اهداف و چشم اندازها

1- پژوهشهای زبان شناختی در زبان عربی

2- پژوهشهای زبانشناسی کاربردی در حوزه زبان عربی

3- نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی

4- نقد و تحلیل متون اسلامی از جنبه های ادبی و زیبایی شناسی