نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

4 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

10.30479/lm.2022.17322.3408

چکیده

نشانه‌شناسی ادبی به عنوان یکی از شیوه‌های نقد ادبی به بررسی ساختار دلالتی آثار ادبی می‌پردازد و با تحلیل جهان درون متن، نقش نشانه‌های زبانی در ساخت و تولید معنای اثر ادبی را بیان می‌کند. ‌نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس از روش‌های نقدی مناسب برای تحلیل آثار منظوم است که نشانه را به سه بخش بازنمون، موضوع و تفسیر تقسیم می‌کند. در این نظریه مفهوم نشانه و شکل نهایی آن از ارتباط این سه جزء با هم تشکیل می‌شود. در شعر معاصر، شاعر به کمک نشانه‌های زبانی مضمون‌های شعری‌اش را خلق می‌کند و به شکلی کنایی و غیرصریح اغراض شعری خود را بیان می‌دارد. محمد آدم شاعر مصری از شاعران نوگرایی است که مفهوم مرگ در اشعارش بازتاب وسیعی دارد و نشانه‌ها در خلق مضمون‌های شعری‌اش در مورد مرگ نقش مهمی ایفا می‌کند. مقاله حاضر می‌کوشد با تأکید بر نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس و همچنین استفاده از مبانی نشانه‌شناسی رمزگان‌ها، نشانه‌های مربوط به مفهوم مرگ را در اشعار محمد آدم تحلیل کند و وجوه پنهان متن شعر او را آشکار سازد. داده‌های پژوهش حاکی از آن است که آدم از طریق بازنمون و تصاویر شعری و حالات مرئی همچون تصویر سقوط سنگ‌ها و عنکبوت‌های بزرگ و ... روساخت متن خود را می‌سازد و به کمک موضوع و با ذکر جزئیات، برخی ویژگی‌های مرگ نظیر ترسناک بودن و ناشناخته بودن آن، مفهوم نشانه‌های مربوط به مرگ را گسترش می‌دهد و در پایان با کمک تفسیر، مفهوم نشانه را تکمیل می‌کند و نگرش کلی خود نسبت به مقولۀ مرگ و زندگی را بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the concept of death in Mohammad Adam's poems based on Pierce's theory of semiotics

نویسندگان [English]

  • bahman aqazade 1
  • abdolahad gheibi 2
  • Mahin Hajizadeh 3
  • HASAN ESMAILZADE 4

1 PhD student in Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University

2 Associated professor, Azarbaijan Shahid Madani University

3 professor, Azarbaijan Shahid Madani University

4 Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Literary semiotics as a literary criticism method deals with the implication structure of literary works and analyzes the world inside the text to express the role of linguistic signs in the making and production of meanings of a literary work. Peirce’s theory of semiotics is a critical method for analyzing poetic works that divide signs into three parts of representation, subject and interpretation. In this theory, the concept of sign and its final form is made of three components. Mohammad Adam, the Egyptian poet, is a modern poet who largely represents the concept of death in his poems and assumes a major role in the signs which his poetic themes about death. The present article uses Peirce’s theory of semiotics and the basics of the semiotics of codes to analyze the signs pertaining to the concept of death in the poems of Mohammad Adam and to reveal clear and laten aspects of his poetics. Research data suggest that man represents poetic images and visible states such as falling off the rocks and large spiders, deep cliffs, etc. to create his textuality and to expand the concept of signs related to death by means of the subjects and details and enumerating some features of death like being terrifying and unknown. In the end, he fulfills the concept of the sign by means of interpretation and expresses his general attitude to the category of death and life, thus unveiling the voidness, pessimism and nihilism of his beliefs about the world to come.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Semiotics
  • Pierce Theory
  • Cryptography
  • Muhammad Adam
  • The Concept of Death