نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 کارشناس ارشد

چکیده

تحلیل رمان یکی از روش‌هایی است که خواننده را قادر می‌سازد به درکی همه‌جانبه از محتوای یک داستان برسد. به‌طور کلی در هرشیوۀ تحلیل، اصول و چارچوبی ارائه می‌شود که با ذهن و حس مخاطب همراه است. شیوۀ تحلیل رمان از نظر جان‌پک روشی متفاوت را در اختیار مخاطب قرار می-دهد تا با بکارگیری آن‌ برداشتی ساده و روان از داستان داشته و به یک نتیجۀ کلی برسد. این پژوهش درصدد آن است که رمان «اللص و الکلاب» نجیب محفوظ نویسنده عرب را بر اساس شیوۀ تحلیل رمان جان‌پک، تبیین و تشریح کند. روش تحقیق بدین گونه است که پنج قطعه در فواصل مختلف از ابتدا تا پایان داستان مشخص شده و هر قطعه در پنج مرحله مطابق با مواردی که در شیوۀ جان‌پک معرفی شده مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، سپس در مراحل ششم و هفتم ابعاد مختلف متن، مؤلف، خواننده و جهان و همچنین دیدگاه سایر منتقدان بررسی می‌گردد. این نتیجه حاصل شد که در شیوۀ جان‌پک به دلیل درک جنبه-های کلی داستان از طریق جزئیات متن، تحلیل به شیوه‌ای استقرایی صورت گرفته سپس به بررسی کل داستان پرداخته می‌شود. در این‌ نوع از تحلیل پیش از بررسی کلی داستان به جزئیات و ظرافت‌های درون داستان توجه می‌شود و هرچه ‌بیشتر هنرمندی مولف آشکار گشته و نتیجۀ بهتری حاصل می-گردد. شاخصۀ دیگر این شیوه توجه به تضادهای موجود در قطعات برگزیده است که در کنار آن بررسی ابعاد چهارگانۀ متن و نظرات سایر منتقدان مکمل نهایی نقد و تحلیل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

John Peck's narrative readings (A Case Study of the Novel "Al-las and Al-Klab" by Najib Mahfouz)

نویسنده [English]

  • akram zolfaghary 2

2 bu ali sina

چکیده [English]

An analysis of a novel is one of the ways that enables the reader to understand the content of a story in a full scale way. Generally, in each analysis, principles and frameworks are presented that relate to the mind and sense of the speakerThe research method is to identify of five pieces at different intervals from beginning to the end of the story and each piece is analyzed in five steps according to what is presented in John Pack's style. Then, in the sixth and seventh stages of different aspects of the text, author, reader and the world as well as the views of other critics are examined. So after selecting of specific parts and then analyzing them, It is concluded that in John Peck's way, due to understand of general aspects of the story through the details of the text, it is inductively analyzed, then the whole story is examined. In this type of analysis, befor analyzing overall into story, pay attention to the delicacies and details within the story, so the art of the author and the better result are revealed. Another feature of this approach is to pay attention to the contradictions in the selected passages which besides examining of the quadratic dimensions of the text and the opinions of other critics, are the final complement to criticism and analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • narrative readings
  • John Peck's
  • Najib Mahfouz
  • Al-las and Al-Klab