روند پذیرش مقاله      

به منظور اطمینان از کیفیت روش تحقیق و مباحث زیربنایی، تمامی مقالات تحت بررسی تخصصی موشکافانه و کاملا بیطرفانه ای قرار میگیرند. این مجله به بالاترین استانداردهای بازنگری کارشناسانه متعهد میباشد. در سامانه مدیریت مجله، پس از ارائه نسخه پیش نویس مقاله توسط نگارنده (ها)، درابتدا این نسخه بر اساس اصول و مبانی نشر و تدوین مقالات تحت مطالعه قرار میگیرد (حداکثر تا یک هفته). (از نگارندگان تقاضا میشود به منظور تسریع فرایند بازنگری قسمت راهنمای نویسندگان را با دقت مورد مطالعه قرار داده و قبل از ارائه نسخه پیش نویس مقاله ابتدا آن را با دستورالعمل های تدوین بادقت تطبیق دهند).  در صورتی که نسخه پیش نویس مقاله در مرحله اول مورد تائید و پذیرش واقع شود در ادامه توسط سردبیر مجله مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

     به محض دریافت نسخه پیش نویس مقاله، نگارنده مربوطه از این موضوع مطلع خواهد شد و شماره ای که نسخه پیش نویس مقاله با آن ثبت شده است به همراه نام و پست الکترونیک ویراستار علمی ای که آن را بررسی میکند را دریافت خواهد کرد. پس از این مرحله نگارنده ها تنها باید از طریق سردبیر مجله روند پیشرفت پروسه ی بازنگری را دنبال کنند. نسخه پیش نویس مقاله به هیات داوران متشکل از حداقل دو داور ارسال خواهد شد و حداقل زمان دریافت پاسخ از هیات داوران مقاله چهار هفته پس از ارائه مقاله خواهد بود. این امکان وجود دارد که نسخه پیش نویس مقاله با بازنگری  جزئی یا عمده مورد پذیرش قرار بگیرد  یا به طور کامل مورد عدم پذیرش واقع شود. در صورت تصمیم هیات داوران مبنی بر بازنگری، از نگارنده ها درخواست خواهد شد تا ملاحظات داوران را تحت بررسی قرار دهند. ممکن است پروسه بازنگری کارشناسانه مجددی در ادامه انجام شود. به دنبال پذیرش نهایی، نگارنده ها میبایست نسخه نهایی پیش نویس مقاله را با صفحه‌آرایی مناسب فراهم کنند (که متن پیش نویس نباید بصورت فایل 'pdf'، بلکه باید  بصورت 'WORD doc.' بوده و جداول باید بصورت فایل 'Excel' باشند) و آن ها را به سر دبیر مجله ارسال نمایند. زمانی که مقاله در مجله منتشر میشود نگارنده مربوطه از این موضوع مطلع خواهد شد. در نهایت پیش از چاپ نهایی مقاله در مجله تنها یک بار نسخه پیش‌چاپ مقاله بصورت فایل 'pdf' به نگارنده مربوطه فرستاده میشود. این نسخه باید در عرض کمتر از دو روز کاری با دقت اصلاح و به سردبیر مجله بازفرستاده شود.