نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

نیهیلیسم یا نیست¬انگاری که همواره یکی از دغدغه¬های فکری انسان بوده است، منشأ تاریخی داشته وریشه در فجایع، مصیبت¬ها، ناکامی¬ها و شکست¬های انسان در برابر حیات دارد. نیهیلیسم وضعیت روان شناختی و معرفت شناختی انسان را نشان می¬دهد که در آن معنای زندگی و هستی از دست می¬رود و شرایطی اضطراب¬آفرین و یأس آور بر انسان حاکم می¬شود. یکی از جنبه ¬های نیهیلیسم تفکر در مسائل هستی است که اندیشه ی ¬بسیاری از شاعران و فیلسوفان را به خود مشغول کرده¬است. یکی از آنان ایلیا ابوماضی از شاعران عربی مهجر می¬باشد که در باره ی تفکرات وی کتب و مقالات به رشته در آمده و به جنبه¬های ادبی و شعری آن اشاره گردید. اما آنچه در این نوشتار مورد نظر است. نیهیلیست بودن او است ونیز اینکه چه عواملی او را به سمت نیهیلیسم سوق داده¬است و مؤلفه¬های نیهیلیستی او در اشعارش کدامند. آنچه که از بررسی آثار وی به¬دست آمده نشان می¬دهد، عواملی چون اوضاع نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ،فقر و استبداد امپراطوری عثمانی ، آشنایی با دو فلسفه¬ی بدبینی شرقی و نیهیلیسم غربی و ارتباط با شاعرانی چون جبران و نعیمه سبب شده که به سمت نیست انگاری سوق پیدا کند و در دیوان خود مرگ، وجود، جبر، تناسخ و... را از دیدگاه نیهیلیسم مورد توجه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Manifestation of Nihilism in Illia Abu-Mazi’s Poetry

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .

.

چکیده [English]

Nihilism has been one of human obsessions; its history has its roots in human calamities, disasters, and failures in life. This school of thought manifests man’s psychological and epistemological status in which the meaning of life and existence is missed while fear and depression becomes domineering. A nihilistic aspect is mediation over the concept of existence which in turn has fascinated many poets and philosophers to it. Illia Abu-Mazi , an obsolete Arabic poet, who’s thoughts, literal and poetic aspects of his works has been the subject of many books and articles is one of poets who belongs to this literary school. The present paper deals with Abu Mazi’s nihilism and the leading factors that drove him towards this school. Then the nihilistic elements of his works are highlighted. Finally it could be perceived that different factors such as political, economic, social turmoil, poverty, Ottoman Empire's oppression, acquaintance with two philosophy of eastern pessimism and western nihilism, and being in contact with poets such as Jebran and Naimeh led to Abu Mazi’s nihilism. In this respect, in his divan he emphasized on death, existence, determination, reincarnation, and many other subjects from the nihilistic perspective

کلیدواژه‌ها [English]

  • Western nihilism
  • Eastern nihilism
  • Pessimism
  • Meditation
  • Illia Abu-Mazi