مقاله پژوهشی پژوهشهای زبان شناختی در زبان عربی
بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصویری در داستان موسی(ع) و خضر(ع) در قرآن

علی اسودی؛ سلمان آزمون علی آباد

دوره 14، شماره 51 ، فروردین 1402، صفحه 1-24

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17163.3395

چکیده
  بررسی‌های شناختی در حوزه‌ی معنی‌شناسی در پژوهش‌های زبانی جدید، یکی از زمینه‌های رایج در بررسی آثار ادبی و پی بردن به مفاهیم عمیق آن‌ها است. در این میان نظریۀ طرح‌واره‌های تصویری از یافته‌های معنی‌شناسی شناختی است که اساس ادراک مفاهیم انتزاعی را در تجربه‌های حسی و ساختارمند در ذهن، می-داند. در پرتو این نظریه، آثار زبانی-ادبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی طرحواره فرآیند عاطفی گفتمان در رمان «مرافئ الحب السبعة» اثر علی القاسمی (براساس نظریه نشانه-معناشناختی گرمس)

راضیه نظری

دوره 14، شماره 51 ، فروردین 1402، صفحه 25-46

https://doi.org/10.30479/lm.2022.17664.3442

چکیده
  نشانه‌معنی شناسی عاطفی، شیوه نقد ادبی است که پس از نشانه‌شناسی ساخت‌گرا با هدف بررسی چگونگی شکل‌گیری عواطف و ارتباط آن با درک انسان از محیط پیرامونی‌اش به وجود آمد. در همین راستا طرحواره فرآیند عاطفی ازسوی گرمس مطرح شد. این طرح‌واره شامل پنج مرحله تحریک عاطفی، توانش، شوش، هیجان و ارزیابی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی زنجیره حالات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
تحلیل نقش پایداری زنان در رمان الدوامه براساس نشانه معناشناسی طرحواره‌های عاطفی فونتنی

سارا حسنی نفطه؛ یحیی معروف؛ عبدالرضا نادریفر؛ علی سلیمی

دوره 14، شماره 51 ، فروردین 1402، صفحه 47-66

https://doi.org/10.30479/lm.2022.16858.3367

چکیده
  عنصر عاطفه و احساسات زنانه بخشی از مسالۀ پایداری و ساختارها و مناسبات درونی و بیرونی آن را قابل شناخت می‌سازد. شماری از نقش‌ها و دلالت‌هایی که ارتباط استوار میان پاکی حس زنانه و دنیای پرخشونت جنگ را بازسازی می‌کنند از رهگذر این عامل، معناهای محتمل وگسترده‌ای را به این مفهموم ناب و پاک بشری می‌بخشند. این پژوهش با کمک رهیافت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جریان سیال ذهن در رمان «الخائفون» اثر «دیمة ونّوس»

بهنام فارسی؛ ساجد زارع؛ فاطمه شاهرخی

دوره 14، شماره 51 ، فروردین 1402، صفحه 67-88

https://doi.org/10.30479/lm.2021.13433.3044

چکیده
  «جریان سیال ذهن» شیوۀ روایی است که نویسنده احساسات و افکار شخصیّت‌ها را درست در همان لحظه‌ای ثبت می‌کند که در ذهن آنان به‌وقوع می‌پیوندند و با نمایش آن‌ها، خواننده را در تجربیات ذهنی شخصیّت‌ها سهیم می‌کند. «دیمة ونّوس»، رمان‌نویس سوری از جمله نویسندگانی است که در رمان خود «الخائفون» برای پردازش حوادث داستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خوانش فلسفی «مفرد بصیغة الجمع» آدونیس براساس فلسفه زمان برگسون

حجت اله فسنقری؛ مریم نصرالهی؛ حسین شمس آبادی؛ مصطفی مهدوی آرا

دوره 14، شماره 51 ، فروردین 1402، صفحه 89-108

https://doi.org/10.30479/lm.2023.17832.3459

چکیده
  چکیدههانری برگسون، فیلسوف شهودگرای فرانسوی، تقریبا تمام فلسفه خود را حول محور زمان واقعی متمرکز کرده و با مطرح نمودن زمانی مستمر و عمواره در جریان و خارج از محدودیت‌های مکانی-زمانی با عنوان «duration» (دیرند)، که توان توجیه هستی سیال را دارد، کوشید تا حقیقت این مفهوم را تبیین کند. در ادبیات عربی، «آدونیس» به‌عنوان یک شاعر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مؤلفه‌های کارناوال در رمان سیدات القمر جوخه الحارثی بر اساس نظریه باختین

زهرا فرید

دوره 14، شماره 51 ، فروردین 1402، صفحه 109-129

https://doi.org/10.30479/lm.2023.17507.3423

چکیده
  میخاییل باختین (1895) در بررسی خصوصیات نثر رمانگرا که بستری مناسب برای ایجاد فضایی چند صدایی و مقابله با تک سویگی و اقتدار طلبی در فرهنگ هر جامعه است، به مفهوم کارناوال دست می‌یابد. رمان از نظر باختین مانند کارناوال‌های قرون وسطا جایگاهی برای همگرایی صداهای فرادست و فرودست جامعه و به هم ریختن سلسه مراتب و گفتمان‌های غالبی می‌باشد. ...  بیشتر