آ

 • آقاجانی، مریم طبقه بندی جمله‌های شرطی زبان عربی در بازتابی از آیات قرآن کریم [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 106-88]

 • آقاگلزاده، فردوس بررسی معنی شناختی استعاره صورت در زبان قرآن [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 1-18]

 • آهی، محمد درآمدی بر اندیشه های سیاسی سعدی شیرازی و ابوالعلاء معری [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 160-182]

ا

 • ابن الرسول، سید محمدرضا تدریس القصّة القصیرة لمتعلّمی العربیة من الناطقین بغیرها فی ضوء المدخل الاتّصالی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 160-181]

 • ابن الرسول، سید محمدرضا تحلیل سبک‌شناختی کتاب الامتاع و المؤانسه ابوحیان توحیدی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 23-1]

 • ابویسانی، حسین المرأة ومعاناتها فی ثنائیة سحر خلیفة؛ «الصبّار» و «عبّاد الشمس» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 1-20]

 • احمدی، علی اکبر أسلوبیة الاغتراب فی الشعر المعاصر«صلاح عبدالصبور و منوتشهر آتشی کشاعرین» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 182-203]

 • احمدی چناری، علی اکبر گریز از واقعیت در شعر سهراب سپهری و نازک الملائکه [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 17-1]

 • ایروانی زاده، عبدالغنی الطباق ومکانته فی البلاغة العربیة علی ضوء الشواهد القرآنیة [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 221-234]

 • اصغری، محمد جعفر تجلیات الانتظار فی قَصیدَتَیْ «أنشودة المطر» و«داروگ»لِــ«بدر شاکر السیاب»و«نیما یوشیج» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 21-37]

 • اصغر پور، فاطمه تجلی پسامدرنیسم در رمان « حب المجوسیـﺔ» عبدالرحمان منیف [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 183-200]

 • اصلانی، سردار الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی آثار جبران [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 38-55]

 • الحسینی نوش آبادی، راضیه سادات رویکرد صورتگرا- نقشگرا درالکتاب سیبویه [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 219-200]

 • ایمانیان، حسین تصاویر سپاهی گری در عاشقانه های عنتره بن شداد [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 54-37]

ب

 • باقرپور ولاشانی، زهره المرأة ومعاناتها فی ثنائیة سحر خلیفة؛ «الصبّار» و «عبّاد الشمس» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 1-20]

پ

 • پاشازانوس، احمد سیمای اصحاب کسا در آیینة اشعار شیخ احمد وائلی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 48-24]

 • پروینی، خلیل بررسی قابلیت و نحوة اقتباس نمایشی از حکایتهای کتاب بخلا [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 234-217]

 • پورابراهیم، شیرین بررسی معنی شناختی استعاره صورت در زبان قرآن [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 1-18]

ت

 • تازه مرد، طاهزه هنجارگریزی در شعر صلاح عبدالصبور [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 241-220]

ج

 • جعفرپور، میلاد بازخوانی دو اسطوره ترکی «قیزیل آلما» و «ارگنه قون» در شعر ضیا گوک آلپ از نظرگاه حسین مجیب المصری [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 81-55]

 • جلالی فرد، سعیده ویژگیهای رثا در شعر معری(بررسی موردی دالیه) [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 146-121]

 • جلائی، مریم تدریس القصّة القصیرة لمتعلّمی العربیة من الناطقین بغیرها فی ضوء المدخل الاتّصالی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 160-181]

 • جمشیدی، فاطمه سیری در روند تکاملی کنایه و اقسام آن [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 216-193]

 • جوانرودی، مصطفی تأثیر ایرانیان بر علم بدیع عربی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 19-37]

چ

 • چراغی وش، حسین سبک شناسی مناجات التائبین امام سجاد (ع) برمبنای رویکرد ساختارگرایی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 101-82]

ح

 • حبیبی، علی اصغر بررسی نقاب تموز در قصیدة «تموزجیکور» سیاب (با تکیه بر رویکرد درامی و روایی) [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 38-61]

 • حبیبی، علی اصغر گریز از واقعیت در شعر سهراب سپهری و نازک الملائکه [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 17-1]

 • حجازی، بهجت السادات بینامتنیّت عشق در اندیشه ابن فارض، مولانا ومولوی کُرد [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 62-82]

 • حیدریان شهری، احمدرضا بررسی نمادهای خیزش در سروده های خلیل حاوی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 83-104]

 • حسینی، سید محمد باقر مىّ زیادة و نظرتها حول المرأة [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 56-75]

 • حسینی، شکوه السادات تحلیل زمان روایی رمان «النهایات» عبدالرحمن منیف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 127-107]

خ

 • خاقانی، محمد الطباق ومکانته فی البلاغة العربیة علی ضوء الشواهد القرآنیة [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 221-234]

 • خاکی، محمدرضا بررسی قابلیت و نحوة اقتباس نمایشی از حکایتهای کتاب بخلا [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 234-217]

 • خرمی، مهدی بررسی بینامتنی قرآن در مقامات همدانی با تکیه بر دو مقامة قزوینیه و وعظیه [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 67-49]

 • خسروی، کبری سبک شناسی مناجات التائبین امام سجاد (ع) برمبنای رویکرد ساختارگرایی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 101-82]

 • خورشا، صادق أسلوبیة الاغتراب فی الشعر المعاصر«صلاح عبدالصبور و منوتشهر آتشی کشاعرین» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 182-203]

د

 • دیباجی، سید ابراهیم درآمدى بر شرح ابن عطیفة بر منظومه نحوى العروة الوثقى [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 87-68]

ر

 • رخشنده نیا، سیده اکرم تحلیل عناصر داستان «الشاعر و الملک الجائر» ایلیا ابوماضی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 105-119]

 • رستم پور ملکی، رقیه صورة الشهید فی شعر أحمد دحبور و معین بسیسو [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 76-96]

 • رستم جو، لقمان تأثیر ایرانیان بر علم بدیع عربی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 19-37]

 • رسولی، حجت دراسة التشاؤم فی شعر عبدالرحمن شکری [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 97-114]

 • رسولی، حجت تحلیل زمان روایی رمان «النهایات» عبدالرحمن منیف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 127-107]

 • رسول نیا، امیرحسین طبقه بندی جمله‌های شرطی زبان عربی در بازتابی از آیات قرآن کریم [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 106-88]

 • رضاخواه ورنوسفادرانی، محسن تحلیل سبک‌شناختی کتاب الامتاع و المؤانسه ابوحیان توحیدی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 23-1]

 • روشنفکر، اکرم ویژگیهای داستان روستایی در آثار املی نصرالله [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 120-102]

 • روشنفکر، کبری تحلیل عناصر داستان «الشاعر و الملک الجائر» ایلیا ابوماضی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 105-119]

 • روشنفکر، کبری سبک شناسی داستانک معاصر عربی با بررسی موردی مجموعه داستانک «طقوس للمرأة الشقیة» محمود شقیر [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 149-128]

 • روشنفکر، کبری بررسی قابلیت و نحوة اقتباس نمایشی از حکایتهای کتاب بخلا [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 234-217]

ز

 • زرکوب، منصوره الشعر الوطنی لدی محمود سامی البارودی وملک الشعراء بهار [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 134-159]

 • زندنا، معصومه جریان سیال ذهن در رمان الشحاذ اثر نجیب محفوظ [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 179-161]

س

 • سیاحی، صادق ویژگیهای رثا در شعر معری(بررسی موردی دالیه) [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 146-121]

 • سالم، شیرین مىّ زیادة و نظرتها حول المرأة [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 56-75]

 • سعیدی، عبدالرضا بررسی تطبیقی فلسفة زندگی در آثار سهراب سپهری و جبران خلیل جبران [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 228-248]

 • سعدون زاده، جواد المعارضة و دراستها فی رثائیة ابن حسن التهامی و رثائیة إبن نباتة المصری [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 115-133]

 • سلیمی، علی افسانة «زرقاء الیمامه» در شعر عزالدین مناصره و أمل دنقل(مقایسه خلاقیت دو شاعر در مضمون آفرینی در شعر پایداری) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 249-235]

 • سلیمان زاده نجفی، سید رضا الطباق ومکانته فی البلاغة العربیة علی ضوء الشواهد القرآنیة [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 221-234]

ش

 • شاملی، نصرالله الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی آثار جبران [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 38-55]

 • شجاعی، عبدالکریم بازخوانی دو اسطوره ترکی «قیزیل آلما» و «ارگنه قون» در شعر ضیا گوک آلپ از نظرگاه حسین مجیب المصری [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 81-55]

 • شیخی، علیرضا دراسة نقدیة تحلیلیة لِعَناصر القصَّة فی روایة «أنا حُرَّة» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 204-220]

 • شیرزاد، فاطمه صورة الشهید فی شعر أحمد دحبور و معین بسیسو [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 76-96]

ص

 • صادقی مزیدی، مجید الشعر الوطنی لدی محمود سامی البارودی وملک الشعراء بهار [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 134-159]

 • صدقی، حامد بررسی صحت انتساب قصیدة لامیة العرب به شنفری با تکیه بر روش آماری کیوسام [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 192-166]

 • صفرپور، زهرا ویژگیهای داستان روستایی در آثار املی نصرالله [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 120-102]

ع

 • عبداللهی، حیدر بینامتنیّت عشق در اندیشه ابن فارض، مولانا ومولوی کُرد [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 62-82]

 • عدالتی نسب، علی تحلیل زمان روایی رمان «النهایات» عبدالرحمن منیف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 127-107]

 • عزیزی، علی درآمدی بر اندیشه های سیاسی سعدی شیرازی و ابوالعلاء معری [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 160-182]

 • عسکری، صادق بررسی کیفیت عناصر داستانی در قرآن کریم با تکیه بر قصة حضرت یوسف (ع) [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 120-138]

 • علیپورثانی، صغری بررسی کیفیت عناصر داستانی در قرآن کریم با تکیه بر قصة حضرت یوسف (ع) [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 120-138]

 • علیپور لیافویی، هادی سیمای اصحاب کسا در آیینة اشعار شیخ احمد وائلی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 48-24]

 • علوی مقدم، مهیار بازخوانی دو اسطوره ترکی «قیزیل آلما» و «ارگنه قون» در شعر ضیا گوک آلپ از نظرگاه حسین مجیب المصری [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 81-55]

 • عمرانی پور، مجتبی درآمدى بر شرح ابن عطیفة بر منظومه نحوى العروة الوثقى [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 87-68]

غ

 • غفوری فر، محمد بررسی بینامتنی قرآن در مقامات همدانی با تکیه بر دو مقامة قزوینیه و وعظیه [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 67-49]

ف

 • فیاض، مهدی تأثرات لفظی و محتوایی مقامات حمیدی از مقامات حریری [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 139-159]

 • فرید، زهرا رویکرد لغوی شیخ طوسی در تفسیر تبیان [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 36-18]

 • فیروزپور، مرضیه بررسی کهن الگوی سایه در اشعار بلندالحیدری [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 160-147]

ق

 • قبادی، مصیب افسانة «زرقاء الیمامه» در شعر عزالدین مناصره و أمل دنقل(مقایسه خلاقیت دو شاعر در مضمون آفرینی در شعر پایداری) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 249-235]

ک

 • کاظم زاده، نسرین سبک شناسی داستانک معاصر عربی با بررسی موردی مجموعه داستانک «طقوس للمرأة الشقیة» محمود شقیر [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 149-128]

 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه بررسی معنی شناختی استعاره صورت در زبان قرآن [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 1-18]

 • کرمی، عسکر علی الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی آثار جبران [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 38-55]

 • کشاورز، وفادار بررسی کهن الگوی سایه در اشعار بلندالحیدری [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 160-147]

گ

 • گلفام، ارسلان بررسی معنی شناختی استعاره صورت در زبان قرآن [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 1-18]

 • گنجی، نرگس تجلیات الانتظار فی قَصیدَتَیْ «أنشودة المطر» و«داروگ»لِــ«بدر شاکر السیاب»و«نیما یوشیج» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 21-37]

 • گنجی، نرگس تدریس القصّة القصیرة لمتعلّمی العربیة من الناطقین بغیرها فی ضوء المدخل الاتّصالی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 160-181]

 • گنجیان خناری، علی أسلوبیة الاغتراب فی الشعر المعاصر«صلاح عبدالصبور و منوتشهر آتشی کشاعرین» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 182-203]

 • گودرزی لمراسکی، حسن جریان سیال ذهن در رمان الشحاذ اثر نجیب محفوظ [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 179-161]

ل

 • لطفی، افتخار سبک شناسی مناجات التائبین امام سجاد (ع) برمبنای رویکرد ساختارگرایی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 101-82]

م

 • محسنی، علی اکبر پیامدهای استبداد از منظر شعر نِزار قَبّانی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 165-150]

 • محمودانوار، سید امیر رویکرد لغوی شیخ طوسی در تفسیر تبیان [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 36-18]

 • میرحاجی، حمیدرضا رویکرد صورتگرا- نقشگرا درالکتاب سیبویه [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 219-200]

 • میرقادری، سید فضل الله بررسی تطبیقی فلسفة زندگی در آثار سهراب سپهری و جبران خلیل جبران [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 228-248]

 • میرلوحی، سیده ریحانه الطباق ومکانته فی البلاغة العربیة علی ضوء الشواهد القرآنیة [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 221-234]

 • مسبوق، سید مهدی درآمدی بر اندیشه های سیاسی سعدی شیرازی و ابوالعلاء معری [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 160-182]

 • مسیح خواه، الهه بررسی صحت انتساب قصیدة لامیة العرب به شنفری با تکیه بر روش آماری کیوسام [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 192-166]

 • مشایخی، حمیدرضا تجلی پسامدرنیسم در رمان « حب المجوسیـﺔ» عبدالرحمان منیف [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 183-200]

 • معروف، یحیی بررسی تطبیقی غم غربت در شعر بدرشاکرسیاب و منوچهر آتشی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 199-180]

 • مفتخرزاده، سید علی دراسة نقدیة تحلیلیة لِعَناصر القصَّة فی روایة «أنا حُرَّة» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 204-220]

 • مقدم متقی، امیر بررسی خطبة فاطمیه بر پایة زیبایی شناسی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 201-227]

 • میمندی، وصال سیری در روند تکاملی کنایه و اقسام آن [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 216-193]

ن

 • ناظری، حسین گریز از واقعیت در شعر سهراب سپهری و نازک الملائکه [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 17-1]

 • ناظمیان، رضا دراسة نقدیة تحلیلیة لِعَناصر القصَّة فی روایة «أنا حُرَّة» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 204-220]

 • نجفی ایوکی، علی هنجارگریزی در شعر صلاح عبدالصبور [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 241-220]

 • نصیری، روح اله بررسی قابلیت و نحوة اقتباس نمایشی از حکایتهای کتاب بخلا [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 234-217]

 • نعمتی، فاروق بررسی تطبیقی غم غربت در شعر بدرشاکرسیاب و منوچهر آتشی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 199-180]

 • نورسیده، علی اکبر دراسة التشاؤم فی شعر عبدالرحمن شکری [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 97-114]

 • نوکاریزی، علی بررسی بینامتنی قرآن در مقامات همدانی با تکیه بر دو مقامة قزوینیه و وعظیه [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 67-49]

ه

 • هاشملو، محمدرضا ویژگیهای داستان روستایی در آثار املی نصرالله [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 120-102]

 • همتی، شهریار افسانة «زرقاء الیمامه» در شعر عزالدین مناصره و أمل دنقل(مقایسه خلاقیت دو شاعر در مضمون آفرینی در شعر پایداری) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 249-235]