آ

 • آزمون علی آباد، سلمان بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصویری در داستان موسی(ع) و خضر(ع) در قرآن [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 1-24]

 • آقائی نژاد، بهنام دراسة سیمیولوجیة اجتماعیة لصور الکتب العربیة للمرحلة الثانویة الأولى فی المدارس الإیرانیة (ترکیزاً علی نظریة کریس وفان لیوین) [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 43-67]

 • آل بویه لنگرودی، عبدالعلی اللغة الشعریة فی مسرحیات صلاح عبد الصبور الشعریة"بعد أن یموت الملک" أنموذجا [دوره 14، شماره 52، 1402]

ا

 • اسودی، علی بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصویری در داستان موسی(ع) و خضر(ع) در قرآن [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 1-24]

 • افخمی عقدا، رضا تحلیل گفتمان رمان «الجازیة و الدراویش» عبد الحمید بن‌هدوقة از منظر عنصر انسجامی تکرار (براساس نظریه‌ی هالیدی و حسن) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 49-70]

 • افضلی، علی مقاربة الواقع العلاماتی للعنوان فی مجموعة أحزنُ الماءِ نهراً للإیهاب الشلبی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 107-124]

 • الیاسی، حسین مقاربة الواقع العلاماتی للعنوان فی مجموعة أحزنُ الماءِ نهراً للإیهاب الشلبی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 107-124]

 • امرائی، محمدحسن دراسة المخططات الحرکیة فی القرآن الکریم من منظور اللسانیات المعرفیة («مِن» و«إلی» الجارتین أنموذجًا) [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • انصاری، نرگس زبان و نوشتار زنانه در رمان «حجر الضحک» اثر هدی برکات (بررسی لایه واژگانی و نحوی) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 117-140]

ب

 • بلاوی، رسول تقنیة الحلم وتحفیزها اللغوی فی روایة "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون [دوره 14، شماره 52، 1402]

پ

 • پرشور، سولماز تحلیل رمان "وطن من زجاج" اثر یاسمینه صالح بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 29-47]

 • پورعابد، محمد جواد تقنیة الحلم وتحفیزها اللغوی فی روایة "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • پورعابد(حصاوی)، محمد جواد معطیات الثاناتوس فی أشعار قاسم محمد مجید الساعدی دیوان "یومیات رجل منقرض" أنموذجاً [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 89-106]

ت

 • توکل نیا، مریم تحلیل نقش استعاره‌های شناختی حروف جر مکانی در تبیین و انتقال انگاره نبوت در قرآن [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 71-91]

ج

 • جلائی، مریم دراسة سیمیولوجیة اجتماعیة لصور الکتب العربیة للمرحلة الثانویة الأولى فی المدارس الإیرانیة (ترکیزاً علی نظریة کریس وفان لیوین) [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 43-67]

 • جهان بخت لیلی، امید دراسة السلوکیات غیر اللفظیة فی روایة "عَمالقة الشمال" لنجیب الکیلانی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 23-42]

ح

 • حاجی زاده، مهین تحلیل رمان "وطن من زجاج" اثر یاسمینه صالح بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 29-47]

 • حسینی، سکینه جدلیّة الأنا والآخر فی شعر سمیح القاسم [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 1-22]

 • حسنی نفطه، سارا تحلیل نقش پایداری زنان در رمان الدوامه براساس نشانه معناشناسی طرحواره‌های عاطفی فونتنی [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 47-66]

 • حسومی، ولی اله تحلیل نقش استعاره‌های شناختی حروف جر مکانی در تبیین و انتقال انگاره نبوت در قرآن [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 71-91]

خ

 • خاقانی اصفهانی، محمد دینامیکیّة آلیّتی: الإقناع والإخلاء النّفسی فی شعر الفرزدق؛ المبالغات الشعریّة أنموذجاً [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 69-87]

 • خضری، علی تقنیة الحلم وتحفیزها اللغوی فی روایة "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة یوسف على ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف دعوة یوسف (ع) إلى التوحید [یوسف: 37 – 40]) [دوره 14، شماره 52، 1402]

ر

 • رخشنده نیا، سیده اکرم دراسة السلوکیات غیر اللفظیة فی روایة "عَمالقة الشمال" لنجیب الکیلانی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 23-42]

 • رضایی، ابوالفضل دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة یوسف على ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف دعوة یوسف (ع) إلى التوحید [یوسف: 37 – 40]) [دوره 14، شماره 52، 1402]

ز

 • زارع، ساجد جریان سیال ذهن در رمان «الخائفون» اثر «دیمة ونّوس» [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 67-88]

س

 • ساکی، احمد عادل تقنیة الحلم وتحفیزها اللغوی فی روایة "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • سلیمی، علی تحلیل نقش پایداری زنان در رمان الدوامه براساس نشانه معناشناسی طرحواره‌های عاطفی فونتنی [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 47-66]

ش

 • شاملی، مونس زبان و نوشتار زنانه در رمان «حجر الضحک» اثر هدی برکات (بررسی لایه واژگانی و نحوی) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 117-140]

 • شاهرخی، فاطمه جریان سیال ذهن در رمان «الخائفون» اثر «دیمة ونّوس» [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 67-88]

 • شیخی، علیرضا زبان و نوشتار زنانه در رمان «حجر الضحک» اثر هدی برکات (بررسی لایه واژگانی و نحوی) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 117-140]

 • شمس آبادی، حسین خوانش فلسفی «مفرد بصیغة الجمع» آدونیس براساس فلسفه زمان برگسون [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 89-108]

ص

 • صادقی نقدعلی، لیلا اللغة الشعریة فی مسرحیات صلاح عبد الصبور الشعریة"بعد أن یموت الملک" أنموذجا [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • صیادی نژاد، روح الله دراسة سیمیولوجیة اجتماعیة لصور الکتب العربیة للمرحلة الثانویة الأولى فی المدارس الإیرانیة (ترکیزاً علی نظریة کریس وفان لیوین) [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 43-67]

 • صالحی، پیمان جامعه‌شناسی پیامدهای زبانی در نسل دوم مهاجران (مورد‌پژوهانه: رمان «تحت سماء کوبنهاغن» اثر حوراء النداوی) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 93-116]

ع

 • علی نژاد، فاطمه تحلیل استنادی و شبکه هم‌نویسندگی نشریه لسان مبین در سال‌های 1390 تا 1399 [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 1-28]

غ

 • غیبی، عبدالاحد تحلیل رمان "وطن من زجاج" اثر یاسمینه صالح بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 29-47]

ف

 • فارسی، بهنام جریان سیال ذهن در رمان «الخائفون» اثر «دیمة ونّوس» [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 67-88]

 • فتحی دهکردی، صادق جدلیّة الأنا والآخر فی شعر سمیح القاسم [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 1-22]

 • فرید، زهرا مؤلفه‌های کارناوال در رمان سیدات القمر جوخه الحارثی بر اساس نظریه باختین [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 109-129]

 • فسنقری، حجت اله خوانش فلسفی «مفرد بصیغة الجمع» آدونیس براساس فلسفه زمان برگسون [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 89-108]

ق

 • قادری، فاطمه تحلیل گفتمان رمان «الجازیة و الدراویش» عبد الحمید بن‌هدوقة از منظر عنصر انسجامی تکرار (براساس نظریه‌ی هالیدی و حسن) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 49-70]

 • قاسمی فرد، هدیه معطیات الثاناتوس فی أشعار قاسم محمد مجید الساعدی دیوان "یومیات رجل منقرض" أنموذجاً [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 89-106]

ک

 • کاظم زاده، نسرین جامعه‌شناسی پیامدهای زبانی در نسل دوم مهاجران (مورد‌پژوهانه: رمان «تحت سماء کوبنهاغن» اثر حوراء النداوی) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 93-116]

 • کاظمی نجف آبادی، سمیه الدلالات الاستعاریة للفظة «البنت» فی اللغة العربیة (دراسة فی ضوء اللسانیات المعرفیة) [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • کیانی، حسین تحلیل استنادی و شبکه هم‌نویسندگی نشریه لسان مبین در سال‌های 1390 تا 1399 [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 1-28]

 • کماسی، احیا البناء الثقافی والمعرفی لمفردة "الأنف" ومرادفاتها فی اللغة العربیة من منظار علم اللغة الثقافی علی ضوء نظریة وانغ لی [دوره 14، شماره 52، 1402]

گ

 • گنجیان، علی البناء الثقافی والمعرفی لمفردة "الأنف" ومرادفاتها فی اللغة العربیة من منظار علم اللغة الثقافی علی ضوء نظریة وانغ لی [دوره 14، شماره 52، 1402]

م

 • متولی زاده نائینی، حمید مقاربة الواقع العلاماتی للعنوان فی مجموعة أحزنُ الماءِ نهراً للإیهاب الشلبی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 107-124]

 • محمدی، داریوش دینامیکیّة آلیّتی: الإقناع والإخلاء النّفسی فی شعر الفرزدق؛ المبالغات الشعریّة أنموذجاً [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 69-87]

 • مروتی، حمیده تحلیل گفتمان رمان «الجازیة و الدراویش» عبد الحمید بن‌هدوقة از منظر عنصر انسجامی تکرار (براساس نظریه‌ی هالیدی و حسن) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 49-70]

 • معروف، یحیی تحلیل نقش پایداری زنان در رمان الدوامه براساس نشانه معناشناسی طرحواره‌های عاطفی فونتنی [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 47-66]

 • میمندی، وصال تحلیل گفتمان رمان «الجازیة و الدراویش» عبد الحمید بن‌هدوقة از منظر عنصر انسجامی تکرار (براساس نظریه‌ی هالیدی و حسن) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 49-70]

 • منتظری، آزاده الدلالات الاستعاریة للفظة «البنت» فی اللغة العربیة (دراسة فی ضوء اللسانیات المعرفیة) [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • مهدوی آرا، مصطفی خوانش فلسفی «مفرد بصیغة الجمع» آدونیس براساس فلسفه زمان برگسون [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 89-108]

ن

 • نادریفر، عبدالرضا تحلیل نقش پایداری زنان در رمان الدوامه براساس نشانه معناشناسی طرحواره‌های عاطفی فونتنی [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 47-66]

 • نصرالهی، مریم خوانش فلسفی «مفرد بصیغة الجمع» آدونیس براساس فلسفه زمان برگسون [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 89-108]

 • نظری، راضیه بررسی طرحواره فرآیند عاطفی گفتمان در رمان «مرافئ الحب السبعة» اثر علی القاسمی (براساس نظریه نشانه-معناشناختی گرمس) [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 25-46]

 • نظرعلی زاده، زبیده دراسة السلوکیات غیر اللفظیة فی روایة "عَمالقة الشمال" لنجیب الکیلانی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 23-42]

 • نوری زاد، عبدالله دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة یوسف على ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف دعوة یوسف (ع) إلى التوحید [یوسف: 37 – 40]) [دوره 14، شماره 52، 1402]

و

 • ولی زاده، حمید تحلیل رمان "وطن من زجاج" اثر یاسمینه صالح بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 29-47]