نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناسی ارشد علوم قرآنی، دانشکده علوم قرآنی زاهدان

چکیده

حرف الی از حروف پرکاربرد قرآن محسوب می‌شود. این حرف متناسب با کاربردش در آیات قرآن معانی متعدد و متفاوت بسیاری را کد گذاری می‌کند که در یک نقطه یعنی معنای پیش‌نمونه و انتهای غایت با هم مرتبط می‌شوند. این نوشتار به منظور کشف میدان‌های معنایی این حرف با رویکرد شناختی، و به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی مدل‌های چندمعنایی این حرف در قرآن پرداخته و پس از تبیین معنای پیش‌نمونه، وجوه معنایی این حرف در قرآن را تحلیل و بررسی کرده است. در این راستا مدل‌های معنایی متعددی چون: معانی هم ردیف، معانی متقابل، مفاهیم هم‌معنا، مدل معنایی نحوی و شمول معنایی معرفی شد؛ به گونه‌ای که در قالب این مدل‌های معنایی به اکثر شبکه‌های معنایی این حرف دست یافته و با تکیه بر واقعیت‌های شناختی که از مفهوم مکانی حرف «الی» بر می‌آید، تنوع معنایی بیشتری را از کارکرد این حرف در آیات قرآن به دست آورده است.

کلیدواژه‌ها