نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

رویگردانی از روشهای مستقیم در بیان عواطف از اصلیترین ویژگیهای شعر معاصر است. تکنیک نقاب را بایست یکی از بهترین و کارآمدترین ابزارهای بیانی غیرمستقیم در شعر معاصر قلمداد نمود. این تکنیک با تکیه بر اشتراک عینی در تبیین نهفته‌های درونی شاعر، نقش میانجی را بین غنایی گری شعر و حالت درامی نمایش ایفا می‌نماید. به این سبب، شاعر معاصر با بهره مندی از ابعاد فنی و سرشار از الهام شعری این شگرد نوظهور ادبی، ضمن گستراندن پلی میان گذشته، حال و آینده می‌تواند از مرزهای شخصی و حتی قومی درگذرد و به اعماق ذات بشری نفوذ کند. سیاب نیز به‌عنوان شاعری پیشرو در قصیدة «تموزجیکور» با نقاب افکندن بر شخصیت اسطوره ای تموز و تکیه بر رویکرد درامی و روایی تکنیک نقاب، به بیان دغدغه‌های فردی و جامعة عراق از زبان تموز پرداخته است. در این تحقیق، با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، پس از مطالعه و بررسی  نقاب شعری در ادبیات، به چگونگی کاربرد اصول هنری شعر نقاب (تموز) در قصیدة «تموز جیکور» پرداخته است. نکته قابل توجه در نقاب پردازی سیاب در این قصیده؛ کاربرد معکوس نقاب تموز و بدل نمودن دلالت مثبت زندگی بخشی و باروری آن به دلالتهای منفی چون نابودی و سترونی است که نشان دهندة توانایی والای شاعر در کاربست اسطوره برای بیان تجربیات معاصر است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tamooz Persona in "Tamooze Jikoor" Using Dramatic Narrative Approach

نویسنده [English]

  • . .

چکیده [English]

Appealing to indirect methods in expressing affection is one of the authentic features of contemporary poems. Persona should be considered as one the best literary devices and a practical indirect method in contemporary poems. This technique emphasizes on objective correlative to show the inner feelings of the poet, in fact it plays as an intermediary between lyrical and the dramatic aspects of the poem. Therefore, the contemporary poet can pass personal and even ethnical border by employing artistic methods and poetical inspirations. This new literary device, in addition to setting a bridge between past, present and future, can penetrate into the depth of human nature. Siyyab, as a pioneer in his ode "Tamooze Jikoor" by wearing a persona on the mythical character of Tamooze and relying on the narrative dramatic aspects of persona, deals with expressing Iraqi's society and personal distress from Tamooze's view. This study relies on descriptive analytical methods, after examining the poetic persona in literature, deals with the manner of persona being used in "Tamooze Jikoor". An important point in Siyyab's dealing with the concept of persona in this particular ode is the reversal role of Tamooze's persona and falsifying the positive living to destruction. This shows the poet's high ability in using fable for expressing his contemporary experience

کلیدواژه‌ها [English]

  • Siyyab
  • Tamooz
  • Persona
  • Myth
  • Drama