نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناسی ارشد علوم قرآنی، دانشکده علوم قرآنی زاهدان

چکیده

حرف الی از حروف پرکاربرد قرآن محسوب می‌شود. این حرف متناسب با کاربردش در آیات قرآن معانی متعدد و متفاوت بسیاری را کد گذاری می‌کند که در یک نقطه یعنی معنای پیش‌نمونه و انتهای غایت با هم مرتبط می‌شوند. این نوشتار به منظور کشف میدان‌های معنایی این حرف با رویکرد شناختی، و به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی مدل‌های چندمعنایی این حرف در قرآن پرداخته و پس از تبیین معنای پیش‌نمونه، وجوه معنایی این حرف در قرآن را تحلیل و بررسی کرده است. در این راستا مدل‌های معنایی متعددی چون: معانی هم ردیف، معانی متقابل، مفاهیم هم‌معنا، مدل معنایی نحوی و شمول معنایی معرفی شد؛ به گونه‌ای که در قالب این مدل‌های معنایی به اکثر شبکه‌های معنایی این حرف دست یافته و با تکیه بر واقعیت‌های شناختی که از مفهوم مکانی حرف «الی» بر می‌آید، تنوع معنایی بیشتری را از کارکرد این حرف در آیات قرآن به دست آورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Multilevel Models of the "Ela" in the Qur'an With the Cognitive Semantics Approach

نویسندگان [English]

  • valiollah Hasoomi 1
  • Maryam Tavaklnia 2

2 MS in Quranic Sciences, Zahedan Faculty of Quranic Sciences

چکیده [English]

Letter "Ela" is considered as one of the most frequently used letters in Qur’an. This letter codes a lot of different and various meanings suitable for its usage that in one point relate to each other which are prototype meaning and the end of the goal. This paper tries to discover the semantic fields of this letter by adopting a cognitive approach, and has assessed polysemy models of this letter in Qur’an with a descriptive – analytical method and after interpreting prototype meaning it has analyzed and evaluated the semantic aspects of this letter in Qur’an. In this regard, various semantic models like: equal meanings, reciprocal meanings, synonymy concepts, the model of syntactic semantic and semantic hyponymy were introduced; in a way that in the format of these semantic models, it has reached to the most of the semantic networks of this letter and by reliance on cognitive facts that arises from local concept of the letter "Ela", this study obtained more semantic diversity in the usage of this letter in Qur’anic Ayahs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Letter " Ela"
  • Cognitive Semantics
  • Semantic models