راهنمای داور

اسامی داوران فصلنامه لسان مبین( زمستان 1399- زمستان1400)

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی سمت / سازمان لینک عضو pubhons  
حمید احمدیان ahmadian@yahoo.com استادیار  دانشگاه اصفهان    
سجاد اسماعیلی sjd.esmaili@gmail.com سایر   دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) https://publons.com/  
علی اسودی asvadi@khu.ac.ir استادیار  دانشگاه خوارزمی    
جواد اصغری jasghari@ut.ac.ir دانشیار  دانشگاه تهران    
محمد جعفر اصغری erfan_arabic@yahoo.com استادیار ولیعصر رفسنجان    
بهنوش اصغری behnoosh.asghari@semnan.ac.ir استادیار دانشگاه  سمنان    
رضا افخمی عقدا rezaafkhami55@yahoo.com استادیار دانشگاه یزد     
علی افضلی ali.afzali@ut.ac.ir استادیار دانشگاه تهران    
عباس اقبالی aeghbaly@kashanu.ac.ir دانشیار دانشگاه کاشان     
نرگس انصاری narjes_ansari@yahoo.com دانشیار  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) https://publons.com/  
پرویز آزادی azadiparviz@ut.ac.ir   دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)    
مریم بخشی m.bakhshi8@gmail.com استادیار دانشگاه شهید مدنی    
علی بشیری shmotoun.arabic@yahoo.com استادیار دانشگاه کاشان    
رسول بلاوی r.ballawy@gamil.com دانشیار  دانشگاه خلیج فارس    
علی بیانلو abayanlou@gmail.com استادیار  دانشگاه یزد    
فاطمه پرچگانی fparchegani@gmail.com استادیار ی دانشگاه خوارزمی    
محمد جواد پورعابد(حصاوی) javad406@gmail.com استادیار دانشگاه خلیج فارس    
فرشید ترکاشوند torkashvand_farshid@yahoo.com استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)    
حسین تک تبار فیروزجائی h.taktabar@yahoo.com دانشیار  دانشگاه قم    
مریم جلائی maryamjalaei@gmail.com استادیار دانشگاه کاشان    
مریم جلیلیان m.jalilian114@gmail.com استادیار دانشگاه لرستان    
امید جهان بخت لیلی omidjahanbakht@gmail.com استادیار علمی دانشگاه گیلان    
حسین چراغی وش cheraghivash.h@lu.ac.ir استادیار دانشگاه لرستان    
مهین حاجی زاده hajizadeh_tma@yahoo.com دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    
علی اصغر حبیبی ali_habibi@uoz.ac.ir دانشیار انشگاه زابل    
ولی الله حسومی dr.hasoomi@theo.usb.ac.ir استادیار  دانشگاه سیستان و بلوچستان    
شکوه السادات حسینی shokohh@yahoo.com دانشیار  دانشگاه الزهرا    
محمود حیدری mahmoodhaidari@yahoo.com دانشیار دانشگاه یاسوج    
احمدرضا حیدریان شهری heidaryan@ferdowsi.um.ac.ir استادیار  دانشگاه فردوسی    
محمد خرسندی mohamadkhorsandi7@gmail.com دانشیار  دانشگاه سمنان    
مهدی خرمی khorrami.dr@gmail.com استادیار  دانشگاه حکیم سبزواری    
کبری خسروی kobra.khosravi@gmail.com استادیار دانشگاه لرستان    
علی خضری alikhezri84@yahoo.com استادیار دانشگاه خلیج فارس    
سید محمدرضا خضری sr.khezri@gmail.com استادیار استادیار دانشگاه شهید بهشتی    
فرهاد رجبی f_rajabi@araku.ac.ir استادیار دانشگاه گیلان     
مریم رحمتی rahmatimaryam88@gmail.com استادیار  دانشگاه رازی    
سیده اکرم رخشنده نیا rakhshandeh1982@yahoo.com استادیار دانشگاه گیلان     
ابوالفضل رضایی rezayi_@sbu.ac.ir استادیار دانشگاه شهید بهشتی    
هادی رضوان hadirezwan@yahoo.com دانشیار دانشگاه کردستان    
اکرم روشنفکر saneh210@yahoo.com استادیار دانشگاه گیلان    
آفرین زارع dr.afarin.zare@hotmail.com دانشیار دانشگاه شیراز    
مرتضی زارع برمی tmu.zare@yahoo.com استادیار  دانشگاه دامغان    
صدیقه زودرنج zoodranj_s@yahoo.com استادیار  دانشگاه بوعلی سینا همدان    
تورج زینی وند t_zinivand56@yahoo.com دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه    
ابوالفضل سجادی a_sajady@araku.ac.ir استادیار دانشگاه اراک    
زهرا سلیمی zahrasalimi1998@yahoo.com سایر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)    
محمد مهدی سمتی semati2000@yahoo.com استادیار  دانشگاه یزد    
بی بی راحیل سن سبلی brsensebli@gmail.com سایر مدرس جامعة المصطفی العالمیة    
صابره سیاووشی seberehsiavashi@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی     
محسن سیفی motaseifi2002@yahoo.com استادیار  دانشگاه کاشان    
طیبه سیفی t_seyfi@sbu.ac.ir استادیار  دانشگاه شهید بهشتی    
علی اصغر شهبازی shahbazi@hum.ikiu.ac.ir استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
https://publons.com/   
محمود شهبازی m-shahbazi@araku.ac.ir استادیار دانشگاه اراک    
پیمان صالحی salehi.payman@yahoo.com استادیار  دانشگاه ایلام    
کلثوم صدیقی seddighi@ferdowsi.um.ac.ir استادیار دانشگاه فردوسی    
علی صیادانی a.sayadani@azaruniv.ac.ir استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    
روح الله صیادی نژاد j_rs1359@yahoo.com دانشیار دانشگاه کاشان     
علی ضیغمی zeighami@semnan.ac.ir استادیار دانشگاه سمنان     
فواد عبدالله زاده foadabdolahzadeh@gmail.com استادیار دانشگاه زابل    
حسن عبدالهی hsnabdollahi@yahoo.com دانشیار فردوسی مشهد     
صلاح الدین عبدی s.abdi57@gmail.com دانشیار دانشگاه بو علی سینای همدان     
عاطی عبیات ati.abiat@yahoo.com استادیار دانشگاه فرهنگیان رسول اکرم اهواز    
علی عدالتی نسب ali.edalati85@gmail.com سایر مدرس دانشگاه و آموزش و پرورش    
عبدالباسط عرب یوسف آبادی arabighalam@yahoo.com استادیار دانشگاه زابل     
مینا عربی 7tharabi@gmail.com سایر دانشگاه الزهرا    
نعیم عموری n.amouri@scu.ac.ir دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز    
محمد غفوری فر mogh65@gmail.com استادیار  دانشگاه کوثر بجنورد    
جواد غلامعلی زاده javad_gh61@yahoo.com استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان     
عبدالاحد غیبی abdolahad@azaruniv.ac.ir دانشیار  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    
بهنام فارسی farsibehnam919@yahoo.com استادیار دانشگاه یزد    
هادی فنایی نعمت سرایی fanaei@isr.ikiu.ac.ir دانشیار  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)    
فاطمه قادری ghaderi_m@yazd.ac.ir دانشیار دانشگاه یزد     
زهره قربانی مادوانی zghorbani@atu.ac.ir استادیار دانشگاه علامه طباطبایی    
بهروز قربان زاده b.ghorbanzadeh@umz.ac.ir استادیار دانشگاه مازندران    
جواد گرجامی javad.garjami@gmail.com استادیار استادیار دانشگاه اردبیل     
حسین گلی h-goli@araku.ac.ir استادیار عضو هیئت علمی    
عباس گنجعلی abbasganjali@yahoo.com دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری    
حسن گودرزی h.goodarzi@umz.ac.ir دانشیار  دانشگاه مازندران    
حسن مجیدی majidi.dr@gmail.com استادیار  دانشگاه حکیم سبزواری    
دانش محمدی رکعتی d.mohammadi64@gmail.com استادیار  دانشگاه شیراز    
قاسم مختاری q-mokhtari@araku.ac.ir دانشیار دانشگاه اراک     
حمیدرضا مشایخی mashayekhih@umz.ac.ir دانشیار   دانشگاه مازندران    
سودابه مظفّری mozaffari_arabic@yahoo.com استادیار دانشگاه خوارزمی    
وصال میمندی vesalm1387@yahoo.com استادیار  دانشگاه یزد    
هومن ناظمیان humannazemyan@yahoo.com استادیار مدرس دانشگاه خوارزمی    
زهره ناعمی naemi.zohreh@gmail.com استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران    
علی نجفی ایوکی najafi.ivaki@yahoo.com دانشیار عضو هیات علمی    
روح اله نصیری r.nasiri@fgn.ui.ac.ir استادیار دانشگاه اصفهان    
علی رضا نظری nazari@ikiu.ac.ir استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)    
یوسف نظری nazari.yusuf@gmail.com استادیار دانشگاه ایلام     
هادی نظری منظم hnazarimonazam@yahoo.com استادیار  دانشگاه بوعلی سینا    
معصومه نعمتی m.n136089@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی     
علی نوروزی norozi1387@gmail.com استاد استادیار گروه زبان عربی دانشگاه مشهد    
سعدالله همایونی homayooni84@yahoo.com سایر دانشگاه تهران    
علی اصغر
یاری
ayari@uk.ac.ir
سایر
دانشگاه اصفهان
https://publons.com