نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان - اصفهان

چکیده

بی‌تردید از میان ادبیات ملل مختلف ، زبان و ادب عرب بیشترین تأثیر را بر زبان و ادبیات فارسی گذاشته است . این اثرگذاری در ابعاد و زمینه‌های مختلف از جمله به کارگیری واژه‌ها ، اصطلاحات ، اسلوب ، قالبها ، مضامین و موضوعات شعری و غیره است. این موضوع از همان قرون اولیه موجب ترغیب شاعران ایرانی به مطالعۀ ادبیات عرب شد . به طوری که تتبع در دواوین ادب عرب برای شاعران ایرانی فضیلتی محسوب می‌شد و عربی گویی از ملزومات کار شاعران ؛ بدین ترتیب شاعران ایرانی ، علاوه بر سرودن اشعار عربی ، بسیاری از مضامین و مفاهیم شعر عرب را مستقیماً و یا به صورت غیرمستقیم ، آگاهانه و یا ناآگاهانه در شعر خود به کار بردند. امیرمعزی نیشابوری ، شاعر معروف اواخر قرن پنجم از جمله شاعرانی است که بسیاری از مضامین شعری خود را به صورت مستقیم از ادب عرب اخذ کرده و یا به صورت غیرمستقیم از طریق شاعران همعصر و یا پیش از خود اقتباس کرده است . یکی از این مضامین پربسامد در شعر امیرمعزی که در ادب عرب نیز به وفور مشاهده می‌شود ، توصیفاتی است که دربارۀ ممدوح و یا معشوق به کار رفته است . این پژوهش بر آن است تا به بررسی تطبیقی این دو مضمون در دیوان امیر معزی و شعر عرب بپردازد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Praised and the Loved One in Amir Moezi and Other Arab Poets' Divines

نویسنده [English]

  • . .

چکیده [English]

Undoubtedly, of all the different literatures of the world, the Arabic language and literature has had the most impact on the Persian language and literature. This influence has made its way in different aspects such as vocabulary, expression, style, form, theme, poetic subjects and many other areas. From the very first centuries, this influence encouraged Iranian poets to study Arabic literature to the degree that a research into Arabic divines were considered a virtue and moreover composing Arabic poems had become a necessity. In this regard, Iranian poets, in addition to their Arabic poetries were to a certain extend drawing upon many Arabic themes and concepts either directly or indirectly employed consciously or even unconsciously. Amir Moezi Nieyshaboori, the well-known poet of the late 5th century, is among those who directly adapted a great number of his poetic themes from the Arabic literature or sometimes indirectly from his former or contemporary poets. Themes to be observed with high frequency in the poetry of Moezi are on portraying the praised or the loved one. The present article aims at a comparative study of these two themes in Amir Moezi's divine and that of Arabic poets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian poetry
  • Comparative Literature
  • Arabic literature
  • Amir Moezi
  • Portral of the praised
  • Common themes
1- آیتی ، عبدالمحمد.  (1374 ش ) .« تاریخ ادبیات عرب » ، تهران: توس، چاپ دوم.  
2 - ____، _____.  ( 1377 ش ). « ترجمه معلقات سبع » ، تهران: سروش .
 3-____،______. ( 1385 ش ). « شرح معلقات سبع » ، با مقدمه و تعلیقات جلیل تجلیل ،تهران: سروش .
4 - ابن معتز، ابوالعباس ؛ عبدالله.(2004م). «دیوان معتز»، شرح: مجید طّرار، بیروت: دارالکتاب العربی
 5- ابو نواس ، حسن بن هانی . (1993 م) . « دیوان » ، بیروت : دارالکتاب العربی
6- ابوتمام، حبیب بن اوس الطائی.(1968م). «الدیوان»، شرح وتحقیق: شاهین عطیة، بیروت: دارالکتاب.
7- اعشی الاکبر، میمون بن قیس.(1994م).«دیوان اعشی»، شرح: حتّا نصر الحّتی ، بیروت: دارالکتاب العربی ، ط2.
8- امری القیس، ابن حجر کندی.(1958م). «الدیوان»، شرح و تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: دارالمعارف، ط1.
9-  امیرمعزّی ، محمدبن الملک ، ( 1318) « دیوان » ، تصحیح: عباس اقبال آشتیانی ، تهران: باران.
10- بحتری، ولید بن عبید.(2000م).«دیوان البحتری»، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، بیروت: دارالکتب العلمیة.
11- ترجانی زاده ، احمد . ( 1348 ش ). « تاریخ ادبیات عرب » ، آذربایجان شرقی: خورشید .
12- حمدانی،ابوفراس.(1983م). «دیوان ابی فراس حمدانی»، شرح عبدالساتر، بیروت: دارالکتب العلمیه، ط1.
13- دود پوتا ، عمر محمد . ( 1382 ش ) « تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی » ، ترجمه: سیروس شمیسا ، تهران: صدای معاصر .
14- الرازی ، شمس الدین محمد بن قیس. ( 1373 ش ) . « المعجم فی معابیر اشعار العجم » ، به کوشش: سیروس شمیسا ، تهران: صدای معاصر.
15- رودکی سمرقندی ، جعفربن محمد ، ( 1377 ) « دیوان اشعار » ، بر اساس نسخه سعید نفیسی ، تهران: نشر آگاه ، چاپ دوم .
16- زهیر بن ابی سلمی .(1964)، « دیوانزهیر»، بیروت: دارصادر.
17-  شفیعی کدکنی ، محمدرضا ، ( 1373 ش ) ، « صور خیال در شعر فارسی » ، تهران: انتشارات آگاه ،چاپ چهارم .
18-  شمیسا ، سیروس ، (1380 ش ) « انواع ادبی » ، تهران:انتشارات فردوس ، چاپ هشتم .
19- الضبی، ابوالعباس.(1981م).«المفضلیّات»، تحقیق: احمد شاکر، القاهرة:دارالمعارف.
20- ضیف ، شوقی ، ( 1381 ش ) « تاریخ ادب عربی العصر الجاهلی » ، ترجمة: علیرضا ذکاوتی قراگوزلو ، تهران :امیرکبیر، چاپ سوم .
21- طرفة بن عبد. (1975م).«الدیوان»، تحقیق:  لطفی مقال، شرح: الاعلم الشنتری، دمشق: مجمع اللغة العربیه.
22- عوفی ، نورالدین محمد ، (1906 م) « لباب الالباب » ، به سعی و اهتمام: ادوارد براون ، لیدن: بریل ، چاپ اول.
23- الفاخوری ، حنّا .( 1368 ش ). « تاریخ ادبیات زبان عربی» ، ترجمه: عبدالمحمد آیتی ، تهران:توس ، چاپ دوم .
24- متنبی ، ابوالطبیب ، ( 2003 م ) « الدیوان » ، شرح الشیخ ناصیف الیازیجی ، مقدمة دکتر یاسین  الایوبی ،بیروت: انتشارات دار و مکتبه الهلال ، چاپ اول .
25- معین ، محمد ، ( 1367 ). « مجموعه مقالات ». به کوشش مهدخت معین ، تهران ، چاپ اول . 
26- منوچهری دامغانی ، احمدبن قوس. ( 1363 ش ). « دیوان » ، به کوشش: محمد دبیر سیاقی ، تهران: زوار.
27- نابغه ذبیانی، زیاد بن معاویة بن ضباب. (1998م). «الدیوان النابغة»،بیروت: دارصادر،ط 1.
28- عمانی شبلی ، محمد . ( 1335 ش ). « شعرالعجم » ، ترجمه: سید محمد تقی فخر راعی گیلانی ، تهران :ابن سینا .
28-       همایی ، جلال الدین . ( 1373 ش ). « تاریخ ادبیات مختصر ایران » ، به کوشش: ماهدخت بانو همایی ،قم: موسسه نشر‌هما .