شیوه‌نامه تدوین و ارسال مقالات به فصلنامه لسان مبین (فصلنامه علمی زبان و ادبیات عربی)

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

ماده 1: اصول کلی

 1- مقاله به زبان فارسی یا عربی بوده، قبلاً در مجله ای  چاپ نشده باشدو همزمان به مجلات دیگر ارسال نشده باشد.

2- پذیرش مقاله منوط به انجام مراحل داوری، پذیرش داوران و تأیید هیأت تحریریّه است.

3-مسؤولیت صحت مندرجات مقاله با نویسنده یا نویسندگان است.

4- مجله اساسا در ویرایش مقالات آزاد است.

5-فقط مقالاتی که براساس راهنمای نگارش و قالب آماده تنظیم شود، دارای فایل اصلی مقاله، مشخصات نویسندگان، فرم تعهد نویسندگان و تعارض منافع ارسال گردد (از طریق سامانه فصلنامه )در فرآیند داوری قرار می گیرد.

6- حامی نویسندگان : در صورت داشتن حامی در تدوین مقاله، ذکر عنوان حامی(قدردانی و تشکر) الزامیست.

 

ماده 2: راهنمای نگارش و شروط پذیرش مقاله

1- مقاله به‌ترتیب؛ شاملِ چکیده (فشردة بیان مسأله، ضرورت، هدف، روش و خلاصة یافته‌های پژوهش؛ حداکثر تا250 کلمه )، کلمات کلیدی (5 تا 7 کلمه)، مقدمه (شامل :بیان مسأله،ضرورت و اهمیت پژوهش، سوالات پژوهش)، پیشینة پژوهش و بدنه پژوهش و نتایج و فهرست منابع  باشد.

2- ارائه چکیده مقاله به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی الزامی است.

3- حجم مقاله با رعایت ضوابط مندرج در شیوه‌نامه (بیش از 7000کلمه) نباشد.

4- مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام‌ خانوادگی، مرتبة علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، شمارة تماس و نشانی پست الکترونیکی) به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در صفحة جداگانه نوشته شود و نویسنده مسئول با ستاره مشخص شود.

5- جدول‌ها، نمودارها، تصاویر و سایر پیوست‌ها با ذکر عنوان و شماره درج شود.

6- مقالات عربی با قلمIRLotus و اندازه 12 و مقالات فارسی با قلم B lotus اندازة 12 وچکیده  انگلیسی با قلم Times New Roman  اندازة 9 تایپ شود.

 به طور دقیق فونتها و اندازه قلم ها  در قالب آماده قرار داده شده است.

7- عناوین اصلی و فرعی در مقاله شماره گذاری شود و اعداد  آن از راست  به چپ تنظیم شود.

8- ارجاع به منابع به شیوة درون‌متنی و به صورت زیر تنظیم شود:

 (نام خانوادگی مؤلف، سال نشر: شمارة صفحه)

 تذکر 1: ارجاع بلافاصله به منبع قبلی به صورت (همان، شمارة صفحه) ذکر شود؛

 تذکر2: چنانچه کتاب بیش از یک جلد باشد، پس از سال و پیش از صفحه شمارة جلد ذکر شود؛ مانند (الخفاجی، 2012م، ج2: 50)

 تذکر3: اگر نام خانوادگی دو نویسنده و سال چاپ دو منبع یکسان باشد، علاوه بر نام خانوادگی، نام نویسندگان هم ذکر شود؛

 تذکر4: اگر دو منبع با سال چاپ یکسان از یک نویسنده استفاده شود، دو منبع با حروف (به شیوة ابتثی) تفکیک شوند؛ مانند (شفیعی کدکنی، 1389ش. الف: 59) و (شفیعی کدکنی، 1389ش. ب: 240)

 9- از آوردن پانوشت در پایین صفحه خودداری شود و اسامی لاتین و توضیحات در پی‌نوشت مقاله، قبل از منابع درج گردد.

10-فهرست منابع بدون شماره گذاری در سه بخش جداگانه بصورت منابع عربی، منابع فارسی و منابع لاتینی تنظیم گردد.عنوان کتابها به صورت Bold و عنوان مجلات بصورتItalicنوشته و عنوان مقالات در داخل گیومه گذاشته شود.

 • لازم به ذکر است  کتابها و مقالات بدون جداسازی از هم درج می شوند .

 

 

 حق چاپ پس از پذیرش برای مجلة «لسان مبین» محفوظ است و نویسندگان نباید مقالات خود را در جای دیگر چاپ کنند.

تبصره: براساس ماده 9-3 آئین‌نامة تعیین اعتبار نشریات علمی کشور و مصوبة هیأت رئیسة دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)مقرر گردیده است که پس از پذیرش نهایی و قبل از چاپ مقاله، مبلغ4000000 ریال(چهارصد هزار تومان)  به حساب متمرکز زیر واریز شود. نویسندة محترم باید اسکن فیش واریزی را به همراه مقاله در سامانه ثبت شود.

ـ  شماره حساب :4001071303006607 ـ شماره شبا: IR950100004001071303006607   به نام دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ـ  شناسه واریز :354114800140028956619690010444 سایر درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی    

 ماده3: چگونگی ارجاع درون متنی فارسی

 اگرچه سبک‌های متعددی برای ارجاع‌دهی و منبع‌نویسی وجود دارد، نویسندگان مقاله برای جلوگیری از دشواری­های تایپ، به هم خوردن ساختار زیباشناختی صفحات و دشواری­های دیگر، باید از شیوة APA (American Psychological Association) استفاده نمایند. لذا شیوة ارجاع درون متنی، فقط به صورت زیر، در داخل کمانک(پرانتز) برای مجله قابل قبول است:

 (نام خانوادگی مؤلف، سال چاپ اثر: صفحه یا صفحات)؛ مانند (زرین‌کوب، 1388: 52)

تذکر1: اعداد ریاضی در متون فارسی، مطابق اصول نگارش فارسی، باید از راست به چپ نوشته شود؛ مانند 25، 36، 48، و... ؛ مثل(تفتازانی، 1385: 51-56) یا (أدونیس، 1412ق: 8-10)

تذکر2: دقت شود که نام کتاب یا نویسنده با ویرگول (،) از سال چاپ و سال چاپ از صفحه یا صفحات، با دو نقطه(:) جدا شود.

تذکر3: در صورت ارجاع بلافاصله به منبع قبلی از ذکر دوبارة نام کتاب یا مؤلف و سال چاپ خودداری شود و تنها به شکل همان به‌ همراه ذکر صفحه یا صفحات اکتفا شود؛ مانند (همان: 56)

تذکر4: در صورتی که کتاب بیش از یک جلد باشد، باید پس از سال و قبل از صفحه، شمارة جلد نیز ذکر شود؛ مانند (مولوی، 1388، ج5: 85) یا (أدونیس، 2012، ج2: 50)

تذکر5: اگر نام خانوادگی دو نویسنده در هنگام نگارش یکسان باشد، باید نام کوچک هر یک نیز برای تفکیک ذکر شود؛ مثال: (جلال آل احمد، 1384: 25) – (شمس آل احمد، 1384: 84)

تذکر6: اگر از یک نویسنده دو کتاب با یک سال مشترک استفاده شود باید آنها را با حروف، شماره‌گذاری و در فهرست منابع پایانی به همراه ذکر سال در داخل کمانک مشخص شود؛ مانند

(شفیعی کدکنی، 1389 الف: 59)  و  (شفیعی کدکنی، 1389ب:240)

در فهرست منابع پایانی:

شفیعی‌کدکنی، محمد‌رضا. (1389 الف) ..

تذکر7: ارجاع به منبع انگلیسی اعم از کتاب یا مقاله نیز به همان شیوة ارجاع درون متنی فارسی است؛ مانند (Jones, 2003: 56)

تذکر8: چنانچه سال چاپ منبع، هجری قمری باشد برای تمایز از سال چاپ هجری شمسی، در ارجاع درون‌متنی و فهرست پایانی، حرف «ق» در کنار سال چاپ ذکر شود؛ مانند (أدونیس، 1412ق: 8-10)

ج‌) چگونگی نگارش منابع پایانی

اگرچه برای تدوین منابع پایانی شگردهای گوناگونی وجود دارد، برای یکپارچگی روال مقالات این مجله، شیوة زیر را ترجیح می‌دهیم:

 1. کتاب­ها

1-‌1.  کتاب با مؤلف واحد

نام خانوادگی مؤلف، نام کوچک. (سال چاپ)، نام اثر(با قلم تیره)؛ نام مترجم یا مصحح (در صورت وجود)، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.

مثال1: زرین‌کوب، عبدالحسین. (1388). با کاروان حله؛ چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.

مثال2: کاشانی، عزیزالدین‌محمودبن‌علی. (1367). مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه؛ تصحیح جلال‌الدین همایی، چاپ سوم، تهران: نشر زوار.

مثال3: استیس، و.ت. (1384). عرفان و فلسفه؛ ترجمة بهاءالدین خرمشاهی، چاپ ششم، تهران: انتشارات سروش.

تذکر: از ترجمة منابع عربی یا لاتین به فارسی خودداری شود و به همان شکل با عنوان و کتابنامة زبان مبدأ در منابع پایانی آورده شود؛ مانند

البستانی، محمود. (1413ق). تاریخ الأدب العربی، فی ضوء المنهج الإسلامی؛ الطبعـﺔ الأولی، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیـﺔ.

2-‌1. کتاب با دو مؤلف

نام خانوادگی مؤلف اول، نام کوچک و نام و نام خانوادگی مؤلف دوم. (سال انتشار). نام اثر(با قلم تیره)؛  نام مترجم یا مصحح(در صورت وجود)، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.

مثال: محمدی، محمد حسن و جواد محدثی .(1387). در اندیشة سیمرغ؛ چاپ اول، تهران: نشر گل آذین.

3-1. کتاب با بیش از دو مؤلف

فالر، راجر و دیگران. (1386). زبانشناسی و نقد ادبی؛ ترجمة مریم خوزان و حسین پاینده، چاپ سوم، تهران:  نی.

4-1. سازمان به عنوان مؤلف

شرکت کتاب­های جیبی. (1364). شیوه‌نامة تدوین کتاب؛ چاپ اول، تهران.

5-1.  گردآورنده یا ویراستار یا ناظر به عنوان مؤلف

مرتضایی، سید جواد. (1391). اقبال لاهوری و اندیشه‌های او (مجموعه مقالات همایش بین‌المللی اقبال لاهوری)؛ چاپ اول، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

6-1. کتاب چند جلدی با عنوانی عام و عنوان‌های خاص هر جلد

دورانت، ویل. (1365). تاریخ تمدن(جلد اول: مشرق زمین، گاهوارة تمدن)؛ ترجمة احمد آرام و دیگران، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

7-1. نقل در نقل

جونز، سرهار فورد. (1356). آخرین روزهای لطفعلی خان زند؛ ترجمة هما ناطق، تهران: انتشارات امیرکبیر، نقل در غلامرضا، ورهام. (1366). تاریخ سیاسی و اجتماعی عصر زند، تهران: معین.  

 1. 2.      مقاله‌ها

1-2.  مقالة روزنامه‌ای

زالی، محمدرضا. (1361). «چگونه با بیماری یرقان مقابله کنیم؟»؛ مجله‌ی کیهان، 17 شهریور.

2-2. مقالة مجله

- پارسا، سید احمد. (1384). «تحلیل امثال مربوط به پیشه‌ها و تأثیر آن بر گفتار»؛ مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دورة بیست و دوم، شمارة سوم، پیاپی30، 44-50

- أحمد، یحیی. (1989). «الاتجاه الوظیفی و دوره فی تحلیل اللغـﮥ»؛ مجلـﮥ عالم الفکر، المجلد20، العدد3، صص65- 97.

3‌-2.  مقاله در کتاب مجموعه مقالات همایش یا سمینار

- مزداپور، کتایون. (1384). «دندان گرگ»؛ یشت فرزانگی: جشن‌نامة محسن ابوالقاسمی، به اهتمام سیروس نصرالله‌زاده و عسکر محمدی، تهران: انتشارات هرمس.

- بهنام‌فر، محمدحسن. (1391). «اقبال و تلاش در جهت بیداری اسلامی»؛ به کوشش سید جواد مرتضایی، چکیده‌ها و مجموعه مقاله‌های همایش اقبال لاهوری و اندیشه‌های او، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی، 30 و 31 فروردین،صص 107-127.

4‌-2. مقاله در کتاب(مجموعه مقالات)

سرکاراتی، بهمن. (1378). «بنیان اساطیری حماسة ملی ایران»؛ سایه‌های شکار شده، چاپ اول، تهران: نشر قطره، صص71-112.

5-‌2. مقالة دایرةالمعارفی

جلالی مقدم، مسعود، «آسوریان»؛ دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، جلد اول، صص366-370.

 1. گزارش چاپ شده دارای مؤلف

 طاهری، قدرت‌الله. (1383). گزارش نهایی طرح نقد و تحلیل درون‌مایه و تیپ­های غیر بومی در ادبیات داستانی (1332-1342)؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

 1. پایان‌نامه

فیاض‌منش، فاطمه. (1379ش). شخصیت‌پردازی در هشت رمان دفاع مقدس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس.

 1. ارجاع به مقالة اینترنتی

 آرمز، ویلیام وای. (1995).«مفاهیم کلیدی معماری کتابخانه دیجیتالی»؛ ترجمة اکرم عینی، مجلة الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، ش3، 20 اسفند 1384‌: 5. (منبع اصلی: مجلة دی لیب، جولای 1995)

http://www.Irandoc.ac.ir/dada/E_j/vol5/eini_abs.htm.

 1. ارجاع به روزنامة الکترونیکی

الله‌وردی، عاطفه. (13859 آبان)، «انقلاب الکترونیک در نظام آماری کشور»، جام جم آنلاین:

 http:// www.jamejamonline.ir/shownews2.asp.

 1. ارجاع پایانی به منابع انگلیسی

نام خانوادگی نویسنده، حروف اول نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب(بولد)؛ شمارة جلد، نوبت چاپ، محل نشر: اسم ناشر.

Hemingway, E. (2003). Better Rrading French: a Reader and Guide to Improving your Understanding of Written French; Chicago: McGraw-hill.

 تذکرات:

 1. در فهرست منابع پایانی، باید نام کتاب­ و عنوان مجله، تیره(بولد) تایپ شود؛
 2. نام مقاله باید در داخل گیومه و به خط ایتالیک تایپ شود؛
 3. رعایت نشانه‌های نگارشی بین عنوان­ها مطابق شواهد مثال الزامی است؛
 4. قبل از کاربست علایم نگارشی فاصله لازم نیست و پس از آن یک فاصله(space) لازم است؛
 5. پایان هر منبع باید به نقطه ختم شود.
 6. در صورت مشخص نبودن تاریخ چاپ، محل نشر و نام ناشرِ کتاب یا مقاله در منابع فارسی به ترتیب از [بی‌جا] ، [بی‌نا] و [بی‌تا] و در منابع عربی از [د.ت]، [د.م] و [د.ن] استفاده شود.
 7. منابع باید با توجه به نام خانوادگی مؤلفان، به ترتیب حروف الفبای فارسی، عربی(با صرف نظر از ال تعریف) یا انگلیسی تنظیم شود؛
 8. نویسندگان مقالات، اثر خود را پیش از ارسال بر اساس شیوة نگارش، نشانه‌گذاری، ارجاع‌دهی و منبع‌نویسی مقالات آخرین شمارة منتشر شدة مجله ویرایش نمایند.

 ماده 4: برخی اصول نگارشی مصوب مجلة لسان مبین

 1. 1.   برای جلوگیری از التقای مصوت، از (ء) استفاده کنید.
 2. پسوند«ها» در نگارش به سبب مستقل نبودن باید یا متصل نوشته شود یا با نیم‌فاصله از کلمه نوشته شود؛ مانند کتاب­ها، راه­ها، گرایش­ها، درخت­ها، دشواری­ها و...

نکته 1- زمانی که کلمه به های بیان حرکت یا (ه) غیرملفوظ ختم شود؛ مانند خانه‌ها (در این موارد رعایت نیم فاصله بین کلمه و «ها» ضرورت دارد.)

نکته 2- به سبب درازنویسی و نامأنوسی شکل نوشتاری یا دیداری واژه؛ مانند دلواپسیها، بی‌سامانترینها...

نکته 3- هرگاه حرف آخر کلمه جمع «ی» باشد. ها باید جدا و نیم فاصله تایپ شود.

*پیشوند فعلی«می» باید با رعایت نیم فاصله جدا نوشته شود و پیوسته‌نویسی آن نادرست است:

*می‌رود (درست)، میرود و می رود (نادرست)

*از کاربرد «می‌باشد» به جای «است» پرهیز کنید.

*از به کار بردن «اگرچه» به‌ همراه «اما» یا «ولی» و... پرهیز کنید.

*از کاربرد «نه تنها» به ‌همراه «بلکه» پرهیز کنید.

*از حذف فعل­ بدون قرینة لفظی پرهیز کنید.

*از آوردن القابی؛ نظیر «دکتر، استاد، مرحوم، شادروان، علامه و...» چه در متن و چه در منابع پایانی پرهیز کنید.

*از ادبی‌نویسی و غلبة زبان ادبی یا احساسی بر زبان معیار علمی پرهیز کنید.

توجه:

برای آگاهی از قواعد رسم‌الخط و مبانی نگارش معیار به کتاب­های ذیل توجّه کنید:

- مبانی درست‌نویسی زبان فارسی معیار، ناصر نیکوبخت، نشر چشمه؛

- دستور خط فارسی، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛

- ویرایش، غلام‌حسین غلام‌حسین‌زاده، انتشارات سمت؛

- آیین نگارش مقالة علمی- پژوهشی؛ محمود فتوحی، انتشارات سخن.