نویسندگان گرامی

شرایط دریافت هزینه  و چاپ مقاله به شرح زیر می باشد:

هزینه داوری اولیه

(ریال)

هزینه چاپ نهایی مقاله

 (ریال)

شماره حساب

شناسه واریز

صاحب حساب

1/500/000

 2/500/000

1918956015

 

2355800213929

 

حساب درآمد اختصاصی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)