راهنمای داور

اسامی داوران فصلنامه لسان مبین( پاییز1398- پاییز1399)

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی سمت / سازمان
حمید احمدیان ahmadian@yahoo.com استادیار  دانشگاه اصفهان
سجاد اسماعیلی sjd.esmaili@gmail.com سایر   دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)
علی اسودی asvadi@khu.ac.ir استادیار  دانشگاه خوارزمی
جواد اصغری jasghari@ut.ac.ir دانشیار  دانشگاه تهران
محمد جعفر اصغری erfan_arabic@yahoo.com استادیار ولیعصر رفسنجان
بهنوش اصغری behnoosh.asghari@semnan.ac.ir استادیار دانشگاه  سمنان
رضا افخمی عقدا rezaafkhami55@yahoo.com استادیار دانشگاه یزد 
علی افضلی ali.afzali@ut.ac.ir استادیار دانشگاه تهران
عباس اقبالی aeghbaly@kashanu.ac.ir دانشیار دانشگاه کاشان 
نرگس انصاری narjes_ansari@yahoo.com دانشیار  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
پرویز آزادی azadiparviz@ut.ac.ir   دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مریم بخشی m.bakhshi8@gmail.com استادیار دانشگاه شهید مدنی
علی بشیری shmotoun.arabic@yahoo.com استادیار دانشگاه کاشان
رسول بلاوی r.ballawy@gamil.com دانشیار  دانشگاه خلیج فارس
علی بیانلو abayanlou@gmail.com استادیار  دانشگاه یزد
فاطمه پرچگانی fparchegani@gmail.com استادیار ی دانشگاه خوارزمی
محمد جواد پورعابد(حصاوی) javad406@gmail.com استادیار دانشگاه خلیج فارس
فرشید ترکاشوند torkashvand_farshid@yahoo.com استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
حسین تک تبار فیروزجائی h.taktabar@yahoo.com دانشیار  دانشگاه قم
مریم جلائی maryamjalaei@gmail.com استادیار دانشگاه کاشان
مریم جلیلیان m.jalilian114@gmail.com استادیار دانشگاه لرستان
امید جهان بخت لیلی omidjahanbakht@gmail.com استادیار علمی دانشگاه گیلان
حسین چراغی وش cheraghivash.h@lu.ac.ir استادیار دانشگاه لرستان
مهین حاجی زاده hajizadeh_tma@yahoo.com دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی اصغر حبیبی ali_habibi@uoz.ac.ir دانشیار انشگاه زابل
ولی الله حسومی dr.hasoomi@theo.usb.ac.ir استادیار  دانشگاه سیستان و بلوچستان
شکوه السادات حسینی shokohh@yahoo.com دانشیار  دانشگاه الزهرا
محمود حیدری mahmoodhaidari@yahoo.com دانشیار دانشگاه یاسوج
احمدرضا حیدریان شهری heidaryan@ferdowsi.um.ac.ir استادیار  دانشگاه فردوسی
محمد خرسندی mohamadkhorsandi7@gmail.com دانشیار  دانشگاه سمنان
مهدی خرمی khorrami.dr@gmail.com استادیار  دانشگاه حکیم سبزواری
کبری خسروی kobra.khosravi@gmail.com استادیار دانشگاه لرستان
علی خضری alikhezri84@yahoo.com استادیار دانشگاه خلیج فارس
سید محمدرضا خضری sr.khezri@gmail.com استادیار استادیار دانشگاه شهید بهشتی
فرهاد رجبی f_rajabi@araku.ac.ir استادیار دانشگاه گیلان 
مریم رحمتی rahmatimaryam88@gmail.com استادیار  دانشگاه رازی
سیده اکرم رخشنده نیا rakhshandeh1982@yahoo.com استادیار دانشگاه گیلان 
ابوالفضل رضایی rezayi_@sbu.ac.ir استادیار دانشگاه شهید بهشتی
هادی رضوان hadirezwan@yahoo.com دانشیار دانشگاه کردستان
اکرم روشنفکر saneh210@yahoo.com استادیار دانشگاه گیلان
آفرین زارع dr.afarin.zare@hotmail.com دانشیار دانشگاه شیراز
مرتضی زارع برمی tmu.zare@yahoo.com استادیار  دانشگاه دامغان
صدیقه زودرنج zoodranj_s@yahoo.com استادیار  دانشگاه بوعلی سینا همدان
تورج زینی وند t_zinivand56@yahoo.com دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
ابوالفضل سجادی a_sajady@araku.ac.ir استادیار دانشگاه اراک
زهرا سلیمی zahrasalimi1998@yahoo.com سایر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
محمد مهدی سمتی semati2000@yahoo.com استادیار  دانشگاه یزد
بی بی راحیل سن سبلی brsensebli@gmail.com سایر مدرس جامعة المصطفی العالمیة
صابره سیاووشی seberehsiavashi@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی 
محسن سیفی motaseifi2002@yahoo.com استادیار  دانشگاه کاشان
طیبه سیفی t_seyfi@sbu.ac.ir استادیار  دانشگاه شهید بهشتی
اصغر شهبازی aliasghar.shahbazi@gmail.com سایر دانشگاه اراک
محمود شهبازی m-shahbazi@araku.ac.ir استادیار دانشگاه اراک
پیمان صالحی salehi.payman@yahoo.com استادیار  دانشگاه ایلام
کلثوم صدیقی seddighi@ferdowsi.um.ac.ir استادیار دانشگاه فردوسی
علی صیادانی a.sayadani@azaruniv.ac.ir استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
روح الله صیادی نژاد j_rs1359@yahoo.com دانشیار دانشگاه کاشان 
علی ضیغمی zeighami@semnan.ac.ir استادیار دانشگاه سمنان 
فواد عبدالله زاده foadabdolahzadeh@gmail.com استادیار دانشگاه زابل
حسن عبدالهی hsnabdollahi@yahoo.com دانشیار فردوسی مشهد 
صلاح الدین عبدی s.abdi57@gmail.com دانشیار دانشگاه بو علی سینای همدان 
عاطی عبیات ati.abiat@yahoo.com استادیار دانشگاه فرهنگیان رسول اکرم اهواز
علی عدالتی نسب ali.edalati85@gmail.com سایر مدرس دانشگاه و آموزش و پرورش
عبدالباسط عرب یوسف آبادی arabighalam@yahoo.com استادیار دانشگاه زابل 
مینا عربی 7tharabi@gmail.com سایر دانشگاه الزهرا
نعیم عموری n.amouri@scu.ac.ir دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد غفوری فر mogh65@gmail.com استادیار  دانشگاه کوثر بجنورد
جواد غلامعلی زاده javad_gh61@yahoo.com استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان 
عبدالاحد غیبی abdolahad@azaruniv.ac.ir دانشیار  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بهنام فارسی farsibehnam919@yahoo.com استادیار دانشگاه یزد
هادی فنایی نعمت سرایی fanaei@isr.ikiu.ac.ir دانشیار  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
فاطمه قادری ghaderi_m@yazd.ac.ir دانشیار دانشگاه یزد 
زهره قربانی مادوانی zghorbani@atu.ac.ir استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
بهروز قربان زاده b.ghorbanzadeh@umz.ac.ir استادیار دانشگاه مازندران
جواد گرجامی javad.garjami@gmail.com استادیار استادیار دانشگاه اردبیل 
حسین گلی h-goli@araku.ac.ir استادیار عضو هیئت علمی
عباس گنجعلی abbasganjali@yahoo.com دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری
حسن گودرزی h.goodarzi@umz.ac.ir دانشیار  دانشگاه مازندران
حسن مجیدی majidi.dr@gmail.com استادیار  دانشگاه حکیم سبزواری
دانش محمدی رکعتی d.mohammadi64@gmail.com استادیار  دانشگاه شیراز
قاسم مختاری q-mokhtari@araku.ac.ir دانشیار دانشگاه اراک 
حمیدرضا مشایخی mashayekhih@umz.ac.ir دانشیار   دانشگاه مازندران
سودابه مظفّری mozaffari_arabic@yahoo.com استادیار دانشگاه خوارزمی
وصال میمندی vesalm1387@yahoo.com استادیار  دانشگاه یزد
هومن ناظمیان humannazemyan@yahoo.com استادیار مدرس دانشگاه خوارزمی
زهره ناعمی naemi.zohreh@gmail.com استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران
علی نجفی ایوکی najafi.ivaki@yahoo.com دانشیار عضو هیات علمی
روح اله نصیری r.nasiri@fgn.ui.ac.ir استادیار دانشگاه اصفهان
علی رضا نظری nazari@ikiu.ac.ir استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
یوسف نظری nazari.yusuf@gmail.com استادیار دانشگاه ایلام 
هادی نظری منظم hnazarimonazam@yahoo.com استادیار  دانشگاه بوعلی سینا
معصومه نعمتی m.n136089@yahoo.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی 
علی نوروزی norozi1387@gmail.com استاد استادیار گروه زبان عربی دانشگاه مشهد
سعدالله همایونی homayooni84@yahoo.com سایر دانشگاه تهران