مقاله پژوهشی
خوانش و تحلیل لاکانی حکایت
خوانش و تحلیل لاکانی حکایت " حی بن یقظان " از ابن طفیل

شهرام دلشاد؛ فاطمه فیض؛ زهرا حسینی

دوره 11، شماره 39 ، فروردین 1399، صفحه 19-1

https://doi.org/10.30479/lm.2020.12557.2967

چکیده
  افسانه‌ها و حکایت‌های قدیمی، روایتگر سرشت فطری و بداهت بشری، با کمترین آغشتگی و دست خوردگی، تصویر واضح و روشنی از روحیات و دغدغه‌های انسانی ارائه می‌دهد. روانکاوان با تعمق فراوان و با ارائه نظریات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقدزیست محیطی دیوان شعری
نقدزیست محیطی دیوان شعری "من أخذ النظرة التی ترکتها أمام الباب" از ودیع سعاده

حسین شمس آبادی؛ الهه ستّاری

دوره 11، شماره 39 ، فروردین 1399، صفحه 21-39

https://doi.org/10.30479/lm.2020.12771.2982

چکیده
  مسأله محیط زیست، علاوه بر آنکه یکی از مهم‌ترین مسائل و قضایای محافل اجتماعی و سیاسی جهان امروز تبدیل شده، به یکی از اصلی‌ترین مسائل در محافل ادبی نیز راه پیدا کرد. شاعران و ادیبان در دوره معاصر بی‌توجّه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل کاربردشناختی «قصیدة الأرض» محمود درویش با تکیه بر نظریه کنش گفتار
تحلیل کاربردشناختی «قصیدة الأرض» محمود درویش با تکیه بر نظریه کنش گفتار

هادی علی پور لیافویی؛ علی رضا نظری

دوره 11، شماره 39 ، فروردین 1399، صفحه 41-64

https://doi.org/10.30479/lm.2020.12862.2994

چکیده
  نظریه کنش گفتار از مقوله‌های بنیادین در حوزه کاربردشناسی زبان است که زبان را در نقشمندی کاربران و تحلیل معانی ثانوی کلام بر مبنای اطلاعات بافتی مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در این شاخه علمی، نظریه کنش گفتار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل زبانشناختی روزنامه
تحلیل زبانشناختی روزنامه "الأهرام" مصر از منظر چارچوب بندی و ساخت‌اطلاعی «مورد مطالعه: مقالات سردبیردر سال 2018»

نجمه محیایی؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ علی اکبر مرادیان قبادی؛ کبری خسروی

دوره 11، شماره 39 ، فروردین 1399، صفحه 65-85

https://doi.org/10.30479/lm.2020.12544.2965

چکیده
  وسایل ارتباطی یکی از مهم‌ترین ابزارهای داد‌ ‎و ‌ستد اطلاعات بشر در عصر جدید به شمار می‌آیند.‌ در این میان از دیرباز روزنامه‌ها و مطبوعات از جایگاه ویژه‌ای در زمینه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برخوردار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی روان‌شناختی مراحل تحول رشد اخلاقی در داستان
بررسی روان‌شناختی مراحل تحول رشد اخلاقی در داستان "صُراخ القبور" (فریاد گورها) بر اساس نظریۀ لارنس کُلبِرگ

حسین مهتدی

دوره 11، شماره 39 ، فروردین 1399، صفحه 87-105

https://doi.org/10.30479/lm.2020.12702.2977

چکیده
  لارنس کُلبِرگ از نظریه‌پردازان و پیشگامان روانشناسی رشد و ادامه دهندۀ نظریۀ پیاژه در زمینه رشد اخلاقی است که مراحل جدیدی را به آن افزود. کُلبِرگ تحول رشد اخلاقی افراد را در 3 سطح پیش قراردادی و قراردادی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی همبستگی درک شنیداری با دانش نحوی در دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
بررسی همبستگی درک شنیداری با دانش نحوی در دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

آذر قضاوی؛ مریم جلائی؛ عباس زارعی تجره

دوره 11، شماره 39 ، فروردین 1399، صفحه 107-126

https://doi.org/10.30479/lm.2020.12062.2922

چکیده
  این پژوهش به منظور درک میزان ارتباط درک شنیداری در زبان دوم و توانش نحوی انجام شد. با توجه به ضرورت کمیت‌بخشی متغیرهای مورد پژوهش، آزمون محقق‌ساخته قضاوت نحوی (با تکیه بر درک معرفه و نکره در درونِ متن) ...  بیشتر