نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

یکی از نرم‌افزارهایی که امروزه در آموزش زبان عربی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرم‌افزار آموزشی آریا-بوک است که چند سالی است در مدارس کاشان نیز توزیع می‌شود. در این پژوهش سعی شده است تا تأثیر به-کارگیری این نرم‌افزار بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس عربی و تفاوت میان میزان پیشرفت تحصیلی آنان در مقایسه با روش‌های سنّتی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، شبه تجربی و مقایسه‌ای ـ آزمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسرانه پایه هشتم مدارس شهرستان کاشان (جمعاً 2139 دانش‌آموز) است. پژوهش با تدریس مستقیم در 4 کلاس (جمعاً70 دانش‌آموز) به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش در طول یک نیم‌سال تحصیلی (95-94) و در 15 جلسه انجام گرفته است. اطّلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون T و با ضریب اطمینان 95% در قالب پیش‌آزمون و پس‌آزمون تحلیل آماری شده است و به منظور سنجش دقیق‌ترِ نتایج، نمرات مستمر آنها نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. با توجّه به نتایجی که از تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss به دست آمد؛ مشخص شد 1) در اثر استفاده از این نرم‌افزار، تفاوت معنی‌داری در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در پیش‌آزمون و پس‌آزمون ایجاد شده است. 2) استفاده از این نرم‌افزار در فرایند یاددهی و یادگیری دارای تأثیر بیشتر و تفاوت معنادارتری نسبت به روش سنّتی بوده است.

کلیدواژه‌ها

منابع

مقالات عربی

ـ ابوالعز، أحمد بن محمود عبد­الغنی (2016م)، «تنمیة الطاقة الکلامیة للطلّاب غیر الناطقین باللغة العربیة باستخدام برنامج اوداساتیAudacity»؛ معهد اللغویات العربیة جامعة الملک سعود، الأعمال الکاملة للمؤتمر الدولی الثانی "اتجاهات حدیثة فی تعلیم العربیة لغة ثانیة"، 107-77.

ـ عبد­المنعم، عمر جمعة عبد­الرسول (2016م)، «نحو منهج تعلیمی معاصر للغة العربیة باستخدام التقنیات اللغویة الحاسوبیة»؛ معهد اللغویات العربیة جامعة الملک سعود، الأعمال الکاملة للمؤتمر الدولی الثانی "اتجاهات حدیثة فی تعلیم العربیة لغة ثانیة"، 137-107.

کتاب‌های فارسی

ـ بروور، ای، دبیلیو و دیگران. (1382ش). به سوی یادگیری بر خط الکترونیک؛ ترجمة فریده مشایخ و عبّاس بازرگان، تهران: انتشارات آگه.

ـ حبیب­پور، کرم و صفری شالی، رضا. (1391). راهنمای جامع کاربرد SPSS  در تحقیقات پیمایشی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات متفکران.

ـ سیدجوادین، سیدرضا. (1381ش). مبانی وکاربردهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان؛ تهران: انتشارات نگاه.

ـ  سیف، علی اکبر. (1384ش). اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی؛ تهران: نشر دوران.

ـ فردانش، هاشم. (1387ش). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی؛ تهران: سمت.

           ـ معین، محمد. (1385ش).  فرهنگ فارسی؛ گردآوری عزیزالله علیزاده، چاپ سوم، تهران: راه ‎رشد.

           ـ میرمحمدی، محمود. (1379ش). بازشناسی فرایند یاددهی و یادگیری و تربیت معلّم؛ تهران: انتشارات مدرسه.

مقالات فارسی

ـ امامی، حسن و دیگران. (1388ش). «یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی»؛ پژوهش در پزشکی، دورة دوم، شمارة 33، صص102-111.

ـ  حیدری، غلامحسین. (1389ش). «تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم‌افزار آموزشی و شیوه سنّتی بر پیشرفت تحصیلی‌ دانش‌آموزان»؛ فصلنامۀ فناوری اطّلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دورة اول، شماره1، صص 104- 115.

 ـ درتاج، فریبرز، و دیگران. (1392ش). «بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه»؛ فصلنامۀ فناوری آموزش، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دورة هشتم، شمارة 2، صص133-141.

ـ رحمانی، جهانبخش و دیگران. (1385ش). «الگوی مفهومی نقش­های آموزشی  تربیتی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش»؛ دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دورة بیستم، شمارة 10و11، صص49-66.

ـ زارعی زوارکی، اسماعیل. (1387ش)، «سنجش و ارزشیابی یادگیری الکترونیک»؛ فصلنامۀ آموزش عالی، دورة اول، شمارة 1،  صص73-88.

ـ فهیمی، مهدی. (1383ش). «نقش فناوری­های اطّلاعات درآموزش وپرورش»؛ فصلنامة رهیافت، شمارة 25، صص218-223.

ـ فیضی، کامران و رحمانی، محمد. (1383ش). «یادگیری الکترونیکی در ایران ، مسائل و راهکارها»؛ فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال دهم، شمارة 3، صص 99-120.

ـ کفاشی، حمیدرضا. (1389ش). «نرم­افزارآموزشی»؛ مجلّۀ رشد تکنولوژی آموزش، شمارة 3 ، صص32-37.

ـ مؤمنی مهموئی، حسین و دیگران. (1391ش). «تأثیر نرم افزار آموزشی ویکی و نیکی بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی»؛ فصلنامۀ فناوری اطّلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دورة سوم، شمارة 2 (پیاپی10) ، صص127-143.          

           ـ نوروزی، معصومه و دیگران. ( 1387ش). «رتبه­بندی روش­های کاربرد فناوری اطلاعات در فرایند یاددهی و یادگیری مدارس»؛ فصلنامۀ نوآوری­های آموزشی، دورة هفتم، شمارة 26، صص9-34.

ـ یاوری، ماه­نیا. (1385ش). «بررسی اثربخشی نرم افزار آموزشی حساب یار بر یادگیری ریاضیات دانش آموزان حساب نارسا»؛ پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، دورة ششم، شمارة 3 (پیاپی21)، صص713-734.

 

منابع انگلیسی

-Almekhlafi, A. (2006). “The effect of Computer-Assisted Language Learning (CALL) on United Arab Emirates EFL school students’ achievement and attitude”; Journal of Interactive Learning Research, 17(2),PP 121-142.

-Barrow, L., Markman, L. & Rouse, C. E. (2009). “Technology’s edge: The educational benefits of computer-aided instruction”; American Economic Journal:Economic Policy, 1(1), 52-74

-Burgin, M. (1999). Technology in Education; 29th ASEE/IEEE Frontiers ineducation conference. November,PP 10-13.

-Hadjerrouit, S. (2010). “Developing web-based learning resources in schooleducation: A user-centered approach”; Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 6,PP 115-135.

 -Kaffashi, H. & et al. (2010).  “A close looks in to role of ICT in education”; International Journal of Instruction, 3(2), 64-82.

-Zamani‚ E. & et al. (2010). “A survey on the process of Isfahan secondry schools teachers’ interest to information and communication technology based on Hard and Hall Interesting Theory”; Education and Learning Studies, 2, 107-132.