نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

3 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.30479/lm.2024.19314.3603

چکیده

بحث از من و مواجهه‌اش با دیگری یا «جز من» از کهن‌ترین و بنیادی‌ترین موضوعات علوم شناختی بالأخص فلسفه است. این موضوع در فلسفۀ جدید به‌‌شکل ویژه‌ای مطمح-نظر نظریه‌پردازان قرار گرفته است. در این میان، «مارتین هایدگر» با شیوۀ پدیدارشناسانی هرمنوتیک خود، جزئیات جدید و عمیقی از آن را به منصۀ ظهور رسانده است. گرچه زبان‌ و واژگان برساخته و پرپیچ‌و‌خم او دریافت آراءش را در سخت‌ترین حالت خود قرار داده، اما در قرائت فیلسوفان بعد از او جزئیات عالمگیری از آن در ذیل وجود، موجود و نسبتش با خود، دیگری و جهان‌ آشکار شده است. این پژوهش درصدد است تا با بهره‌ جستن از اندیشه و روش‌مندی این فیسوف آلمانی، نسبت‌‌های «دازاین» یا همان هستنده را با دیگری در رمان «أقودُک إلی غیری» از «عائشة أرناؤوط»، شاعر و نویسندۀ سوری-آلبانیایی بکاود‌. نتایج برآمده از شیوۀ توصیفی تحلیلی این جستار حکایت از آن دارد که أرناؤوط طرح داستانی‌اش را بی‌توجه به نگرۀ هایدگر درنینداخته است؛ چه رمانش که موضوع من و دیگری از پیشانی‌‌نوشت آن هویدا است در ذیل مؤلفه‌هایی چون «همبودی»، «گفتمان تفسیری»، «دگرپروایی» و «پرتاب‌شدگی» که مواجۀ دازاین و دیگری را ساختمند کرده، قابل تطبیق است؛ مقولاتی که در ارتباطِ «مریم» -قهرمان داستان- با شخصیت‌های اصلی و فرعی رمان به‌‌نحو پرنمودی تعقیب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A phenomenological analysis of the relationship between Dasein and the Other in the novel “I lead You to My Other” based on Heidegger's theory

نویسندگان [English]

  • Amir Farhangdust Farhangdust 1
  • abdolahad gheibi 2
  • Mahin Hajizadeh 3

1 Ph.D student of Arab Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University

2 Professor in Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

3 professor, Azarbaijan Shahid Madani University

چکیده [English]

The discussion of I and its confrontation with other or "except I" is one of the oldest and most fundamental topics of cognitive sciences, especially philosophy. In the new philosophy, this issue has been specially noticed by theorists. In the meantime, “Martin Heidegger” has revealed new and deep details of it with his hermeneutical phenomenology method. Although his fake and vague language and phrases have made it difficult to understand his views, But in the reading of the philosophers after him, universal details such as being, existence and its relationship with self, other and the world have been revealed. This research seeks to explore the relationship of Dasein or the same entity with the other in the novel “I lead You to My Other” by Aicha Arnaout Arnaout, a Syrian-Albanian poet and writer, by using the thought and methodology of this German philosopher. The results obtained from the analytical descriptive method of this article show that Arnaut did not create her plot without paying attention to Heidegger's point of view. Because her novel, which is the subject of I and the other is obvious from the title, can be adapted under the »Mitsein«, »Mitdasein«, »Interpretive discourse«, »Solicitude« and »Falling«; The components that have given coherence to the encounter between Dasein and the other; The categories that are configured in the relationship of “Maryam” -the hero of the story- with the main and secondary characters of the novel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Dasein
  • Other
  • Heidegger
  • Aicha Arnaout