نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

بی‌تردید در بین زبانهای مختلف دنیا ، زبان و ادبیات عرب بیشترین تأثیر را بر ادب فارسی نهاده است. پس از ورود اسلام واژه‌های عربی کم‌کم به زبان‌ فارسی راه پیدا کرد. این امر در آغاز نوعی مبادله­ی واژگان محسوب می‌گردید؛ به گونه‌ای که اعراب بسیاری از واژگان و اصطلاحات را از ایرانیان اخذ نموده و بعضی لغات را به ایرانیان می‌دادند. اما این روند در طول سالهای بعد تغییر یافت و کم‌کم ورود اصطلاحات، ترکیبات، مضامین و مفاهیم شعری زبان عربی به فارسی افزونی یافت. ابن معتز عباسی، شاعر معروف اواسط قرن سوم هجری، در میان شاعران عرب در زمینه­ی وصف، یکی از تأثیرگذارترین شاعران بر سروده‌های پس از خود است. وی از بزرگترین شاعران وصّاف ادبیات عربی است که به چیره‌دستی در تشبیه شهرت یافته و در هر یک از زمینه‌های دهگانه­ی فخر، غزل، مدح، معاتبات، طردیات، وصف، خمریات، رثاء، زهد و هجا، قطعات و قصایدی سروده است. امیر معزی نیشابوری ، شاعر معروف قرن پنجم هجری از شاعرانی است که با شعر ابن معتز آشنایی کامل داشته و بسیاری از مضامین و تشبیهات شعری وی را در شعر خود به کار برده است. این پژوهش بر آن است تا با رویکردی تطبیقی به بررسی مضامین مشترک شعر امیرمعزی و ابن‌معتز بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of concepts in the poetry of Amir Moezi and Ibn Motaz Abbasi

نویسنده [English]

  • . .

چکیده [English]

Among different languages of the words, Arabic language and literature has the greatest impact on the Persian literature. After entrance of Islam to Iran, Arabic words gradually entered to Persian language. At first, this process was mutual and both languages lent words to each other and borrowed from each other. Over the time, this process changed and many idioms, compounds, concepts and poetic meanings entered to Persian literature. Ibn Motaz Abbasi is the famous poet of the middle third century and very influential in the field of describing. This poet was very good at simile and composed poetry in ten components of Boasting Poem, Ghazal, Panegyric verse, Motebat, Rejections, Description, Anacreontic Verse, Death-Elegy, asceticism and Syllable. Amir Moezi Neyshaboori the famous poet of the fifteen century was completely familiar with the poetry of Ibn Motaz. He has used many concepts and similes of Ibn Motaz in his poetry. This research by using a comparative approach has tried to study the common concepts in the poetry of Amir Moezi and Ibn Motaz

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Literature
  • Persian poetry
  • Arabic poetry
  • Amir Moezi
  • Ibn Motaz Abbasi
  • Common Concepts
1- آیتی، عبدالمحمد . (1377) . «ترجمه معلقات سبع»، تهران : انتشارات سروش .
2- ابن معتز، ابوالعباس عبدالله. (2004 م) . «دیوان»، شرح مجید طراد ، بیروت : دارالکتب العربی .
3-     امیرمعزی نیشابوری، ابوعبدالله محمد. (1385). «دیوان» ، مقدمه و تصحیح: محمدرضا قنبری ، تهران: زوار .
4- پیشگر، احد، (1387) . «تأثیرپذیری امیر معزی از معلقه امروالقیس» ، فصلنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت ، سال دوم ، شماره ششم .
5- ترجانی‌زاده، احمد ( مترجم ) . (1385) . «شرح معلّقات سبع» ، تهران : سروش .
6- دودپوتا، عمرمحمد . (1382) . «تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی» ، ترجمه: سیروس شمیسا ، تهران : صدای معاصر .
7- شفیعی‌کدکنی ، محمدرضا . (1372) . «صور خیال در شعر فارسی» ، تهران : آگاه .
8- صفا ، ذبیح‌الله . (1373). «تاریخ ادبیات در ایران» ، تهران : فردوس .
9- ضیف، شوقی . (1377).«تاریخ ادبی عرب»،ترجمه: علیرضا ذکاوتی قراگوزلو ، تهران : امیرکبیر .
10-............   . (1384) . «هنر و سبکهای شعر عربی»، ترجمه: مرضیه آباد : مشهد : انتشارات دانشگاه فردوسی
11-الفاخوری، حنا. (1374) . «تاریخ ادبیات زبان عربی»، ترجمه عبدالمحمد آیتی ، تهران : انتشارات توس .
12- فرشیدورد، خسرو . (1373). «دربارة ادبیات و نقد ادبی» ، تهران : امیرکبیر .
13- الکک، ویکتور. (1971). «تأثیر فرهنگ عرب در اشعار منوچهری»، بیروت: دارالمشرق.
14- متنبی، ابوالطیب. (1986). «دیوان»، به تصحیح و شرح: عبدالرحمن البرقوقی، بیروت: دارالکتاب العربی.
15-منوچهری دامغانی، احمدبن قوص. (1363) . دیوان اشعار . تصحیح و تحشیة محمد دبیر سیاقی، تهران: زوار.
16-موسوی بجنوردی،محمدکاظم (سرپرست علمی و ویراستار). (1377). دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، تهران: مرکز دایرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی .