نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

تصاویر شاعرانه محصول تجربیات عاطفی و فکری شاعر است. نقش تصاویر شاعرانه در انتقال تجربیات (افکار و احساسات) و تأمل در عناصر آن، بازتابی از جهان بینی شاعر محسوب می‌شود؛ چنانکه نمی‌توان از نقش آن در بازنمایی کیفیت اثر ادبی و همچنین میزان و سطح تأثیر آن بر مخاطب غافل ماند. بررسی این خصیصه و کارکرد آن در شعر شاعران شیعی در ادبیات عرب به عنوان شاخه‌ای از ادبیات اسلامی- که دربردارندة بخشی عظیم از اشعار عربی است- مسأله‌ای است که این پژوهش با تلفیق شیوة توصیفی با تحلیل استقرایی به ترسیم آن پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کارکرد تصویر در شعر شاعران شیعی، همچون سلاحی برای مبارزه با حاکمان و مسؤولان وقت خویش است. شاعران شیعی با صدق عاطفی و درونی در به کارگیری تصاویر برای اثر گذاری بر جان مخاطبان، به اشعارشان شکوه و کمالی خاص بخشیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Function of Imagery in Shia Poetry: A Case Study of Abu-Faras Hamdani, Sharif Razi, and Mahyar Dailami

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .
  • . .
  • . .

.

چکیده [English]

Poetic imagery is the result of poet's emotional and mental experiences. The role of poetic imagery in transferring the emotional and mental experiences and reflecting on its elements indicates the poet's worldview. This is to the point where the impact on the addressee and the quality of the literary work cannot be denied. Investigating this feature and its function in the poetry of Shia's Arabic poets, as a branch of Islamic Literature includes a great part of Arabic poetries, is an issue that a descriptive and analytical approach of the present paper deals with. The findings show that the use of poetic imagery by Shia's poets seems to act as a weapon against the rulers and authorities of the time. By using true emotional and mental poetic imagery, the Shia poets have impressed their readers and have given them certain grandeur and glory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artistic imagery
  • Shia poetry
  • Imagery function
  • Abu-Faras Hamdani
  • Sharif Razi
  • Mahyar Dailami