نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 چکیده
 پس از ظهور اسلام، ارتباط ایرانیان و عربها بیش از پیش گسترده شد؛ آنچنان که آشنایی با قرآن زمینه ساز تأثیرپذیری ایرانیان از زبان و علوم مختلف عربی گردید. علاقة بسیار به اسلام و زبان قرآن سبب شد تا ایرانیان در کنار تأثیرپذیری از علوم مختلف عربی، بتوانند تأثیراتی چشمگیر بر آنها بگذارند و خدماتی ارزنده از خود به یادگار بگذارند؛ از جملة این موارد، علم بدیع عربی است. از آنجا که این علم به آراستگی و زیبایی کلام تکیه دارد و ایرانیان نیز میل ذاتی به آراستگی و زیبایی دارند، شاعران و ادیبانی که تمایلی کمتر به قواعد پیچیدة صرف و نحو عربی داشتند، مجالی یافتند تا در علم بدیع که تداخل کمتری با صرف و نحو داشت، طبع آزمایی کنند و در این زمینه بر بدیع عربی اثرگذار باشند.
تألیفات عالمانی بزرگ همچون «رشید الدین وطواط» و «محمد بن عمر رادویانی» و ابداعات بدیعی شاعرانی؛ همچون «مطرزی گنجوی» و «امیر خسرو دهلوی» از مهمترین منابعی هستند که ادیبان عرب در علم بدیع از آنها بهره های بسیار برده و شواهدی از آنان  در آثار بدیعی خود، به وفور منعکس نموده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

 Iranians' Influence on Arabic Rhetoric

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .

چکیده [English]

The relationship between Iranians and Arabs increased in the Islamic era in such a way that Iranians familiarity with the Koran resulted in the influence of Arabic language and other related fields. Iranians' great interest in Islam and the Koran helped them to interact with the Arabic world, that is, to be impressed by and leave great impressions on it simultaneously. Iranians have served Islam in different ways and one aspect of their contribution is in Arabic rhetoric. Since this aspect of literature is concerned with its beauty, most of the Iranian poets and writers who naturally preferred the aesthetic feature of Arabic literature over its grammatical complexity devoted their talents to it. They have had exercised significant influence in this field. The works of some famous Iranian scholars including Rashidoddin Watwat,   and Mohammad-Ibn Omar Radoyani, and the rhetoric inventions of great poets such as Amir Khosro Delevi and Motrezi Ganjavi have been to a great extent reflected in the works of Arab poets.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Koran
  • Rhetoric
  • Iranians
  • Arabs
  • Influence
  • Comparative Literature