نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس حق التدریس در دانشگاه رازی

2 استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

4 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی- گروه عربی

10.30479/lm.2022.16858.3367

چکیده

عنصر عاطفه و احساسات زنانه بخشی از مسالۀ پایداری و ساختارها و مناسبات درونی و بیرونی آن را قابل شناخت می‌سازد. شماری از نقش‌ها و دلالت‌هایی که ارتباط استوار میان پاکی حس زنانه و دنیای پرخشونت جنگ را بازسازی می‌کنند از رهگذر این عامل، معناهای محتمل وگسترده‌ای را به این مفهموم ناب و پاک بشری می‌بخشند. این پژوهش با کمک رهیافت‌های نشانه معناشناسی و روش توصیف و تحلیل متن، رمان الدوامه قمر کیلانی بانوی ادبیات مقاومت سوریه را با موضوع عاطفه زنانه، مورد تحلیل قرار می‌دهد. افق این جستار محدود به بررسی نقش و جایگاه زنان سوری در رمان «الدوامه» براساس روش و الگو طرحواره‌های عاطفی فونتنی است. هدف این پژوهش بررسی شکل گیری، تولید و دریافت معنا در زمینة ادبیات پایداری زنان است. این گفتمان نشان می‌دهد که چگونه قمر کیلانی با استفاده از عاطفه زنانه‌اش و با تکیه بر واقعه تاریخی جنگ حزیران به تولید معانی مقاومت محور می پردازد و از بافت‌های موجود و شناخته شده فاصله می گیرد و گفته‌یاب را با عناصر غیرمنتظره مواجه می‌سازند. براساس نظام ارزشی مزبور در سازوکارهای تولید در طرحوارۀ گفتمان عاطفی مهم‌ترین مضامین پایداری زنان در رمان مذکور وطنپرستی، دعوت به مبارزه، ستایش شهادت و ترسیم اوضاع جنگ و... است. این طرحواره در جهت تثبیت آرمان حاکم بر جامعه یعنی ستایش پایداری و آزادگی و به حاشیه راندن سایر مفاهیم، سیر می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the role of women's resistance in the novel Al-Dawameh based on semantic cues Fontaine's emotional schemas

نویسندگان [English]

  • sara hasani 1
  • yahya marof 2
  • abdolreza nadrifar 3
  • Ali Salimi 4

1 teacher at raziuniversity

2 Professor, Department of Arabic Language and Literature, Razi University

3 Lecturer at Razi University

4 Razi university

چکیده [English]

The element of feminine emotion and feelings makes part of the problem of resistance and its internal and external structures and relations recognizable. A number of maps and connotations that reconstruct the strong connection between the purity of the feminine sense and the violent world of war, through this factor, give possible and broad meanings to this pure and pure human concept. This study, with the help of semantic sign approaches and text description and analysis methods, analyzes the novel of Qamar Kilani, the lady of Syrian resistance literature, on the subject of female emotion. The scope of this article is limited to examining the role and position of Syrian women in the novel "Continuity" based on the method and pattern of Fontaine's emotional schemas. The purpose of this study is to investigate the formation, production and reception of meaning in the field of women's sustainability literature. This discourse shows how Qamari Kilani, using her feminine emotion and relying on the historical event of the June war, produces resistance-oriented meanings and distances herself from the existing and known contexts and confronts the audience with unexpected elements. They face. According to the mentioned value system in the mechanisms of production in the schema of emotional discourse, the most important themes of women's resistance in the mentioned novel are patriotism, invitation to struggle, praise of martyrdom and drawing the situation of war, This schema is aimed at establishing the ideal that governs society, namely, praising resistance and freedom, and marginalizing other concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic sign
  • Fontaine
  • Women'
  • s resistance.AlDawameh
  • amar Kilani