نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

«جریان سیال ذهن» شیوۀ روایی است که نویسنده احساسات و افکار شخصیّت‌ها را درست در همان لحظه‌ای ثبت می‌کند که در ذهن آنان به‌وقوع می‌پیوندند و با نمایش آن‌ها، خواننده را در تجربیات ذهنی شخصیّت‌ها سهیم می‌کند. «دیمة ونّوس»، رمان‌نویس سوری از جمله نویسندگانی است که در رمان خود «الخائفون» برای پردازش حوادث داستان از شیوة جریان سیال ذهن استفاده‌کرده‌است. این جستار بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تأثیر مؤلفه‌های این شیوة روایی در روایت رمان «الخائفون» پرداخته و ارتباط میان کاربست این شیوۀ روایت با پدیدۀ ترس در سوریه را تبیین نماید. دستاورد پژوهش مبین این است که به کارگیری شیوۀ جریان سیال ذهن در روایت این رمان، پیامدهایی داشته که بر پیش‌برد روایت رمان تأثیرگذار بوده‌است و برخی از مؤلفه‌های آن، به افزایش زمان خوانش متن و در نتیجه، کاهش شتاب روایت می‌انجامند. نویسنده در راستای این‌که ترس و آشفتگی مستولی شده بر جان و روح شخصیت‌های را نشان دهد، چاره‌ای جز مراجعه به ذهن قهرمانان داستانش ندارد و تنها با تکیه بر لایۀ پیش از گفتار ذهن است که می‌توانست این ترس را به گونه‌ای مؤثر به تصویر بکشد و به همین دلیل از شیوۀ روایی جریان سیال ذهن استفاده نموده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The stream of consciousness in the novel Al-khaefoun by Dima Wannous

نویسندگان [English]

  • Sajed zare
  • fateme shahrokhi

چکیده [English]

Stream of consciousness is a modern stunt in narration. Rather than recounting the events of a story, the narrator records the thoughts and feelings of a character exactly at the same moment they occur to him or her. The reader can, thus, share the mental experiences of the characters and take part in the creation of the story. This study aims at the parameters involved in the stream of consciousness with a focus on the novel Al-Khaefoun (Cowards) by Dima Wannous. It seeks to show how this phenomenon contributes to associations in the mind of the modern man, how various the narrative techniques are in the novel, and which of those techniques is the most functional. The results show that the characters of the novel speak their minds out through soliloquy, and internal soliloquy is the most commonly used. found that the events of the story are narrated in no logical order, and the overuse of poetic features has given the text a poetic rather than a prose entity. Furthermore, there are considerable references to associations, which serve to link the soliloquies. The novel is beset with ambiguities all through. This is exacerbated by the lack of logical order, dreams, and the quasi-poetic nature of the text. The author has benefited from different techniques of stream of consciousness, especially association and soliloquy, to depict the events before and after the Syrian civil war, sectarianism, the panic that has seized the people and the lack of order in the Syrian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative methods
  • Stream of consciousness
  • The fear
  • Dima Wannous
  • Al-Khaefoun