مقاله پژوهشی
خوانشی جدید از رمان «اللاز» با تأکید بر الگوی گفتمان‌کاویِ انتقادی ون‌دایک
خوانشی جدید از رمان «اللاز» با تأکید بر الگوی گفتمان‌کاویِ انتقادی ون‌دایک

محمد نبی احمدی؛ ناصر مرادی

دوره 13، شماره 45 ، مهر 1400، صفحه 18-1

https://doi.org/10.30479/lm.2021.15008.3199

چکیده
  تحلیل گفتمان انتقادی یکی از رویکردهای مطالعات زبان‌شناختی نوین است. گفتمان‌کاویِ انتقادی مبتنی بر سازه‌گرایى اجتماعى است و به تجزیه و تحلیل ساختارها و معناهایی می‌پردازد که بار ایدئولوژیکی دارند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش‌های زبانی و کارکرد پیام در نامه‌های نهج‌البلاغه بر اساس الگوی ارتباطی رومن یاکوبسن
نقش‌های زبانی و کارکرد پیام در نامه‌های نهج‌البلاغه بر اساس الگوی ارتباطی رومن یاکوبسن

نرگس انصاری

دوره 13، شماره 45 ، مهر 1400، صفحه 19-39

https://doi.org/10.30479/lm.2021.14188.3113

چکیده
  نظریه ارتباطی، یکی از مباحث کاربردشناسی زبان است که زبان و شیوه کاربست آن در فرایند ارتباط بررسی می‌شود. در این فرایند عناصر شش‌گانه‌ای حضور دارند که دو رکن گفته پرداز یا گوینده و نیز دریافت کننده از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه و بررسی آراء بلاغی عبدالقاهر جرجانی و فخر رازی در مبحث تقدیم و تأخیر (با تأکید بر نفی شمول و شمول نفی)
مقایسه و بررسی آراء بلاغی عبدالقاهر جرجانی و فخر رازی در مبحث تقدیم و تأخیر (با تأکید بر نفی شمول و شمول نفی)

الهام بابلی؛ عباس اقبالی؛ علی نجفی ایوکی

دوره 13، شماره 45 ، مهر 1400، صفحه 41-60

https://doi.org/10.30479/lm.2021.13597.3060

چکیده
  تفاوت نگاه اندیشمندان مسلمان در حوزه دانش بلاغت سبب شد تا نظریه‌پردازان با رویکردهای مختلف خود به تعریف مقوله‌های بلاغت بپردازند. تا جایی‌که بلاغت‌دانان از یک مقوله بلاغی تعریفی متفاوت ارائه داده‌اند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی آمیختگی معنامند داستان و ناداستان با کاربست شیوۀ روایت تودرتودر رمان طَیْفُ اَلْحَلّاج از مقبول العلوی
بررسی آمیختگی معنامند داستان و ناداستان با کاربست شیوۀ روایت تودرتودر رمان طَیْفُ اَلْحَلّاج از مقبول العلوی

علی قهرمانی؛ امیر فرهنگ دوست

دوره 13، شماره 45 ، مهر 1400، صفحه 61-80

https://doi.org/10.30479/lm.2021.15101.3212

چکیده
  تاریخ به مثابة صفحه‌ای الهام­بخش، همواره نقش شگرفی را در بازپروری خیال نویسندگان ایفا نموده است. در این میان، گاه گذشته نه فقط برگی به جای مانده از تاریخ و نقش اقتباس‌‌گونة آن، بلکه دوباره جان گرفته ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مکان و بازنمود شخصیت زن در رمان‌های میرال الطحاوی(مطالعه موردی: بروکلین‌هایتس، ‏الباذنجانة الزرقاء و الخباء)‏
مکان و بازنمود شخصیت زن در رمان‌های میرال الطحاوی(مطالعه موردی: بروکلین‌هایتس، ‏الباذنجانة الزرقاء و الخباء)‏

الهام مریمی؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی

دوره 13، شماره 45 ، مهر 1400، صفحه 81-98

https://doi.org/10.30479/lm.2021.15110.3214

چکیده
  مکان، خاستگاهی اجتماعی و بستری برای سازۀ فرهنگ و کنش متقابل افراد قلمداد می‌شود و مطابق ‏با نگرش و ایدئولوژی حاکم بر جامعه، ویژگی‌های فرهنگی و کارکردهای متعددی در کالبد آن تجلی ‏می‌یابد. در سال‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی پیکره بنیاد هم معنایی افعال در زبان عربی و نقش باهم آیی در تعیین معنا
بررسی پیکره بنیاد هم معنایی افعال در زبان عربی و نقش باهم آیی در تعیین معنا

یوسف نظری

دوره 13، شماره 45 ، مهر 1400، صفحه 99-120

https://doi.org/10.30479/lm.2021.15081.3208

چکیده
  رویکردهای جدید زبانشناسی، ابزارهای نوینی برای بررسی زبان در اختیار قرار داده است. یکی از این رویکردها، زبانشناسی پیکره‌ای است که با کمک حجم وسیعی از داده‌های زبانی، به مطالعه زبان می پردازد. بررسی باهم ...  بیشتر