نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

یکی از حوزه­های مهم نقد پسااستعماری، بررسی هویت­های جدید دینی، ملی، نژادی و اجتماعی در دوران پسااستعماری و مقایسة آن­ها با دورة پیش از استعمار است. واسینی الأعرج، رمان­نویس معاصر الجزائری، در رمان­ «مملکة الفراشة»، از قالب ادبی رمان، برای بازنمایی مسائلی از جمله بحران­های­ هویتی، مهاجرت، تضادهای فرهنگی، اجتماعی و دینی در دوران پسااستعماری استفاده می­کند. پژوهش حاضر، هویت پسااستعماری شخصیت­های این رمان را از دیدگاه «هومی بابا» نظریه­پرداز پسااستعماری و بر اساس مؤلفه­هایی چون هویت و اصطلاحاتی همچون فضای سوم و پیوندخوردگی بررسی کرده است. نتایج این پژوهش توصیفی- تحلیلی حاکی از آن است که واسینی الأعرج، در این رمان، هویت پیوندخوردة شخصیت­ها را در اموری چون دین، پوشش، زبان، ملیت، نژاد، نام و هنر نشان داده و بحران­ هویتی شخصیت­های مهاجر را به تصویر کشیده است. تمامی این امور، بیان­کنندة پیامدهای منفی استعمار 132سالة فرانسه در الجزائر است. 
 

کلیدواژه‌ها