مقاله پژوهشی
تحلیل خطاهای حروف جر در نگارش عربی‌آموزانِ فارسی زبان
تحلیل خطاهای حروف جر در نگارش عربی‌آموزانِ فارسی زبان

علی پاپی؛ محمد خاقانی اصفهانی

دوره 9، شماره 29 ، آبان 1396، صفحه 22-1

چکیده
  مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای زبانشناسی مقابله‌ای و نظریه تحلیل خطا، به بررسی و تحلیل خطاهای حروف جر در نوشتار دانشجویان زبان‌عربی در ایران پرداخته است. پس از تقسیم‌بندی خطاها بر اساس منشأ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر نرم افزار کیف الکترونیک آریابوک بر میزان پیشرفت تحصیلی درس عربی
بررسی تأثیر نرم افزار کیف الکترونیک آریابوک بر میزان پیشرفت تحصیلی درس عربی

مریم جلائی؛ مسلم سخنی

دوره 9، شماره 29 ، آبان 1396، صفحه 23-47

چکیده
  یکی از نرم‌افزارهایی که امروزه در آموزش زبان عربی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرم‌افزار آموزشی آریا-بوک است که چند سالی است در مدارس کاشان نیز توزیع می‌شود. در این پژوهش سعی شده است تا تأثیر به-کارگیری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل مولفه های پست‌مدرنیسم در رمان «مملکة الغرباء» اثر إلیاس خوری
تحلیل مولفه های پست‌مدرنیسم در رمان «مملکة الغرباء» اثر إلیاس خوری

مهین حاجی زاده؛ مهناز خازیر

دوره 9، شماره 29 ، آبان 1396، صفحه 49-79

چکیده
  پست‌مدرنیسم یکی از جنبش‌های تأثیر‌گذار چند دهۀ اخیر است و فصل جدیدی در تاریخ تمدن غرب به شمار می‌رود. این جنبش نه تنها بر عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی تأثیر گذاشت، بلکه به حوزۀ ادبیّات و به طور ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارکرد تکنیک‌های سینمایی در شعر فاطمه ناعوت
کارکرد تکنیک‌های سینمایی در شعر فاطمه ناعوت

فرهاد رجبی؛ امیر فرهنگدوست

دوره 9، شماره 29 ، آبان 1396، صفحه 81-104

چکیده
  شعر معاصر، برای برقراری ارتباطی مؤثرتر با مخاطب و به منظور تقویت زمینه‌های انتقال بهتر معنا می‌کوشد از امکانات موجود در هنرهای جدید، بهره‌برداری کند. از جمله این امکانات، دستاوردها و امکانات هنر سینماست ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازیابی اسطورة رستخیز گیاهی در چکامة «مرحی غیلان» بدر شاکر السیاب
بازیابی اسطورة رستخیز گیاهی در چکامة «مرحی غیلان» بدر شاکر السیاب

کلثوم صدیقی

دوره 9، شماره 29 ، آبان 1396، صفحه 105-127

چکیده
  سوگباری‏های دسته جمعی برزیگران در میانرودان و فینیقیه به یاد دوموزی و مرگ او در ذهن مردمان مشرقِ عربی چنان بازتابی داشته که ژرفای آن هنوز هم چنان که بایسته بوده واکاوی نگشته است؛ بررسی این اسطوره- آیین‏ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی کتاب «فی الأدب العباسی، الرؤیة و الفنّ» عزالدین اسماعیل با تکیه بر الگوی فراگفتمانی هایلند
بررسی کتاب «فی الأدب العباسی، الرؤیة و الفنّ» عزالدین اسماعیل با تکیه بر الگوی فراگفتمانی هایلند

فواد عبدالله زاده؛ طاهره میرزاده

دوره 9، شماره 29 ، آبان 1396، صفحه 129-146

چکیده
  تحلیل فراگفتمان نوعی تحلیل زبانشناسی است ‌که خواننده را به فراسوی متن می‌کشاند و بین خواننده و نویسنده ارتباطی مشارکت‌آمیز ایجاد می‌کند. در همین زمینه کِن هایلند با ارائۀ الگوی نظری فراگفتمان، دامنۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چارچوبی زبانشناختی برای تحلیل ترجمه شعر از عربی به فارسی: بر مبنای نظریه فرمالیسم
چارچوبی زبانشناختی برای تحلیل ترجمه شعر از عربی به فارسی: بر مبنای نظریه فرمالیسم

رضا ناظمیان؛ حسام حاج مومن

دوره 9، شماره 29 ، آبان 1396، صفحه 147-173

چکیده
  این پژوهش از دیدگاه زبان‌شناختی به این مسأله می‌پردازد که ترجمه‌ی شعر چگونه ماهیت زبانیِ شعر عربی و مؤلفه‌های سازنده‌ی آن را به زبان فارسی منتقل می‌کند؟ روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی است. در بخش تحلیلی، ...  بیشتر