نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

10.30479/lm.2023.17799.3452

چکیده

گفتمانی گرایس تفسیر صریحی از توانایی گوینده ارائه می دهد مبنی بر اینکه بیشتر از آنچه می گوید، بیان کند؛ در اغلب گفتگوها، معنای تخاطبی، بیشتر از معنای حرفی کلام گوینده را اقتضا می‌کند بدین گونه که گوینده در کلام خود، به مهارت های زبانی در بیان غرض اتکا کرده از طریق شگردهایی که از آنها در کلام خود استفاده می کند. الزام گفتمانی در صدد این است که رمز زبانی و ماورای کلام را کشف کند تا به غرض گوینده از کلام دست یابد. بر روش توصیفی- تحلیلی اتکا کرده ایم که برای این پژوهش علمی مناسب است و به ما این امکان را می دهد که حقایق را آشکار و توصیف و تحلیل و تفسیر کنیم. لذا در همین راستا، در بخش نظری، به مفهوم الزام گفتمانی و اصل همکاری و شروط آن پرداخته ایم و در بخش تطبیقی این نظریه بر روی آیاتی از سوره مبارکه انسان پیاده‌ سازی کردیم. نتایجی که این پژوهش بدان دست یافت، این است که طی تحلیل آیات سوره مبارکه انسان مشخص گردید که این آیات معنای حرفی دارند که در امر، نهی، وابلاغ خبر بارز است و معنای گفتمانی نیز دارند که در نصیحت کردن، وعده و هشدار دادن، توبیخ و تشویق کردن و چالش کشیدن مخاطب نمایان است‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The conversational requirement in the Holy Quran according to the Grice Theory- some verses of Al-Insan Surah

نویسندگان [English]

  • saeed bahmanabadi 1
  • shahriar Neazi 2
  • anime soleimani 3

1 phd student arabic language and literature university of tehran -iran

2 Faculty member of university tehran

3 Phd student Arabic language and literature university of tehran

چکیده [English]

The conversational requirement of Grice presents an implicit interpretation of the speaker's ability to express a subject instead of just saying it. In most conversations, colloquial meaning requires the speaker's words more than the conversational meaning. In this way, the speaker relies on linguistic skills when explaining the purpose in their words through the techniques used in their speech. Speakers use conversational requirements, which is a linguistic phenomenon. This linguistic phenomenon reflects the relation between the level of mixed linguistic structure and the level of that structure exposed to possible reasoning interpretation, either positive or negative. Conversational requirement aims to discover the linguistic code and the meaning beyond the words to find what the speaker means. We relied on the descriptive-analytical method, which is proper for this academic research allowing us to discover, describe, analyze, and interpret truths. Therefore, the theoretical part addressed the conversational requirement, cooperation principle, and its conditions, and implemented this theory on some verses of Al-Insan (The Man) Surah in the comparative section of the study. The results of this study from analyzed verses of Al-Insan Surah indicated that these verses include both literal meanings, such as commanding, prohibiting, and informing, and conversational meanings, which are seen as advising, promising and warning, punishing and encouraging, or challenging the audience. These conversational meanings are perceived from the external context of verses. Context plays a vital role in helping the audience understand what is the purpose and meaning of the speaker's words. According to analyzed verses, the speaker

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Conversational Requirement
  • Cooperation Principle
  • Insan Surah
  • Holy Quran