آ

 • آقاگلزاده، فردوس کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام (ص) در شعر معاصرعربی (با تکیه بر بررسی دواوین 7 شاعر نام آور عرب) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 150-171]

 • آل بویه ی لنگرودی، عبدالعلی بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار نادر نادرپور و ابوالقاسم شابّی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-27]

ا

 • اسلام، علی رضا بررسی تطبیقی داستان فریکسوس از اساطیر یونان و اسماعیل ذبیح الله از قرآن [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 226-242]

ب

 • بازیار، کوکب تأثیر پذیری ناصیف یازجی ادیب معاصر لبنانی از قرآن وحکمتهای روایی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 103-124]

 • باقری، محمدحسن مقایسه ی ¬ادبیّات¬کارگری در اشعار فرّخی یزدی و جمیل صدقی زهاوی [دوره 2، شماره 4، 1390]

 • بخشی، سید فاضل الله أعشای تغلبی و أعشای همدان درمقایسه با أعشای کبیر [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 205-225]

 • بهروزی، مجتبى کاربرد دوگانه (موازی-معکوس)نقاب سندباد در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 73-96]

پ

 • پاشازانوس، احمد عبدالوهّاب البیّاتی و حافظ شیرازی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 19-27]

 • پروینی، خلیل کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام (ص) در شعر معاصرعربی (با تکیه بر بررسی دواوین 7 شاعر نام آور عرب) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 150-171]

 • پروینی، خلیل بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق [دوره 2، شماره 4، 1390]

 • پورمحمود، رباب بررسی تطبیقی مضامین رمانتیسم در اشعار ابراهیم ناجی و محمد حسین شهریار [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 125-150]

ح

 • حاجی زاده، مهین غربت‌گزینی در شعر بدر شاکر السیاب [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 45-72]

 • حبیبی، علی اصغر کاربرد دوگانه (موازی-معکوس)نقاب سندباد در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 73-96]

 • حسام پور، سعید بررسی تطبیقی معمای هستی در اندیشه‌ی عمرخیام نیشابوری و ایلیا ابو ماضی لبنانی بر پایه‌ی مکتب اروپای شرقی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 97-130]

خ

 • خزعلی، انسیه فرهنگ عصر جاهلی در کشاکش ادبای حال و گذشته (با عنایت به مسأله سواد در جاهلیت) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 131-149]

د

 • دهنوی، محمود جلوه¬های نهلیسم دراشعار ایلیا ابوماضی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 233-258]

ر

 • رخشنده نیا، سیده اکرم کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام (ص) در شعر معاصرعربی (با تکیه بر بررسی دواوین 7 شاعر نام آور عرب) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 150-171]

 • رسولی، حجت نگاهی اجمالی به سیر تاریخی فکاهه (از عصر جاهلی تا اواخر دوره عبّاسی) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 172-191]

 • رضایی، غلامعباس بررسی تطور محتوایی شعرحسان بن ثابت انصاری در دوران جاهلی و اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-24]

 • روشنفکر، کبری کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام (ص) در شعر معاصرعربی (با تکیه بر بررسی دواوین 7 شاعر نام آور عرب) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 150-171]

 • روشنفکر، کبری بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق [دوره 2، شماره 4، 1390]

س

 • سلیمی، علی خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 25-44]

 • سمیع زاده، رضا پژوهشی پیرامون عینیه ی ابن سینا و نی نامه ی مولانا [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 45-60]

ش

ص

 • صالحی، پیمان خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 25-44]

 • صفاری، محمد شفیع تحلیل و بررسی توان مندی سنایی غزنوی در بکارگیری هنری قرآن [دوره 2، شماره 4، 1390]

ع

 • عچرش، خیریه تأثیر پذیری ناصیف یازجی ادیب معاصر لبنانی از قرآن وحکمتهای روایی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 103-124]

غ

 • غیبی، عبدالاحد بررسی تطبیقی مضامین رمانتیسم در اشعار ابراهیم ناجی و محمد حسین شهریار [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 125-150]

 • غغاری، محمدرضا بررسی تطورخطابه در دوره جاهلی و صدر اسلام [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 163-186]

ف

 • فقیهی، عبدالحسین بررسی تطورخطابه در دوره جاهلی و صدر اسلام [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 163-186]

ق

 • قافله باشی، سید اسماعیل بررسی و تحقیق در زحاف خبب از بحر متدارک و کاربرد آن در شعر فارسی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 151-162]

 • قائمی، مرتضی بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 219-232]

ک

 • کیانی، حسین بررسی تطبیقی معمای هستی در اندیشه‌ی عمرخیام نیشابوری و ایلیا ابو ماضی لبنانی بر پایه‌ی مکتب اروپای شرقی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 97-130]

 • کریمی، اعظم بررسی مقابله ای نظریه های ساختارگرایی با داده های حاصله از گزارش های کلامی در عربی و انگلیسی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 187-218]

م

 • محمد حسین زاده، عبدالرضا ویژگیهای علمی تفسیر « المیزان» [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 192-204]

 • محمودی، ابوبکر بررسی تطور محتوایی شعرحسان بن ثابت انصاری در دوران جاهلی و اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-24]

 • مدبری، فریبا بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار نادر نادرپور و ابوالقاسم شابّی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-27]

 • مرادی، علی فضا غربت‌گزینی در شعر بدر شاکر السیاب [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 45-72]

 • میرحسینی، سید محمد أعشای تغلبی و أعشای همدان درمقایسه با أعشای کبیر [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 205-225]

 • میرکاظمی، ندا السادات نگاهی اجمالی به سیر تاریخی فکاهه (از عصر جاهلی تا اواخر دوره عبّاسی) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 172-191]

 • مسبوق، سیدمهدی بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 219-232]

 • مشایخی، حمیدرضا جلوه¬های نهلیسم دراشعار ایلیا ابوماضی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 233-258]

ن

 • نیازی، شهریار بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق [دوره 2، شماره 4، 1390]

 • ناظمیان، رضا غرب‌مداری یا شرق‌گریزی در رمان‌های عربی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 259-274]

 • نعمتی قزوینی، معصومه بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق [دوره 2، شماره 4، 1390]

 • نوروزی، زینب بررسی تطبیقی داستان فریکسوس از اساطیر یونان و اسماعیل ذبیح الله از قرآن [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 226-242]

ی

 • یلمه‌ها، احمدرضا بررسی تطبیقی توصیف ممدوح ومعشوق دردیوان امیرمعزّی وبرخی شاعران عرب [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 243-262]