نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

در دوره معاصر و با پیدایش شعر نو و یا شعر سپید، بسیاری از شاعران معاصر توجه به آرایه‌های ادبی و به کارگیری عبارت‌های پیچیده و موزون را تا حدی کنار گذاشته‌ و با هدف تاثیرگذاری قصیده و ارائة نقد اجتماعی و سیاسی با زبانی ساده، اشعاری را آفریده اند که سرشار از تصاویر درهم تنیده و دارای وحدت موضوعی است. این رویکرد در ادبیات معاصر به «النزعة التصویریة» یا تصویرگرایی موسوم شده است. تصویرگرایی به مفهوم گرایش شاعر به کاربست تصویرهای دارای بُعد مکانی، زمانی، حرکت، رنگ، صدا و موسیقی و ... است. سعدی یوسف از شاعران معاصر عراق است که اشعارش از جهت تصویرگرایی غنی و پربار است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر دیدگاه عز‌الدین اسماعیل به بررسی و تحلیل چهار قصیده از این شاعر از حیث تصویرگرایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که وی در آفرینش تصاویر شعری خود از تمام عناصر تصویرپردازی استفاده نموده و قصیدة خود را همانند یک سکانس نمایشی جلوه می‌دهد، در واقع وی تصویرگرایی را وسیله‌ای برای انعکاس نیازها و خواسته‌های جامعة عراق و جهان عرب قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Imagism In a selection of poetry Sa’di Yusuf

نویسندگان [English]

  • zineh erfatpour 1
  • معصومه نعمتی 2

2 پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده [English]

Abstract
Image in the poetry is one of the issues that has always been investigated in various forms, but the subject of “imagism” in the poetry has been raised only in the extent of a term. In new era, with the appearance of “Modern Poem” or “Blank Verse”, many of contemporary poets have partly abandoned the attention to literary arrays and the use of difficult rhythmic phrases. They have provided a poem full of sequential images, as well as thematic unity for the readers, in a plain language. Also, imagism in the poetry can not be accomplished in a line of a poem and only by presenting a metaphor, indeed, this art includes a complete odeath or a part of it. In this study, our aim is to investigate imagism in Sa’di Yusuf’s poetry and the amount of his usage of this art based on the division of Ez-al-din Esmail. Also, in this research, an analytical-descriptive method is used to study the type of image-using in Sa’di Yusuf poetry. He is one of the Iraqi prominent poets who has a great skill in using the image.
The results show that Sa’di Yusuf has used all elements of visualization to apply imagism technique and create dramatic images and present his poem as a dramatic sequence. Also, in his poetry, Sa’di deals with many social issues, in fact, he has provided imagism as a means of reflecting the needs and desires of Iraqi societies and Arab worlds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imagism
  • the Elements of Images
  • Imagination
  • Sa’di Yusuf
  • Ez-al-din Esmail
کتاب‌های عربی
- إسماعیل، عزّالدّین. (1966م). الشعرالعربی المعاصر (قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة)؛ الطبعة الثالثة، بیروت: دارالفکر العربی.
- ـــــــــــــــــ . (2013م). الأدب وفنونه؛ الطبعة التاسعة، القاهرة: دارالفکر العربی.
- امتنان، عثمان الصمادی.(2001م). شعر سعدی  یوسف (دراسةتحلیلیه)؛ الطبعة الأولی، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
- جحا، میشال خلیل. (1999م). الشعر العربی الحدیث من أحمد شوقی إلی محمود درویش؛ الطبعة الأولی، بیروت: دار العودة.
- الجرجانی، عبد‌القاهر.(1954م). أسرار البلاغه؛إستانبول: مطبعة وزارة المعارف.
- الصائغ، یوسف.(2006م). الشعر الحر فی العراق منذ نشأته حتی عام 1958م- دراسة نقدیة؛ دمشق: اتحاد الکتاب العرب.
- صالح، بشری موسی. (1994). الصورة الشعریة فی النقد العربی الحدیث؛ الطبعة الأولی، بیروت: المرکز الثقافی العربی.
- المحسن، فاطمه. (2000م). سعدی یوسف النبرة الخافتة فی الشعر العربی الحدیث؛ دمشق: دار المدی.
- یوسف، سعدی. (2014م). الأعمال الشعریة؛ الطبعة الأولی، بیروت- بغداد: منشورات الجمل.
       کتاب‌های فارسی
-       داد، سیما. (1385ش). فرهنگ اصطلاحات ادبی؛ تهـران: مروارید.
-       شفیعی کدکنی، محمدرضا.(1368ش). موسیقی شعر؛ تهران: آگاه.
        پایان‌نامۀ فارسی
-       نعمتی قزوینی، معصومه. (1385ش). نقد اجتماعی شعر معاصر عراق؛ پایان‌نامه دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس.