نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

روابط متقابل ادبی و فرهنگی میان ملل عالم، به خصوص ملل همجوار، از دیرباز مرسوم و متداول بوده است . در این میان رابطه فرهنگی، زبانی و ادبی ملّت ایران و عراق درطول تاریخ بیش از هر ملّت دیگری بوده است.
فرّخی یزدی ،شاعر معاصر ایرانی، متوفای1318ه.ش و صدقی زهاوی،شاعر معاصر عراقی، متوفای 1936 م. هریک در ادبیّات کشور خویش به خاطر رواج ادبیّات کارگری و دفاع از محرومین، جایگاهی ویژه دارند.
در این مقاله سعی شده است، تا با بررسی زندگی، آثار و تطبیق اندیشه ها وآرمان های این دو شاعر بزرگ، مطالبی بیان گردد و توانمندی¬های ایشان در پیشبرد اهداف ادبیّات کارگری، در زبان وادب فارسی و عربی، تا حدّ¬ ¬امکان، نشان داده شود و همچنین میزان تأثیرگذاری اندیشه های کارگری انقلاب بلشویکی در آثار قلمی و فکری هر دو شاعر ترسیم گردد و نشان داده-شودکه آبشخور اصلی اندیشه¬های هر دو شاعر علاوه بر ادبیّات قدیم، ادبیّات ودیدگاه¬های اندیشمندان سوسیالیستی کارگری است.
به نظر می رسد، مضامین اصلی ادبیّات کارگری که این دو شاعر به آن پرداخته اند، تقریباً مشابه است و دیدگاه¬های آنها نیز در مورد آن، شباهت¬های زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها