نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی زبان وادبیات عربی دانشگاه الزهرا

2 تهران، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده ادبیات

چکیده

طه حسین یکی از نخستین نگارندگان معاصر «تاریخ ادبیات عربی» است که شناخت رویکرد مطلوب وی در تاریخ نگاری ادبیات عربی، در شناسایی رویکرد برتر جهت تدوین کتاب های جدید در زمینه تاریخ ادبیات عربی، مفید و مؤثر است. هدف مقاله با روش هرمنوتیک اسکینر تشریح رویکرد مطلوب طه حسین در تاریخ ادبیات نگاری و نقد کارآیی ها و ناکارآمدی های آن است. یافته ها نشان می دهد: هیچ یک از رویکردهای سیاسی، علمی، یا صرفا ادبی از کارآمدی لازم برای تدوین تاریخ ادبیات همه سونگر برخوردار نیست و پررنگ ترین رویکرد نگارش تاریخ ادبیات عربی در آثار طه حسین «رویکرد تمدنی» است؛ یعنی نگارش تاریخ ادبیات با تشریح اوضاع فرهنگی جامعه و نقش تمدن های کهن(فارسی و یونانی) در ویژگی های ادبی مؤلف. عوامل این رویکرد را می توان در: شکوفایی ادبیات عربی با تبادل فرهنگی، تاثیر پذیری انسان از محیط فرهنگی، تاثیر فرهنگ و فضای علمی در شکل گیری شخصیت علمی و ادبی، و اصل وام گیری زبان ها از یکدیگر خلاصه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Taha Hussein Literary History Approach Analysis Based on Skinner's Method Emphasizing the book "Faye al-'Adb al-Jaholi

نویسندگان [English]

  • roghayeh rostampour maleki 1
  • Mahnaz etezadi far 2

1 arabic department.alzahra university

2 the literature faculty, alzahra university, Tehran

چکیده [English]

Taha Hussein is one of the first contemporary writers in the history of Arabic literature wich Understanding his desirable approach to the historiography of Arabic literature is useful in identifying a superior approach to compiling new books on the history of Arabic literature. The aim of the article, by skinner's hermeneutic method, is to describe the desirable approach of Taha Hussein in the history of literary criticism and its inefficiencies. Findings show: None of the political, scientific, or merely literary approaches have the effectiveness of compiling the history of the literature of all sunglasses. And the most striking approach to writing the history of Arabic literature in the works of Taha Hussein is the "civilization approach"; That is, the writing of the history of literature by describing the cultural situation of society and the role of the ancient civilizations (Persian and Greek) in the literary features of the author. The factors of this approach can be summarized in: the flourishing of Arabic literature by cultural exchange, the impact of humanity on the cultural environment, the impact of culture and scientific space on the formation of scientific and literary character, and the principle of borrowing languages from each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aha Hussein
  • Writing the History of Arabic Literature
  • Civilization Approach
  • Skinner's Method
کتاب‌های عربی
- بُوزُوینَة، عبد الحمید. (1990م). نظریة الأدب فی ضوء الاسلام؛ القسم الأول النظریة العام للأدب، عمّان: دار البشیر.
- حسین، طه. (1933م).  فی الادب الجاهلی؛ القاهرة: مطبعة فاروق.
- حسین، طه. (1980م). حدیث الأربعاء؛ المجموعة الکاملة، ج 2، بیروت: [د.ن]
- حسین، طه. (1976م). الأیام؛ القاهرة: دار المعارف.
- حسین، طه. (1938م). مستقبل الثقافة فی مصر؛ قاهره: دار المعارف.
- حسین، طه. (1976م). مع أبی العلاء فی سجنه؛ قاهره: دار المعارف.
- دایچـِس، دیوید. (1967م). مناهج النقد الأدبی بین النظریة و التطبیق؛ محمد یوسف نجم، مراجعة احسان عباس، بیروت: دار صادر.
- سامح، کریم. (2001م). ماذا یبقی من طه حسین؟؛ تونس: دار المعارف.
- شامی، یحیی. (د.ت). طه حسین أدیباً و ناقداً؛ بیروت: دار الفکر العربی.
- الشلق، أحمد زکریا. (2008م). طه حسین (جدل الفکر و السیاسة)؛ القاهره: المجلس الأعلی للثقافة.  
- ضیف، شوقی. (1979م). الأدب العربی المعاصر فی مصر؛ القاهره: دار المعارف.
- عباس، احسان. (1959م). فن الشعر؛ بیروت: دار الثقافة.
- عباس، احسان. (1981م). تاریخ النقد الأدبی عند العرب؛ بیروت: دار الثقافة.
- عبدالرزاق، ابوبکر. (1991م). وثائق قضایا طه حسین؛ بیروت: المکتبة العصریة.
- عبد الغنی، مصطفی. (1990م). تحولات طه حسین؛ القاهره: الهیئة المصریة للکتاب.
- عصفور، جابر. (1998م). المرایا المتجاورة؛ القاهره: دار قباء.
- عوض، یوسف نور. (د.ت). الرؤیة الحضاریة و النقدیة فی أدب طه حسین؛ دار القلم.
- فیصل، شکری. (1986م). مناهج الدراسة الأدبیة؛ بیروت: دار العلم للملایین.
- کریم، سامح. (1977م). معارک طه حسین الأدبیة و الفکریة؛ بیروت: دارالقلم.
- مرزوق، حلمی. (1983م). تطوّر النقد و التفکیر الأدبی الحدیث فی الربع الأول من القرن العشرین؛ بیروت: دار النهضة العربیة.
- هدارّه، محمد. (1994م). بحوث فی الأدب العربی الحدیث؛ بیروت: دار النهضه.
- یقطین، سعید. (2014م). الفکر الأدبی العربی؛ البنیات والأنساق، رباط: دار الأمان.
مقالات عربی
- بوزیدة، عبدالقادر. (1994م). «طه حسین و منهج الشک الدیکارتی و المسألة الهومیریة (دراسة مقارنة)»، مجلة اللغة و الأدب،  ش5 ، جامعة الجزائر، ص11-21 
- رجاء عید، محمد . (1993م). «أصول التفکیر النقدی عند طه حسین ورویته الثقافیه»، العدد 24، صص 47-68
- سعیداوی، علی. (2016م). «دراسة مقارنة فی ترجمة کتاب الأیام»، مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها، العدد 39، صص86-67.
مقالات فارسی
- ابن‌الرّسول، سید محمدرضا و دیگران. (1391ش). «معانی غیر مستقیم جملات پرسشی از دیدگاه کاربردشناسی زبان و بلاغت عربی»؛ فصلنامة پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، دورة3، شمارة3، صص 1-25.
- افضلی، علی. (1391ش). «نقد و بررسی نظریة دوره‌بندی سیاسی تاریخ ادب عربی»، پژوهشنامه نقد ادب عربی، ش 3، (6/61).
- دادخواه تهرانی، حسن؛ سعدونی، فاطمه. (1391). «روش‌های تاریخ‌نگاری ادبی نزد نویسندگان معاصر عرب»؛ ادب عربی، دانشگاه تهران، سال 4، ش1، صص 64-47
- رضایی، رمضان. (2016). «شیوه نقد طه حسین در حدیث الاربعاء»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، ش40،  صص 186-167
- سمیعی، احمد. (1387ش). «گزارش آراء گوستاولانسون درباره روش تاریخ ادبیات نگاری»، نامه فرهنگستان،  ش 4.
- محمودپناهی، سید محمدرضا. (1394). «بررسی روش‌شناسی هرمنوتیک قصدگرای اسکینر»، فصلنامه سیاست پژوهشی، سال دوم، ش 3، صص  173-145.
- مرتضوی، سیدخدایار. (1386ش). «تبیین روش‌شناسی اندیشه سیاسی از منظر کوئنتین اسکینر»، پژوهشنامه علوم سیاسی، ش 9، صص 159-192.
پایان نامه عربی
- شناق، نصیره. (2015). الجهود النقدیه لطه حسین من خلال کتابه فی الشعر الجاهلی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، إشراف: إبراهیم زلافی، جامعه محمد بوضیاف"المسیله"، کلیه الآداب واللغات.
پایان نامه فارسی
- احمدی، محسن (1388ش). تأثیر ابوالعلاء بر طه حسین و موازنه آن دو، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمدعلی طالبی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.