عنوان مقاله [English]

A Semantic Study of Face Metaphor in the Koran

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .
  • . .
  • . .

چکیده [English]

بررسی مسائل مربوط به اشتراک لفظی و چند‌معنایی، معنای حقیقی و مجازی از جمله مواردی است که در تحلیل زبان قرآن در طول تاریخ مورد نظر بوده ‌است. این مقاله به بررسی معنی‌شناختی استعاره صورت در زبان قرآن، در چارچوب مدل لیکاف-جانسون و نظریة «نینگ یو» پرداخته است. پرسش تحقیق این است که مفهوم «صورت» (و مفاهیم مرتبط با آن) چگونه در مفهوم‌سازی عناصر مجرد و انتزاعی قرآن عمل کرده‌اند؟ و چه تما‌یزی می‌توان میان زبان عادی بشر و زبان قرآن، از نظر نوع الگو- برداری استعاری بین حوزه‌های عینی(در اینجا صورت) و مفاهیم غیرعینی ترسیم نمود؟ نتایج بررسی داده‌های قرآنی (کانونهای استعاری) حاوی واژه‌های مربوط به «صورت» نشان داد که برخی مفاهیم انتزاعی مثل «ایمان، شخصیت و رضایت» از طریق مفاهیم عینی و جسمی مثل «رو، روکردن و روبرگرداندن» مفهوم‌سازی شده‌اند. همچنین به علت تسلط فرهنگ دینی بر قرآن، حوزه‌های مقصد به مفاهیم مرتبط با دین و آموزه‌های قرآنی مرتبط است.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • نظریه استعاری شناختی
  • استعارة اعضای بدن
  • زبان قرآن