نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

10.30479/lm.2023.17449.3417

چکیده

از منظر زبان‌شناسی شناختی، نظامِ مفهومی که انسان بر اساس آن فکر می‌کند و سخن می‌گوید ماهیتی مبتنی بر استعاره دارد؛ بنابراین استعاره بخش مهمی از زبان را تشکیل می‌دهد و می‌تواند یکی از راه‌های شناخت ساختار روانی افراد جامعه و مفاهیم ذهنی آن‌ها باشد. به‌تبع آن، استعارة برگرفته از فناوری نیز می‌تواند بیان‌کنندة ساختار روانی گویشوران زبان و مفاهیم ذهنی آن‌ها دربارة نحوة مواجهة انسان با فناوری و چگونگی تعامل این دو با هم باشد. در این پژوهش تلاش شده با تکیه‌بر روش توصیفی-تحلیلی، استعارة مفهومی «انسان، فناوری است» در زبان محاورة عربی بررسی شود. نتایج نشان می‌دهد در زبان محاورة عربی یک مدل شناختی-آرمانی از ارتباط انسان و فناوری وجود دارد که در آن، قلمرو منبع شامل عناصری همچون «ماشین»، «تلفن همراه»، «رایانه»، «اینترنت» و «صنعت» است و «انسان» به‌عنوان قلمرو هدف، نقطة ثقل این مدلِ شناختی است. بنابراین استعارة مفهومی «انسان، فناوری است» با تمامی اجزایش، به‌طور ناخودآگاه در زبان محاورة عربی برانگیخته‌شده و نگاشت استعاری میان قلمرو منبع و هدف را پدید می‌آورد. نگاشتی که بر مبنای آن مفاهیم انتزاعی با زبانی ساده و ملموس بیان می‌شود و به‌نوعی تداعی‌گر استیلای فناوری بر ذهن و زبان انسان و ناتوانی او در برابر فناوری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The investigation of the conceptual metaphor of "man is technology" in the colloquial Arabic

نویسنده [English]

  • abdolbaset arab yousofabady

Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Zabol

چکیده [English]

From cognitive linguistics' point of view, the conceptual system according to which man thinks and acts has a metaphorical nature. Therefore, metaphor is an important part of colloquial language and can be one of the ways to understand the psychological structure of people in society and their mental concepts. Consequently, technology-derived metaphor can also express the psychological structure of language speakers and their mental concepts about how humans encounter technology and the way these two interact with each other. Enjoying the descriptive-analytical method, this study has investigated the anthropological role of the conceptual metaphor of "man is technology" in the colloquial Arabic. Studies show that, in the colloquial Arabic, there is a cognitive-ideal model regarding the relationship between man and technology, in which the source territory includes elements such as "car", "cell phone", "computer", "internet" and "industry" and "Man", as the target territory, is the center of gravity in this cognitive model. The conceptual metaphor of "man is technology" with all its components is subconsciously evoked in the colloquial Arabic which creates a metaphorical mapping between the source and target territories. Based on this mapping, abstract concepts are expressed in a simple and tangible language and they somehow convey the inability of man against technology and the domination of technology over his present and future life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • man
  • technology
  • cognitive linguistics
  • conceptual metaphor
  • colloquial Arabic