آ

 • آّبدانان مهدیزاده، محمود آسیب شناسی آرای نحوی زمخشری در کشاف با تکیه بر دیدگاههای مشاهیر نحو [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 48-26]

 • آجورلو، فرزانه اندیشه و رویکردهای شاعر(نقد و بررسی مقایسه‌ای آراء‍‍ ناقدان برجستة معاصر غرب و عرب) [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 25-1]

ا

 • ابن الرسول، سید محمد رضا روش‌شناسی شرح خطیب تبریزی بر معلقات [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 105-76]

 • اصلانی، سردار روان شناسی ادبی آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 16-1]

 • امین مقدسی، ابوالحسن اندیشه و رویکردهای شاعر(نقد و بررسی مقایسه‌ای آراء‍‍ ناقدان برجستة معاصر غرب و عرب) [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 25-1]

 • انصاری، نرگس بررسی مقایسه ای مضامین شعری نازک الملائکه و جان کیتس(مطالعه موردپژوهانه نگرش دو شاعر به مرگ) [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 39-17]

 • اهوازیان، کیفیه آسیب شناسی آرای نحوی زمخشری در کشاف با تکیه بر دیدگاههای مشاهیر نحو [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 48-26]

ب

 • برزگر، مریم بررسی انتقادی سیمای زن در امثال و حکم فارسی و عربی با استناد به آیات و روایات [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 119-102]

پ

 • پیرانی شال، علی فصاحت کلام از منظر بلاغت فارسی و عربی(نگاهی انتقادی به دو مقوله «تنافر کلام» و «تتابع اضافات») [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 57-40]

 • پروینی، خلیل عرف خاص قرآنی و معناشناسی مفردات(مطالعة تطبیقی: واژه نشوز) [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 95-76]

 • پشابادی، یدالله بررسی زیبایی شناختی تخمیس شیخ معروف نودهی بر «برده»ی بوصیری [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 65-49]

ت

 • ترکاشوند، فرشید تک معنایی و چندمعنایی در خوانش شعر معاصر عربی [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 28-1]

ج

 • جاننثاری، زهرا بررسی مقایسه ای مضامین شعری نازک الملائکه و جان کیتس(مطالعه موردپژوهانه نگرش دو شاعر به مرگ) [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 39-17]

 • جلیلیان، صبری تحلیل بازتاب عناصر تراژدی شکسپیر در نمایش‌نامة مجنون لیلی احمد شوقی [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 53-29]

ح

 • حبیبی، علی اصغر واکاوی شخصیت زنان در داستان‌های دو مجموعة «لیتنی کنت أعلم» و «الخالة الضائعة» اثر «بنت الهدی صدر» [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 75-54]

 • حیدری، زهره ساختار نشانه‌ای شخصیت حضرت مریم(س) در قرآن کریم [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 64-45]

 • حیدریان شهری، احمد رضا پژوهشی در اندیشه‌های سیاسی اشعار احمد مطر [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 23-1]

 • حسینی، زینب روان شناسی ادبی آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 16-1]

 • حسنعلیان، سمیه روش‌شناسی شرح خطیب تبریزی بر معلقات [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 105-76]

ر

 • رحیمی خویگانی، محمد تحلیل جامعه شناختی القابِ شاعران عربی بر اساس نظریه «داغ ننگِ» گافمن [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 127-106]

 • روستایی، حسین فصاحت کلام از منظر بلاغت فارسی و عربی(نگاهی انتقادی به دو مقوله «تنافر کلام» و «تتابع اضافات») [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 57-40]

ز

 • زبرجد، سید محمد هادی اسلوب احتباک در قرآن کریم [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 82-66]

 • زرکوب، منصوره تحلیل جامعه شناختی القابِ شاعران عربی بر اساس نظریه «داغ ننگِ» گافمن [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 127-106]

 • زینی وند، تورج اثر پذیری غسّان کنفانی و عبّاس معروفی در رمانهای «ما تبقّی لکم» و«سمفونی مردگان» از خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 75-58]

س

 • سیاحی، صادق آسیب شناسی آرای نحوی زمخشری در کشاف با تکیه بر دیدگاههای مشاهیر نحو [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 48-26]

ص

 • صیادی نژاد، روح اله زیبایی شناسیِ نحو یا نحوِ زیبایی شناسی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 44-24]

 • صدقی، حامد واقع‌گرایی اجتماعی در شعر نازک الملائکه [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 101-83]

 • صدقی، حامد تحلیل بازتاب عناصر تراژدی شکسپیر در نمایش‌نامة مجنون لیلی احمد شوقی [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 53-29]

 • صمدی، مجید بررسی مضامین سیاسی اشعار فاروق جویده در جریان انقلاب 2011 مصر [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 152-128]

 • صولتی، سمیه تحلیل اسطوره‌شناختی از آرمان‌خواهی در اشعار محمود درویش [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 137-120]

ط

ع

 • عباسی، حبیب الله مقایسة تحلیلی- تطبیقی عنوانهای «یکی بود یکی نبود» جمالزاده و« الوثبة الأولی» محمود تیمور [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 120-101]

 • عرب، عباس بررسی تطبیقی مفاهیم واژة شب در اشعار عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 78-65]

 • عزیزی، نعمت میراث فکری و ادبی و کارکردهای آن در در شعر مقاومت عراق بعد از اشغال (2003 – 2010 م) [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 129-111]

 • علوی، بتول اسلوب احتباک در قرآن کریم [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 82-66]

غ

 • غروی نائینی، نهله عرف خاص قرآنی و معناشناسی مفردات(مطالعة تطبیقی: واژه نشوز) [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 95-76]

ف

 • فضیلت، یوسف واقع‌گرایی اجتماعی در شعر نازک الملائکه [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 101-83]

ق

 • قائمی، مرتضی بررسی مضامین سیاسی اشعار فاروق جویده در جریان انقلاب 2011 مصر [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 152-128]

 • قبادی، مصیب اثر پذیری غسّان کنفانی و عبّاس معروفی در رمانهای «ما تبقّی لکم» و«سمفونی مردگان» از خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 75-58]

گ

 • گلی، فاطمه تحلیل جامعه شناختی القابِ شاعران عربی بر اساس نظریه «داغ ننگِ» گافمن [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 127-106]

 • گودرزی لمراسکی، حسن طنز در آثار محمد الماغوط [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 100-79]

ل

 • لطیفی، سمیه واکاوی سیاست در رمانهای سوریه با تکیه بر رمان «الثلج یأتی من النافذه» اثر حنا مینه [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 110-96]

م

 • متقی، امیر مقدم بررسی قصیدة رائیة سعدی در سوگ بغداد بر پایة نقد کاربردی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 155-121]

 • محکی پور، علیرضا بررسی زیبایی شناختی تخمیس شیخ معروف نودهی بر «برده»ی بوصیری [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 65-49]

 • مرتضایی، حسین طنز در آثار محمد الماغوط [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 100-79]

 • مسبوق، سید مهدی بررسی انتقادی سیمای زن در امثال و حکم فارسی و عربی با استناد به آیات و روایات [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 119-102]

 • مصطفوی فرد، حامد عرف خاص قرآنی و معناشناسی مفردات(مطالعة تطبیقی: واژه نشوز) [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 95-76]

 • معرفت، شهره مقایسة تحلیلی- تطبیقی عنوانهای «یکی بود یکی نبود» جمالزاده و« الوثبة الأولی» محمود تیمور [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 120-101]

ن

 • ناظمیان، رضا واکاوی سیاست در رمانهای سوریه با تکیه بر رمان «الثلج یأتی من النافذه» اثر حنا مینه [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 110-96]

 • نظری، علی میراث فکری و ادبی و کارکردهای آن در در شعر مقاومت عراق بعد از اشغال (2003 – 2010 م) [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 129-111]

 • نظری، علیرضا تحلیل اسطوره‌شناختی از آرمان‌خواهی در اشعار محمود درویش [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 137-120]

 • نقی پور، معصومه بررسی تطبیقی مفاهیم واژة شب در اشعار عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 78-65]

 • نوروزی، زینب جلوه‌های ادبیات شگرف در رمان «کوابیس بیروت» نوشتة غادۀ السمان [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 181-153]

ه

 • هاشمی، محدثه جلوه‌های ادبیات شگرف در رمان «کوابیس بیروت» نوشتة غادۀ السمان [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 181-153]