مقاله پژوهشی
بررسی زبان شناختی ساختار معنایی نمونه هایی از آیات قرآن بر پایه‌ی نظریه‌ی آمیختگی مفهومی
بررسی زبان شناختی ساختار معنایی نمونه هایی از آیات قرآن بر پایه‌ی نظریه‌ی آمیختگی مفهومی

غلام حسن اورکی؛ الخاص ویسی

دوره 9، شماره 30 ، بهمن 1396، صفحه 24-1

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1500

چکیده
  زﺑﺎن ﻗﺮآن از آﻏﺎز ﻧﺰول، تاکنون از جنبه های گوناگون ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دینداران و دین پژوهان واقع شده است. در این جستار کوشیده ایم تا بر حسب توانایی های زبان قرآن که فراتر از قالب های سنتی و بلاغی گذشته است، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آسیب شناسی کارکرد اعراب در تفسیر قرآن و راهکارهای برون رفت از آن
آسیب شناسی کارکرد اعراب در تفسیر قرآن و راهکارهای برون رفت از آن

سید عبدالرسول حسینی زاده

دوره 9، شماره 30 ، بهمن 1396، صفحه 50-25

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1499

چکیده
  دانش اعراب از دانش‌های کلیدی برای فهم قران و راهی برای تجزیه و تحلیل ترکیب‌های آن به‌منظور دستیابی به معنای درست و عدم انحراف در تفسیر قرآن است. این دانش نقش ابزاری و ارتباط تنگاتنگی با فهم قرآن دارد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گفتمان کاوی شعر بشری بستانی بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف (مطالعه موردی: دوقصیدة الحرکات و مکابدات لیلی فی العراق)
گفتمان کاوی شعر بشری بستانی بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف (مطالعه موردی: دوقصیدة الحرکات و مکابدات لیلی فی العراق)

حسین الیاسی؛ علی طاهری نیا

دوره 9، شماره 30 ، بهمن 1396، صفحه 80-51

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1495

چکیده
  تحلیل گران انتقادی، گفتمان را کنشی اجتماعی می دانند که رابطه دیالکتیکی با ساختارهای کلان جامعه دارد و به خلق و بازتولید مناسبات قدرت کمک می کند، از این رو برای تحلیل بهتر متن باید بافت اجتماعی آن نیز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل و بررسی تصاویر ( ایماژها ) در کودکانه در داستانهای طارق البکری
تحلیل و بررسی تصاویر ( ایماژها ) در کودکانه در داستانهای طارق البکری

کبری قلی پور حقیقی؛ علی نظری؛ سید محمود میرزایی الحسینی

دوره 9، شماره 30 ، بهمن 1396، صفحه 101-81

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1498

چکیده
  تصویر یا (صورخیال) لفظی است که در زبان اروپایی از آن به ایماژ تعبیر شده است و یکی از مباحث بلاغی و عاملی مهم در پرورش تخیل است. زمینۀ اصلی آن را تشبیه، استعاره، مجاز و... تشکیل می‌دهد. تصویر‌پردازی به شیوه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روش آموزش کاربردی قواعد عربی به ایرانیان و غیرعرب زبانان
روش آموزش کاربردی قواعد عربی به ایرانیان و غیرعرب زبانان

محمدعلی کاظمی تبار

دوره 9، شماره 30 ، بهمن 1396، صفحه 126-103

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1497

چکیده
  زبان عربی، به عنوان زبان وحی و وسیله ارتباط دو میلیارد مسلمان در جهان، جایگاه ویژه ای داشته و شیوه آموزش آن برای زبان‌آموزان و مدرسان اهمیّت زیادی دارد، اما این موضوع با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبرو ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساختارشکنی تقابل‌های دوسویه در داستان‌ کوتاه «سجل أنا لست عربیة» (بر اساس نظریۀ گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف)
ساختارشکنی تقابل‌های دوسویه در داستان‌ کوتاه «سجل أنا لست عربیة» (بر اساس نظریۀ گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف)

علی اکبر محسنی؛ سمیه صولتی

دوره 9، شماره 30 ، بهمن 1396، صفحه 157-127

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1496

چکیده
  ساختارشکنی تقابل‌های دوسویه در داستان‌ کوتاه «سجل أنا لست عربیة» (بر اساس نظریۀ گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) چکیده بر پایۀ الگوی سه بعدی نورمن فرکلاف در تحلیل گفتمان انتقادی، یک «متن» می‌تواند، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نشانه‌شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه مورد پژوهانه‌ی اشعار ‌هارون ‌هاشم رشید و معین بسیسو
نشانه‌شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه مورد پژوهانه‌ی اشعار ‌هارون ‌هاشم رشید و معین بسیسو

احمد محمدی نژادپاشاکی؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ کلثوم صدیقی؛ حسین سیدی

دوره 9، شماره 30 ، بهمن 1396، صفحه 181-159

https://doi.org/10.30479/lm.2018.1494

چکیده
  نشانه‌شناسی به معنای امروزی، عمدتا تحت تاثیر نظریات پیرس، به رشته‌ای مستقل تبدیل شده است و به مثابه‌ی وجهی بین رشته‌ای در تحلیل متون مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحلیل نشانه شناسانه‌ی آثار ادبی و به ...  بیشتر