نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه کاشان

2 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

3 عضو هیات علمی

چکیده

این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه تقابل و هم‌بستگی عنصر زمان در قالب لایه‌ای رمزگانی، با دیگر نظام‌های نشانه‌ای می‌پردازد. هدف از انجام این پژوهش کشف مهم‌ترین نشانه‌های زمانی و چگونگی بازنمود آن‌ها، همچنین بررسی کارکرد سایر سطوح دلالی در تبیین و پیشبرد این نوع نشانه‌‌ها می‌باشد. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که در نمایشنامه مهرج، زمان به عنوان یک زیررمزگان اجتماعی نقش بسیار مهمی را درشناسایی استعدادهای نهفته متن، مفاهیم ثانویه و ایدئولوژی حاکم بر آن ایفا نموده و دارای ارتباطی تنگاتنگ و معنادار با لایه‌های دلالی دیگر می‌باشد، از سویی زمان در آن لایه‌ها تاثیرگذار است ، از سوی دیگر شبکه گسترده‌ای از سطوح متنی همچون مکان، شخصیت پردازی، کشمکش و کنش به شکل صریح و ضمنی بر مفهوم زمان دلالت می‌کند. همچنین در فضای نمایش نوعی زمان غیرخطی و گسسته‌نما حاکم است که در نتیجه آشفتگی جهان امروز، تناقض و قاعده گریزی هنجارهای فرهنگی اجتماعی به وجود آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semiotics of time in al-moharraj by Mohammad al-maghout

نویسندگان [English]

  • shahla shakibaee far 1
  • Mohsen Seifi 2
  • Ali Najafi ivaki 3

1 kashan university

2 Arabic language,kashan university,

3 University of kashan

چکیده [English]

This research uses descriptive-analytic method to study the interaction and correlation of the time element in the form of coding layers with other tag systems in al-moharraj by Mohammad al-maghout. The purpose of this research is to discover the most important signs of time and how they represent them, as well as to examine the function of other levels of the dealer in explaining and promoting these types of symptoms. The findings of the research show that in the play of Mehrj, time as a social subculture plays a very important role in identifying the intangible talents of the text, the secondary concepts and the ideology governing it, and has a close and meaningful relationship with the other layers of the other, On the other hand, a vast network of textual levels such as location, characterization, conflict, and action implicitly and implicitly implies the concept of time. Also, in the display space, there is a kind of non-linear and discrete time that, as a result of turmoil in the world today, the contradiction and rule-of-factness of social-cultural norms has arisen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • time
  • al-moharraj
  • Mohammad al-maghout