نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاددانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

  یکی از ویژگی­های بارز نقد ادبی در قرن چهارم هجری، آمیختگی آن با علم بلاغت است. ابن طباطبا(332ق) به عنوان نماینده و پیشگام علم نقد در قرن چهارم، شعر را بر اساس بلاغت تشبیه، ارزیابی کرده است. لازمه شناختی درست از تحول و تطور علم نقد و بلاغت، بررسی دقیق دیدگاه­های پیشگامان علم نقد و بلاغت، چون ابن طباطبا است. این مقاله که با هدف تبیین و تحلیل دیدگاه­ ابن طباطبا در نقد تشبیه، بر اساس کتاب «عیار الشعر» به نگارش درآمد، می­کوشد تا به روش توصیفی، تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که هدف ابن­طباطبا از صدق تشبیه با ذکر ادات تشبیه چیست؟ به این منظور با مراجعه به متن کتاب «عیار الشعر» و استخراج آرای پراکنده ابن طباطبا کوشیدیم تا دیدگاه وی را بر اساس منابع معتبر بلاغت، تبیین کنیم. از تحلیل دیدگاه ابن­طباطبا، این نتیجه حاصل شد که تأکید وی به ذکر ادات تشبیه به دلیل دعوت شاعران به نوآوری در تشبیه، نزدیک شدن اغراق و غلو به حقیقت، عدم افاده معنای تشبیه بدون ادات و سرانجام تاکید و مبالغه در تشبیه است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simile Veracity with Connecting Words Based On Ibn Tabataba’s Point of Views

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2

چکیده [English]

One of the significant characteristics of literary criticism in fourth century is its amalgamation with the rhetoric. Ibn Tabataba a representative and pioneer in criticism in fourth century, evaluated poetry based on simile rhetoric. Careful investigation of the criticism and rhetoric pioneers' points of views such as Ibn Tabataba is required for exact recognition of the changes and evolution of the criticism and rhetoric. This research which is done with the purpose of explaining and analyzing Ibn Tabataba's point of views in simile criticism and is based on the book Ayarosher, through descriptive and analytical method strives to answer "what is the purpose of simile verity used by Ibn Tabatab by including connecting words?" Therefore, referring to "Ayar Al-sher "and extracting Ibn Tabataba's sporadic point of views it is attempted to approach his view based on reliable sources of rhetoric. By analyzing Ibn Tabataba's perspective, it is concluded that his emphasis on mentioning connecting words is due to inviting the poets to innovation in simile, approaching exaggeration in truth, no use of simile meaning without connecting words and eventually emphasizing and exaggerating simile.
   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Tabataba
  • Ayarosher
  • Simile verity
  • Connecting words