نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار و هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار و هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد و هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نشانه‌شناسی به معنای امروزی، عمدتا تحت تاثیر نظریات پیرس، به رشته‌ای مستقل تبدیل شده است و به مثابه‌ی وجهی بین رشته‌ای در تحلیل متون مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحلیل نشانه شناسانه‌ی آثار ادبی و به ویژه ادبیات فلسطین می‌تواند زمینه ساز خوانشی تازه از این متون و هویت بخش گفتمان پایداری و مناسبات بیرونی و درونی آن باشد. در این جستار با استمداد از رهیافت‌های مختلف نشانه‌شناسی، لایه‌های فکری و نشانه‌هایی همچون: بینامتنیت، زمان، مکان، شخصیت، روایت، مولف، شگردهای کشف معانی اضافی به همراه رمزگانهای موجود بعنوان مطالعه مورد پژوهانه در سروده‌های‌هارون‌هاشم رشید و معین بسیسو، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا آفاق تازه‏ای را در راستای تصویر هویت بخش فلسطینی در برابر مخاطب سروده‏های آنان پدیدار سازد. بر اساس این رویکرد، رمزگانهای مربوط به خالق اثر، زیباشناسی کلام، روابط بینامتنی، زمان و مکان و فُرم این سروده‌ها نمایان می‌شود و در شعر آن دو، شماری از نقش‌ها و نشانه‌ها روایت می‌شوند که ارتباطی استوار با یکدیگر دارند و دنیای پرتلاطم یک زندگی را بازسازی می‌کنند و میان نشانه‌های دلپذیر و ناخوشایند در نوسان است. سروده های این سرایندگان در برخی نمونه ها افزون بر سازه ها و عناصر درون متنی بر عناصر فرامتن و سوانح زندگی مولف تکیه دارد که از پربسامدترین نشانه‌های متنی شعر آنها می‌توان به نشانه زمان، شخصیت‌ و مکان اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semiotics in Palestinian poetry, based on Peirce's theory, a study of the poems of Haroun Hashem Rashid and Muin Baseiso for example

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mohammadi Nejad Pashaki 1
  • Ahmad Reza heidaryan shahri 2
  • Kolsoom Seddighi 3
  • hossion seyedi 4

1 PhD student of Arabic language and literature of Ferdowsi university of Mashhad

2 Associate professor and faculty member of Ferdowsi university of Mashhad

3 Assistant professor and faculty member of Ferdowsi university of Mashhad

4 professor and faculty member of Ferdowsi university of Mashhad

چکیده [English]

Today semiotics mainly influenced by Peirce's thoughts has become an independent discipline which is used as an interdisciplinary aspect of text analysis. Semiotic analysis of the literary works, especially in the literature of Palestine, could lay the groundwork for a new reading of them and the identity in sustainability discourses and its external and internal relations. by using different semiotic approaches, the layers of thoughts and symptoms such as: Intertextuality, time, place, character, narration, author, methods of discovering additional meanings, along with encryption used in the works of Haroun Hashem Rashid and Muin Baseiso are evaluated to appear or reveal new horizons in the identity of Palestinian segment against the audience in their lyrics. Based on this approach, it also appears that encryption is related to the creator, aesthetics, text interrelationship, time, place and the form of these poems. Given the works of these two poets, a number of roles and symptoms are presented that rebuild a powerful relationship within a turbulent life, which is fluctuating between the pleasant and unpleasant symptoms. In some examples, the results show that there is a reliance on metatext(hypertext) elements and the events of the author's life in his poetry in addiotion to the text elements. However, of all the most frequent indices of their poetry, time, character, and the indications of locations can be noted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics Peirce
  • poetry
  • Haroun Hashem Rashid
  • Muin Baseiso