آ

ا

 • احمدزاده هوج، پرویز المرأة والعدالة فی ظل النقد الاجتماعی لروایتین نجیب محفوظ (ملحمة الحرافیش، وأولاد حارتنا) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 20-1]

 • ارشدی، فرشته تحلیل شیوه های روایت گفته های داستانی در رمان "اهل الحمیدیة" نجیب کیلانی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 26-1]

 • اسلامی، محمد رضا المرأة والعدالة فی ظل النقد الاجتماعی لروایتین نجیب محفوظ (ملحمة الحرافیش، وأولاد حارتنا) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 20-1]

 • اعتضادی فر، مهناز تحلیل رویکرد تاریخ ادبیات نگاری طه حسین براساس روش اسکینر با تاکید بر مقدمه کتاب فی الادب الجاهلی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 1-20]

 • افخمی عقدا، رضا تیپ شناسی شخصیت عروة بن ورد از خلال اشعارش بر اساس نظریه "انیاگرام" [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 21-42]

 • الیاسی، حسین حرکیِّة الدلالة وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 80-61]

 • السح، ماهر بررسی تحول معنایی واژگان دخیل عربی در زبان فارسی. [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 109-130]

 • امیری، جهانگیر سیمولوجیا أشعار حسن عبداللّه القرشی المقاومة [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 43-21]

 • امیری، کریم التحوّل فی الشخصیة والتغییر فی المکان فی روایة "فسحة للجنون" لسعد محمد رحیم [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 45-60]

 • امین مقدسی، ابوالحسن بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج (با تکیه بر دیوان لن) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 50-27]

 • امین مقدسی، ابوالحسن حرکیِّة الدلالة وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 80-61]

ب

 • باوان پوری، مسعود بررسی تقابل سنّت و مدرنیته در رمان "قَلبُ اللّیل" نجیب‌محفوظ [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 89-108]

 • بحری، خداداد نقد روانکاوی شخصیت در رمان رقصة الجدیلة و النهر با تکیه بر نظریه سطوح شخصیت فروید [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 99-85]

 • بلاوی، رسول تمظهرات الإیکوفمینزم فی شعر الشاعرة اللبنانیة ناریمان علّوش [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 95-81]

پ

 • پاشایی مهترلو، محمد المرأة والعدالة فی ظل النقد الاجتماعی لروایتین نجیب محفوظ (ملحمة الحرافیش، وأولاد حارتنا) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 20-1]

 • پروین، نورالدین سیمولوجیا أشعار حسن عبداللّه القرشی المقاومة [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 43-21]

 • پورعابد(حصاوی)، محمد جواد التحوّل فی الشخصیة والتغییر فی المکان فی روایة "فسحة للجنون" لسعد محمد رحیم [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 45-60]

ت

 • توکل نیا، مریم بررسی مدل‌های چند معنایی حرف «الی» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 38-19]

ج

 • جعفری ندوشن، مهدیه تیپ شناسی شخصیت عروة بن ورد از خلال اشعارش بر اساس نظریه "انیاگرام" [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 21-42]

 • جلالی فرد، سعیده بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 43-63]

ح

 • حاجی زاده، مهین ارزیابی فاصله‌ی روایی در رمان "فرانکشتاین فی بغداد" احمد سعداوی [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 17-1]

 • حسینی، سکینه رمزیة الریح ودلالاتها فی شعر سمیح القاسم [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 113-97]

 • حسینی، صدیقه ارزیابی فاصله‌ی روایی در رمان "فرانکشتاین فی بغداد" احمد سعداوی [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 17-1]

 • حسینی اجداد نیاکی، سید اسماعیل گفتمان انتقادی طنز در داستان «الجریمة» از مجموعه داستانی «ربیع فی الرماد» زکریا تامر [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 67-51]

 • حسومی، ولی الله بررسی مدل‌های چند معنایی حرف «الی» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 38-19]

خ

 • خضری، علی نقد روانکاوی شخصیت در رمان رقصة الجدیلة و النهر با تکیه بر نظریه سطوح شخصیت فروید [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 99-85]

 • خلیلی، پروین بررسی تقابل سنّت و مدرنیته در رمان "قَلبُ اللّیل" نجیب‌محفوظ [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 89-108]

ذ

 • ذوالفقاری، اکرم خوانش روایت شناسانه جان پک از رمان (بررسی موردی رمان «اللص و الکلاب» نجیب محفوظ) [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 83-63]

ر

 • رخشنده نیا، سیده اکرم گفتمان انتقادی طنز در داستان «الجریمة» از مجموعه داستانی «ربیع فی الرماد» زکریا تامر [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 67-51]

 • رستم پور ملکی، رقیه تحلیل رویکرد تاریخ ادبیات نگاری طه حسین براساس روش اسکینر با تاکید بر مقدمه کتاب فی الادب الجاهلی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 1-20]

ز

 • زارع، ناصر تمظهرات الإیکوفمینزم فی شعر الشاعرة اللبنانیة ناریمان علّوش [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 95-81]

 • زارع، ناصر التحوّل فی الشخصیة والتغییر فی المکان فی روایة "فسحة للجنون" لسعد محمد رحیم [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 45-60]

 • زودرنج، صدیقه تحلیل شیوه های روایت گفته های داستانی در رمان "اهل الحمیدیة" نجیب کیلانی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 26-1]

س

 • سیفی، محسن نشانه‌شناسی زمان در نمایشنامه المهرج اثر محمد الماغوط [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 61-39]

ش

 • شکیبایی فر، شهلا نشانه‌شناسی زمان در نمایشنامه المهرج اثر محمد الماغوط [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 61-39]

ص

 • صالحی، پیمان مینی مالیسم در حکمت های منقول از ایرانیان باستان بر اساس منابع عربی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 91-67]

ط

 • طاهری نیا، علی باقر حرکیِّة الدلالة وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 80-61]

 • طاهرى، حمید بررسی تحول معنایی واژگان دخیل عربی در زبان فارسی. [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 109-130]

ع

 • عبدی، صلاح الدین خوانش روایت شناسانه جان پک از رمان (بررسی موردی رمان «اللص و الکلاب» نجیب محفوظ) [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 83-63]

 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط بررسی مؤلفه‌های گفتمان‌مدار در مربع ایدئولوژیک سرودهای ملی کشورهای عربی حوزة شام بر اساس مدل ون‌دایک [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 122-101]

 • عرفت پور، زینه تصویرگرایی در شعر سعدی یوسف بر اساس دیدگاه عزّالدّین اسماعیل (مطالعۀ موردی چهار قصیدۀ برگزیده از دیوان شاعر) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 65-87]

 • علی یاری، مریم بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج (با تکیه بر دیوان لن) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 50-27]

 • علی شاهی، میترا بررسی مولفه‌های اگزیستانسیالیستی در رمان «أنا أحیا» اثر لیلی بعلبکی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 112-93]

 • علوی، سید محمد کاظم بررسی مولفه‌های اگزیستانسیالیستی در رمان «أنا أحیا» اثر لیلی بعلبکی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 112-93]

غ

 • غانمی اصل عربی، مینا تمظهرات الإیکوفمینزم فی شعر الشاعرة اللبنانیة ناریمان علّوش [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 95-81]

 • غیبی، عبدالاحد بررسی تقابل سنّت و مدرنیته در رمان "قَلبُ اللّیل" نجیب‌محفوظ [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 89-108]

ف

 • فتحی دهکردی، صادق رمزیة الریح ودلالاتها فی شعر سمیح القاسم [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 113-97]

 • فرع شیرازی، سید حیدر التحوّل فی الشخصیة والتغییر فی المکان فی روایة "فسحة للجنون" لسعد محمد رحیم [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 45-60]

 • فکری، مسعود مطالعة بازنمایی ایدئولوژیک ایران در روزنامه الشرق الأوسط با تکیه بر الگوی ون دایک [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 135-113]

 • فولادی، مریم بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج (با تکیه بر دیوان لن) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 50-27]

ق

 • قاسمی اصل، زینب مطالعة بازنمایی ایدئولوژیک ایران در روزنامه الشرق الأوسط با تکیه بر الگوی ون دایک [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 135-113]

ک

 • کریمی فرد، غلامرضا بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 43-63]

م

 • مهدوی آرا، مصطفی بررسی مولفه‌های اگزیستانسیالیستی در رمان «أنا أحیا» اثر لیلی بعلبکی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 112-93]

ن

 • نیازی، شهریار مطالعة بازنمایی ایدئولوژیک ایران در روزنامه الشرق الأوسط با تکیه بر الگوی ون دایک [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 135-113]

 • نجفی ایوکی، علی نشانه‌شناسی زمان در نمایشنامه المهرج اثر محمد الماغوط [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 61-39]

 • نعمتی، معصومه تصویرگرایی در شعر سعدی یوسف بر اساس دیدگاه عزّالدّین اسماعیل (مطالعۀ موردی چهار قصیدۀ برگزیده از دیوان شاعر) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 65-87]

ه

 • هاشمی تزنگی، زهرا نقد روانکاوی شخصیت در رمان رقصة الجدیلة و النهر با تکیه بر نظریه سطوح شخصیت فروید [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 99-85]