مقاله پژوهشی
روانکاوی شخصیّت ابن فارض در پرتو نظریّه ژاک لکان
روانکاوی شخصیّت ابن فارض در پرتو نظریّه ژاک لکان

پریسا امیری؛ یحیی معروف

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1398، صفحه 24-1

https://doi.org/10.30479/lm.2019.11128.2828

چکیده
  متون ادبی بالقوّه دارای مضامینی هستند که آن مضامین با یک‌بار خواندن آشکار نخواهد شد. بکار گیری ابزارهای دیگر علوم، امکانی است برای راه یافتن به دستاوردهای جدید متنی و در این میان روانکاوی بیش از همه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل و بررسی طرحواره‌های استعاری - تصوری در دو سینیه بحتری و احمد شوقی
تحلیل و بررسی طرحواره‌های استعاری - تصوری در دو سینیه بحتری و احمد شوقی

روح الله صیادی نژاد؛ عباس اقبالی؛ الهام بابلی

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1398، صفحه 49-25

https://doi.org/10.30479/lm.2019.11481.2857

چکیده
  استعاره در رویکرد قدیمی و کلاسیک خود لفظ محور است و کارکردی زیبایی شناختی و هنری دارد و حضور آن فراتر از زبان ادبی نیست، درحالی‌که نگاه به استعاره در زبانشناسی شناختی نگاهی مفهوم محور و نه لفظ محور است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خوانشی سوررئالیستی از مجموعه «حامل الفانوس فی لیل الذئاب» اثر سرکون بولص
خوانشی سوررئالیستی از مجموعه «حامل الفانوس فی لیل الذئاب» اثر سرکون بولص

نجات غیبی پور حاجی ور؛ امید جهان بخت لیلی؛ فرهاد رجبی

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1398، صفحه 70-51

https://doi.org/10.30479/lm.2019.11362.2847

چکیده
  شعر معاصر عربی به‌طور عام با استفاده از تجربه‌های غربی توانست سازوکارهای گسترده‌تری را برای بیان مفاهیم مورد‌نظرش به‌کار گیرد. یکی از این شگردها استفاده از شیوه فرا‌واقع‌گرایی در ارتباط با معانی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تکنیک کولاژ در شعر سوزان علیوان با تکیه بر دیوان
بررسی تکنیک کولاژ در شعر سوزان علیوان با تکیه بر دیوان "رشق الغزال"

علی قهرمانی؛ معصومه قهرمان پور

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1398، صفحه 87-71

https://doi.org/10.30479/lm.2019.11330.2844

چکیده
  در شعر معاصر عرب، شاعران عامدانه و آگاهانه از تکینک‌ها و شگردهای سایر فنون وهنرها چون سینما، نقاشی، موسیقی و غیره بهره می‌گیرند و شعر، ساختار خود را تعمداً بر مبنای اینگونه شگردها پی‌ریزی می‌کنند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ابعاد دلبستگی مکانی در رمان «سوئیس، وطن و تبعیدگاه» (سویسرا الوطن والمنفی) از سناء أبوشرار
ابعاد دلبستگی مکانی در رمان «سوئیس، وطن و تبعیدگاه» (سویسرا الوطن والمنفی) از سناء أبوشرار

نسرین کاظم زاده؛ کبری روشنفکر؛ فرامرز میرزائی

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1398، صفحه 108-89

https://doi.org/10.30479/lm.2019.11195.2835

چکیده
  دلبستگی مکانی به عنوان یکی از سطوح حس مکان به معنای ارتباط عاطفی مثبت میان شخص و مکان تعریف شده است. این پیوند حاصل تعاملات عاطفی، شناختی و رفتاری عمیق افراد با مکان می‌باشد که در طول زمان، عمق و گسترش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی
خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی

فاطمه یوسفی؛ حسین سیدی؛ احمد رضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1398، صفحه 127-109

https://doi.org/10.30479/lm.2019.11391.2853

چکیده
  جریان دیالکتیکی دستگاه اندیشگانی هگل، با حرکت وجودیِ هر موجود متناهی، اندیشه‌ی سوق از متناهی به نامتناهیِ برتر است. این جریان، آشکار‌کننده‌ی حضور زنده‌ی کل در جز و در ماوراء جز است. در برآیند مذکور، ...  بیشتر