نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

10.30479/lm.2022.17664.3442

چکیده

نشانه‌معنی شناسی عاطفی، شیوه نقد ادبی است که پس از نشانه‌شناسی ساخت‌گرا با هدف بررسی چگونگی شکل‌گیری عواطف و ارتباط آن با درک انسان از محیط پیرامونی‌اش به وجود آمد. در همین راستا طرحواره فرآیند عاطفی ازسوی گرمس مطرح شد. این طرح‌واره شامل پنج مرحله تحریک عاطفی، توانش، شوش، هیجان و ارزیابی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی زنجیره حالات عاطفی در رمان مرافئ الحب السبعه با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی و از رهگذر مطالعه منابع کتابخانه‌ای به رشته نگارش درآمده است. در این اثر، شوش عاطفی تحت تأثیر مفهوم فلسفی نیستی است که از منظر نشانه معنی‌شناسی از آن به غیاب تعبیر می‌شود. بنابراین طرحواره فرآیند عاطفی داستان بر اساس حضور سوژه و غیاب وطن شکل گرفته است. یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد، اولین مرحله طرحواره فرآیند عاطفی داستان، عاطفه ترس است که تحت تأثیر آن، کنش مهاجرت شکل گرفته است. شوش دلتنگی، تحت تأثیر اقامت طولانی در سرزمینی بیگانه هویت عاطفی سوژه را شکل داده است و تداوم این وضعیت، درخودماندگی او را به همراه داشته و به همین خاطر او کمترین فشاره عاطفی را تجربه کرده است. از آنجا شگرد پیش‌تنیدگی و کنش مهاجرت سبب خلاصی سوژه از این حس نشد؛ در مرحله ارزیابی طرحواره عاطفی داستان که مبتنی بر تغییر موضع و دیدگاه سوژه است، عاطفه انتظار جایگزین حس غربت شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Emotional Process Schema of Discourse in the Novel Seven Ports of Love by Ali al-Ghasemi based on Germas' semiotic-semantic theory

نویسنده [English]

  • Razieh Nazari

Department of Islamic Jurisprudence and Law, Meybod University, Meybod,Iran

چکیده [English]

Emotional semio-semantics is a new method of literary criticism, created after structural semiotics, for exploring the formation of senses and their relationship with human’s understanding of his own immediate environment. Emotional process schema was proposed by Greimas. The schema has emotional arousal, competence, state, emotion, and evaluation. The study was conducted to explore the chain of emotional status in the novel Seven Ports of Love. The descriptive-analytical study used library resources. In this novel, the emotional state is affected by the philosophical concept of non-existence, which is called “absence” in semi-semantics. Therefore, the schema of emotional process of the story is formed according to the presence of the subject and absence of homeland. The results show that the first stage of the emotional process schema of the story is fear, under which migration is formed. The “miss” state, affected by long stay in a foreign land, forms the emotion identity of the subject and the continuation of this condition results in isolation. This is why he experiences the least amount of emotional tension. As pretension and migration action have not resulted in subject’s freedom of the motion, in evaluating stage of the emotion schema of the story which is change in the attitude of the subject, homelessness emotion was replaced by waiting emotion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics of Emotion
  • Presence and Absence
  • Emotional Schema
  • Homelessness Emotion
  • Waiting Emotion