نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی زبان وادبیات عربی دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی دانشگاه الزهراء

10.30479/lm.2021.14773.3172

چکیده

گفتمان، حاصل‌ تعامل کنش‌های ‌زبانی‌ و ‌غیرزبانی، اندیشگانی، فرهنگی و تبلور تعامل یا تقابل ایدئولوژی‌هاست. در تحلیل گفتمان انتقادی، ایدئولوژی سهم بسزایی در نوع ساختارهای گفتمان مدار دارد ومعمولا سعی می‌کند لایه‌های درونی متن را شناسایی کرده و ارتباط میان آن‌ها را تحلیل نماید. از آنجا که ایدئولوژی روزنامه نگاران در بازتاب وضعیت آحاد جامعه از جمله زنان تاثیر قابل توجهی دارد ، لذا در این مقاله سعی شده‌است تاثیر ایدئولوژی نویسندگان دو مقالۀ منتخب از روزنامۀ الوطن، در زمینۀ جایگاه زنان در چشم‌انداز 2030 عربستان، به‌عنوان برنامۀ جامع توسعۀ ‌پایدار، موردتحلیل قرار گیرد. چهارچوب زبان‌شناسی این تحلیل، براساس نظریۀ ون‌دایک است و با روش توصیفی – تحلیلی، به تاثیر بافت -اجتماعی و نیز باور نویسنده بر متن اشاره دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نویسندۀ هر یک از مقالات، با توجه به ایدئولوژی موردنظر خود، از تکنیک‌های ون‌دایک در جهت انتقال این باور و ایدئولوژی به مخاطب بهره‌ برده‌است و هدفی که هریک از نویسندگان در متن دنبال می‌کنند، همان باوری است که متناسب با آن متن را نگاشته‌اند. در مقالۀ اول، نویسنده برای رسیدن به هدف خود از استراتژی‌هایی که بار مثبت دارند، استفاده کرده است ؛ اما در مقالۀ‌ دوم، استراتژی‌های به‌کاررفته، با اثبات وضعیت ‌نامطلوب زنان در عربستان هم‌خوانی دارند که این نشان‌دهندۀ تاثیر مستقیم ایدئولوژی نویسنده بر متن است.

کلیدواژه‌ها