نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

2 عضو هیأت علمی دانشگاه زابل

3 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

10.30479/lm.2023.18140.3479

چکیده

امروزه به دلیل تعاملات فرهنگی و جابجایی‌های گسترده، عنصر مکان همانند زمان از عنصری ایستا و راکد در داستان‌های قدیمی، به عنصری سیال از حیث معنا و دلالت تبدیل شده‌است. در رمان‌هایی که موضوع آن‌ها مهاجرت است این سیالیت نمود بیشتری دارد؛ زیرا در آن‌ها زمینة تقابل‌ فرهنگی و در نتیجه تکثر معنا بیشتر از سایر رمان‌ها فراهم است. «الحب فی المنفی» رمان مشهور بهاء طاهر داستان‌پرداز مصری، از جمله آثار روایی است که مکان از عناصر مهم آن در دریافت خواننده از طرح کلی داستان به‌شمار می‌آید. ارتباطات بینافرهنگی در این اثر سبب شده مکان به رمزگانی فرهنگی با دلالت‌های ژرف و پیچیده مبدل شود. در جستار حاضر تلاش می‌شود با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر دستاوردهای مطالعات فرهنگی، دلالت‌های مکان در اثر فوق کشف گردد. یافته‌ها نشان می‌دهد کنفرانسی بین‌المللی در این رمان به عنوان مکان مرکزی ترسیم شده که کانون تقابل گفتمان‌ها و فرهنگ‌-هاست و همة رخدادها بر محور آن پردارزش می‌شود. همچنین هر مکان بر مبنای مناسبات فرهنگی حاکم بر آن دارای دلالتی است که مقوله‌هایی مانند هویت ایدئولوژی و الگوهای فکری و فرهنگی شخصیت‌ها در درک آن نقش مهمی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The investigation of place implications as cultural codes in the novel "Love in Exile" written by Bahaa Taher ….

نویسندگان [English]

  • reza darvishzadeh 1
  • ali akbar ahmadichenari 2
  • abdolbaset arab yousofabady 3

1 m.d.university of zabol

2 dr

3 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Zabol

چکیده [English]

Today, due to the widespread cultural interactions and movements, the element of place has lost its static nature, as it had ancient stories, and has become a dynamic element in terms of meaning and implication. This dynamicity is more visible in novels about immigration since the cultural confrontation and, consequently, the multiplicity of meanings is provided in these types of novels more than others. "Love in Exile", the famous novel of the Egyptian storyteller, Bahaa Taher, is one of the narrative works in which place plays an important role in the reader's perception of the overall plot of the story. Intercultural communication in this work has caused the place to become a cultural code with deep and complex implications. The present study attempts to discover the implications of place in the above-mentioned work by relying on the descriptive-analytical method and by emphasizing the achievements of cultural studies. The findings indicate that, in this novel, an international conference is depicted as a central place from which the concept of multiculturalism is inferred and all events are valued accordingly. Also, based on cultural relations, each place has a meaning the understanding of which can be fulfilled through categories such as ideological identity and intellectual and cultural patterns of characters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • place
  • intercultural relations
  • cultural codes
  • Bahaa Taher