نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

10.30479/lm.2023.17888.3462

چکیده

رمان «ملوک الرمال» اثر نویسنده معاصر عراقی علی بدر روایتی تودرتو و چند لایه است که نویسنده با بهم ریختگی روایت تلاش می‌کند گوشه‌ای از واقعیت تاریخ عراق را روایت کند. نظریه ژپ لینت ولت در روایت‌شناسی بر مبنای تقابل راوی و مخاطب با کنشگران شکل‌گرفته است و از نظر او هر روایت دو سطح دارد: یک سطح مربوط به کنشگران و کنش آنهاست و سطح دیگر که راوی و مخاطب در آن قرار دارند و این دو سطح کاملا از یکدیگر جدا هستند. در سطح کنشگران رویدادی در زمان گذشته (ماضی ساده) به وقوع پیوسته و تمام‌شده است و در سطح راوی و مخاطب که در زمان حال قرار دارند با یک انفصال (زمانی و مکانی) از گذشته درباره آنچه قبلا اتفاق افتاده است، صحبت می‌کنند. بر این اساس لینت ولت نظریه گونه‌شناسی روایی را مطرح کرد و آن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻪ وﺟﻪ دﻧﯿﺎی داستانی راوی، ﮐﻨﺸﮕﺮ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ وﺟﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد گونه‌شناسی را ﻓﺮاﻫﻢ می‌آورد؛ پژوهش حاضر سعی دارد تا با روش توصیفی- تحلیلی موقعیتهای روایی این رمان را برمبنای نظریه ژپ لینت ولت مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا روش‌ها و شگردهای روایی علی بدر را در خلق این رمان و نیز اهداف وی را از این رویکردها استخراج و واکاوی کند و با تحلیل سطوح مختلف روایی این رمان، معانی پنهان در لایههای مختلف آن کشف و مخاطب با شیوه روایی علی بدر در این رمان‌آشنا شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Narrative position function In the novel " Kings of the Sands " by Ali Bad

نویسندگان [English]

  • tayyebeh seyfi 1
  • zahra nazemi 2

2 aa

چکیده [English]

The novel “Kings of Sands” by the contemporary Iraqi writer Ali Badr is a multi-layered narrative in which the author tries to narrate a section of the reality of Iraqi history with an irregular narration. The theory of Jep Lint-Volt in narratology is based on the confrontation of the narrator and the audience with the actors, and in his opinion, every narrative has two levels: One level is related to the actors and their actions, and the other level is where the narrator and the audience are located, and these two levels are completely separate from each other. At the level of the actors, an event has happened in the past (simple past) and at the level of the narrator and the audience, who are in the present tense, they talk about what happened before with a separation (time and place) from the past. Accordingly, Lint-Volt proposed the theory of narrative typology and based it on the three aspects of the fictional world of the narrator, the actor, and the audience, which provide an examination of multiple approaches to typology. The present research aims to analyze the narrative situations of this novel with a descriptive-analytical method based on the theory of Jep Lint-Volt, to analyze the narrative methods of Ali Badr in the creation of this novel as well as his goals from these approaches. By analyzing the different narrative levels of this novel, the hidden .

کلیدواژه‌ها [English]

  • narrative situations
  • plot
  • contemporary Iraqi novel
  • Ali Badr
  • kings of sand