نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

10.30479/lm.2023.18838.3548

چکیده

از جمله روان‌شناسانی که به مقولۀ شخصیت پرداخته است آلفرد آدلر، بنیان‌گذار مکتب شخصیت‌شناسی فردنگر است. وجه تمایز این نظریه نسبت به نظریات پیشین، آن است که آدلر انسان را واحدی مجزا نمی‌انگارد، بلکه شخصیت فرد را در بافت اجتماعی بررسی می‌کند. هدف اصلی نوشتار حاضر، تحلیل شخصیت "داعش" ‌در رمان "وشم الطائر" اثر "دنیا میخائیل" بر اساس نظریۀ مذکور و با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. مهمترین نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که سبک زندگی داعش از بین چهار سبک مطروحه از سوی آدلر، در دسته‌بندی اول یعنی «تیپ سلطه‌جو» و فاقد علاقۀ اجتماعی قرار می‌گیرد. مشی داعش با این سبک زندگی به‌ظاهر اسلامی ‌و بی‌تفاوت به «دیگری» بلکه مهاجم به غیر، درصدد رسیدن به غایت اصلییعنی سلطۀ همه‌جانبه تحت تسمیۀ خلافت اسلامی است. عواملی همچون احساس حسادت یا ترس، عدم همدلی و علاقۀ اجتماعی با دیگران، میل به خشونت و دگرآزاری در شکل‌گیری و سلطه‌گستری خروشناک گروه تروریستی داعش نقش داشته و این خشونت‌گرایی و لذت‌جویی از آن، از طریق بکارگیری رسانه‌های نوین، آموزش‌های رسمی‌و جامعه‌پذیری نیروها به‌شدت ترویج و تشدید می‌یابد و سبک زندگی انحصاری و ویژه‌ای، ناشی از زمینه‌های شخصیتی وی را به نمایش می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychological Analysis of “ISIS” Personality in “the Bird Tattoo” Novel Based on the Personality Theory of Alfred Adler

نویسندگان [English]

  • Mostafa Parsaeipour 1
  • Leila Sadeghi Naghdeali 2

1 professor in department of Arabic language and its literature: Imam Khomeini International university

2 PhD student in Imam Khomeini International University

چکیده [English]

Austrian Alfred Adler strengthened personality analysis by presenting the theory of individual psychology. Adler does not consider human a separate unit and studies a person’s personality affected by social context. The most important concepts of this theory are humiliation and compensatory mechanism, superiority complex, mass communication, life style, creative self and social interest. The main goal of the present study is to analyze “ISIS” personality in “the Bird Tattoo” novel by “Dunya Mikhail” based on the mentioned theory and using an analytical-descriptive approach. The most important achieved results show that among the four discussed life styles by Adler, the ISIS life style falls into the first category, that is the “dominant type” which lacks social interest. In fact, by taking this apparently Islamic life style and ignoring other people in the society and attacking them, ISIS tries to reach its main goal which is the Islamic caliphate. Factors such as feeling jealous or fear, lacking empathy with others, not having social interest and the tendency towards violence and sadism play a role in forming ISIS terrorist group and their raging dominance. This violent tendency and enjoying from it are heavily promoted and intensified by modern media, formal training and socialization of forces and reflect a special and exclusive life style resulted from their personality bases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Theory
  • Individual psychology
  • ISIS
  • The Bird Tattoo
  • Dunya Mikhail