نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 هیأت علمی/ دانشگاه خلیج فارس

چکیده

هوش معنوی شکلی از هوش است که مفاهیم معنویت و هوش را درون سازة جدید، ترکیب کرده و کاربرد منطقی مهارت‌های معنوی را جهت جست‌و‌جوی مسائل معنادار و ارزشی در اختیار بشریت قرار داده است. این هوش که اساس ارزش‌ها، باورها و اعمال انسان است، او را قادر می‌سازد تا با تمرکز بر مسائل هستی‌شناسانه رشد و تعالی را در لابه‌لای واقعیت‌های زندگی بجوید. رابرت ایمونز2 (1958) استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا که پیوند مؤلفه‌های این هوش با مسائل دینی و اخلاقی در اندیشه‌اش بارز است، از اندیشمندان این نظریة جدید است. از آن‌جا که اشعار فاروق شویخ (1976) شاعر معاصر لبنانی سراسرْ عرفان و بازتابی از حقایق اسلامی و انسانی است، کارکردها و اهداف به کارگیری مؤلفه‌های این هوش در اشعار این شاعر در چارچوب اندیشه‌های ایمونز موضوع این پژوهش قرار گرفت. از دستاوردهای این پژوهش که بر روش توصیفی- تحلیلی استوار است، می‌توان به این موارد اشاره کرد که گرچه شویخ از هوش معنوی در اشعارش نامی نبرده اما از آن جهت که اشعارش از لحاظ بُعد عقیدتی و شناختی، بُعد عاطفی و احساسی و بُعد ارادی بسیار منعطف است؛ لذا این فرضیه را که شویخ ناخودآگاه در اشعارش از جلوه‌های این هوش بهره برده قوت می‌بخشد. با واکاوی اشعار شاعر که منطبق با آموزه‌های اسلام و قرآن بوده و نگاهی جستجوگر به منظور حل مسائل انسان‌شناسانه دارد، می‌توان چنین استنباط کرد که شویخ ناخودآگاه از سازوکارهای هوش معنوی در اشعارش به جهت تعالی خویش و حل مسائل هستی‌شناسانه و کیفیت ارتباط با خدا و انسان بهره برده ‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Components of Spiritual Intelligence in Fārūq Shuwaykh’s Poems Based on Robert Emmons' Theory

نویسندگان [English]

  • Hediyeh Ghasemifard 1
  • naser zare 2

1 student in Arabic language and literature of the Persian Gulf in Boushehr

2 Academic personnel, Persian Gulf university

چکیده [English]

.Spiritual intelligence is a type of intelligence combining spirituality and intelligence within a new structure and providing humanity with a logical application of spiritual skills to search for meaningful and valuable issues. As the basis of human values, beliefs, and actions SQ enables human to focus on ontological issues and change living conditions, to seek growth and excellence in the face of the realities of life. Robert Emmons (1958), a professor of psychology at the University of California, whose connections to religious and moral issues are prominent in his thoughts, is one of the thinkers of this new theory. Since the poetry of Farouk Shuwaykh (1976), a contemporary Lebanese poet, are all about mysticism and a reflection of Islamic and human truths, the functions and purposes of applying the components of this type of intelligence in the poems of this poet in Emmons' thoughts were the subject of this study. One of the results of the present research, conducted via a descriptive-analytical method, is that although Shuwaykh did not mention spiritual intelligence in his poems. However, because his poems are very flexible in terms of ideological and cognitive dimensions, emotional dimension, and voluntary dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence (SQ)
  • Fārūq Shuwaykh
  • Contemporary Arabic Poetry
  • Robert Emmons