مدیر مسئول


دکتر سیدمحمد میرحسینی دانشیار - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

زبان و ادبیات عربی

سردبیر


دکتر نرگس انصاری دانشیار - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حامد صدقی استاد دانشگاه خوارزمی

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود آبدانان مهدیزاده استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید حسین سیدی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی سلیمی قلعه ئی استاد ، گروه زبان و ادبیات عربی ، دانشگاه رازی کرمانشاه

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکتر انسیه خز علی استاد دانشگاه الزهراء

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهریار نیازی دانشیار دانشگاه تهران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد میرحسینی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد پاشازانوس دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


عبدالنبی الاشقر استاد دانشگاه مونپلیه فرانسه

زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سعد عبد العزیز مصلوح استاد دانشگاه کویت

زبان و ادبیات عر بی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مها خیربک ناصر استاد، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لبنان، بیروت

زبان و ادبیات عر بی

مدیر داخلی


دکترعلی اصغر شهبازی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

زبان و ادبیات عربی

کارشناس نشریه


لیلا طهماسبخانی کارشناسی ارشد دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره)

کارشناس فصلنامه

  • tahmasebkhaniorg.ikiu.ac.ir