مقاله پژوهشی پژوهشهای زبان شناختی در زبان عربی
بررسی استعارة مفهومیِ «انسان، فناوری است» در زبان محاورة عربی

عبدالباسط عرب یوسف آبادی

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1402، صفحه 1-19

https://doi.org/10.30479/lm.2023.17449.3417

چکیده
  از منظر زبان‌شناسی شناختی، نظامِ مفهومی که انسان بر اساس آن فکر می‌کند و سخن می‌گوید ماهیتی مبتنی بر استعاره دارد؛ بنابراین استعاره بخش مهمی از زبان را تشکیل می‌دهد و می‌تواند یکی از راه‌های شناخت ساختار روانی افراد جامعه و مفاهیم ذهنی آن‌ها باشد. به‌تبع آن، استعارة برگرفته از فناوری نیز می‌تواند بیان‌کنندة ساختار روانی گویشوران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهشهای زبان شناختی در زبان عربی
بررسی و مقایسه فرآیند معنایابی آیه نور بر اساس نظریه «ظاهر و باطن» (بر اساس تفاسیر سید مرتضی، ملاصدرا و گنابادی)

حجت رنجی؛ سید محمد میرحسینی؛ احمد پاشازانوش؛ علیرضا نظری

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1402، صفحه 21-38

https://doi.org/10.30479/lm.2023.18012.3471

چکیده
  آیه نور از دیر باز مورد توجه بیشتر قرآن ‌پژوهان بوده است. خداوند به‌رغم نفی قاطع هر گونه همانندی بین ذات الهی خویش و دیگر کائنات، در این آیه توحیدی از تمثیل و زبان تمثیلی استفاده کرده است. مفسران قرآن عمدتاً آیه مذکور را بر اساس اعتقاد به معنای ظاهری و باطنی تفسیر کرده‌اند و هر مفسر با اصل قرار دادن یکی از این دو درصدد معنایابی این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهشهای زبانشناسی کاربردی در حوزه زبان عربی
تحلیل انتقادی گفتمان سلفی در شعر معاصر عرب با تکیه بر الگوی فرکلاف مطالعه موردی دیوان السیاسیات احمد محرم

مریم علی یاری؛ ابوالحسن امین مقدسی

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1402، صفحه 39-60

https://doi.org/10.30479/lm.2023.18422.3502

چکیده
  اندیشۀ سلفی، به‌عنوان یک پدیدۀ رئالیستی، از مهم‌ترین موضوعاتی است که در صد سال اخیر در عرصۀ سیاسی اجتماعی و بالطبع در عرصۀ ادبی راه یافته و به یک گفتمان تبدیل شده است. این اندیشه در معنای اصطلاحی امروز، نتیجۀ جریانی در تاریخ اسلام است که در تمسک به دین، خود را تابع سلف صالح دانسته و در اعمال و اعتقادات از سلف، یعنی پیامبر اسلام (ص)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
معنا آفرینی انواع تناوب در صداهای دستوری از منظر کلایمن در نامة پنجاه و سوّم نهج‌البلاغه

مریم محمدی؛ مرتضی قائمی

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1402، صفحه 61-84

https://doi.org/10.30479/lm.2023.17831.3458

چکیده
  صدای دستوری به عنوانِ یک موقعیّت ویژة دستوری، به بازنمودِ دلالتِ ساخت‌های نحوی می‌پردازد. متن نهج‌البلاغه به عنوان متنی جامع خواننده را به جستجوی معنا ، کنجکاو می‌کند. نویسندگان، صدای دستوری را که ارتباط ساخت‌های نحوی جملات با یکدیگر را آشکار می‌کند، برای تحقیق در این نامة مهّم انتخاب نمودند و چون تناوب تغییر معنا را در دو ساخت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی
واکاوی مؤلفه‌های بهزیستی در داستان‌های کودک زکریا تامر براساس نظریه بهزیستی روان‌شناختی ریف مطالعه موردی مجموعه داستان (نصائح مهمله)

علی اصغر یاری اصطهباناتی؛ آزاده قادری

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1402، صفحه 85-105

https://doi.org/10.30479/lm.2023.17993.3469

چکیده
  با توسعه مطالعات روانشناسی و توجه به ابعاد رشد شناختی، شخصیتی، هیجانی و اجتماعی کودک، ضرورت برخورداری از بهزیستی روان‌شناختی جهت عملکرد مثبت در زندگی و خلق آینده‌ای سازنده و پربار برای کودکان، مشخص گردیده‌است؛ بنابراین کارکرد ادبیات و به‌ویژه داستان به‌عنوان روش راهبردی غیرمستقیم در توسعه و بهبود همه‌جانبه رشد کودک انکارناپذیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی پژوهشهای زبان شناختی در زبان عربی
تحلیل مفهومی"هل کان حٌبّاً" اثر بدرشاکرسیّاب با تأکید بر قوس هرمنوتیکی پل ریکور

سیدمحمد موسوی بفرویی

دوره 15، شماره 53 ، مهر 1402، صفحه 107-127

https://doi.org/10.30479/lm.2023.17167.3503

چکیده
  آگاهی و به‌کارگیری روش‌های نوین ارائه‌شده در فلسفۀ زبان، نقش مؤثری در دریافت بهتر پیام متن دارد. یکی از آنها توسط پل ریکور ارائه شده ‌است. روش او با قوس هرمنوتیکی، از سه بخش: تبیین معنا، فهم و به‌خود اختصاص‌دادن، شکل می‌گیرد. از آنجا که قصیدۀ "هَل کانَ حُبّاً" به‌خوبی باآن قابل‌تطبیق است و زیبایی‌های ادبیش از تخیلات شاعرانه و تشخیص ...  بیشتر