آ

ا

 • ارفع، فاطمه السادات بررسی و مقایسه صورخیال در ملحمه‌های فرطوسی و شکّور [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 50-23]

 • ایروانی زاده، عبدالغنی الهجاء الکاریکاتوری فی شعر دعبل بن علی الخزاعی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 15-34]

 • اسمعیلی، یاسین تأملی در آراء ایلیا ابوماضی دربارۀ خاستگاه شعر [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 75-51]

 • اصلانی، سردار الصراع بین الحیاة والموت فی شعر أبی العتاهیة وناصرخسرو(دراسة موضوعیة مقارنة) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 146-122]

 • افخمی عقدا، رضا بررسی مضامین عاشورایی شعر شریف مرتضی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 31-1]

 • افضلی، زهرا روایت شناسی رمان «عمارت یعقوبیان» اثر علاء الاسوانی براساس نظریة روایتی ژرار ژنت [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 109-90]

 • ایمانیان، حسین  دو زبانگی و دو‌گانگی زبان در شعر عربیِ دورة انحطاط [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 95-114]

 • امیری نژاد، مرتضی  فراخوانی شخصیت‌های دینی در شعر پایداری معاصر مورد پژوهی شخصیت مسیح(ع) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 25-44]

 • انصاری، نرگس بررسی تطبیقی زبان‌های عربی و انگلیسی با استناد به شیوه های زبانشناسی مقابله ای و مؤلّفه های آموزشی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 133-110]

ب

 • بیانلو، علی  شخصیت‌پردازی در مجموعة نمایشی «من فوق سبع سماوات» اثر علی‌احمد باکثیر [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 45-66]

 • بنائیان اصفهانی، علی أبوبکر محمد بن داود الإصفهانی، شاعر الحبّ العفیف [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 14-1]

پ

 • پسندی، فائزه أبوبکر محمد بن داود الإصفهانی، شاعر الحبّ العفیف [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 14-1]

ت

 • تنگستانی، معصومه بررسی پدیدة نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 1-24]

ج

 • جباره ناصرو، فریده  شخصیت‌پردازی در مجموعة نمایشی «من فوق سبع سماوات» اثر علی‌احمد باکثیر [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 45-66]

 • جمشیدی، لیلا الهجاء الکاریکاتوری فی شعر دعبل بن علی الخزاعی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 15-34]

ح

 • حاجی زاده، مهین کامیابی و ناکامی مردم از دیدگاه امین الریحانی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 61-32]

 • حبیبی، علی اصغر  واکاوی تطبیقی مضامین شعری سعادالصباح و پروین اعتصامی(بر اساس مکتب ادبیات ‌تطبیقی اروپای شرقی) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 67-94]

خ

 • خاقانی اصفهانی، محمد تحلیل لایه های درونی اندیشة عقاد با گفتمان‌کاوی در کتاب ساره [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 22-1]

 • خدادادیان، میترا روایت شناسی رمان «عمارت یعقوبیان» اثر علاء الاسوانی براساس نظریة روایتی ژرار ژنت [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 109-90]

 • خزلی، مسلم نقد روان ‌شناسی اشعار عمرو بن کلثوم و عنترة بن شداد [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 89-62]

 • خسروی، زهرا بررسی و مقایسه صورخیال در ملحمه‌های فرطوسی و شکّور [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 50-23]

 • خسروی، کبری تحلیل معناشناختی واژگان حوزة معنایی «مرگ» در شعر لبید بن ربیعه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 193-170]

 • خورسندی، محمود تحلیل لایه های درونی اندیشة عقاد با گفتمان‌کاوی در کتاب ساره [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 22-1]

ر

 • رجبی، فرهاد تبیین عناصرادبیات روستایی در «نفرین زمین» و«الربیع العاصف» [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 97-76]

 • رحمانی، نعیم تأملی در آراء ایلیا ابوماضی دربارۀ خاستگاه شعر [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 75-51]

 • رخشنده نیا، سیده اکرم تبیین عناصرادبیات روستایی در «نفرین زمین» و«الربیع العاصف» [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 97-76]

 • رضایی هفتادری، غلامعباس تأملی در آراء ایلیا ابوماضی دربارۀ خاستگاه شعر [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 75-51]

ز

 • زارع، آفرین فاعلیة التأویل فی تحلیل الشعر الجاهلی(التحلیل الوظائفی و‌الارتیاد الدلالی فی معلقة امرئ القیس) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 57-35]

 • زمانی، محسن بررسی مضامین عاشورایی شعر شریف مرتضی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 31-1]

 • زندنا، معصومه بررسی جریان سیال ذهن در رمان«اللص والکلابِ» نجیب محفوظ [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 139-122]

س

 • سید بکایی، وجیهه السادات تحلیل لایه های درونی اندیشة عقاد با گفتمان‌کاوی در کتاب ساره [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 22-1]

 • سمیعی، محدثه تحلیل نقش عوامل زبانی در ترجمه ناپذیری متن قرآنی(بررسی تطبیقی آیاتی از سوره یوسف در چهار ترجمه مشهور قرآن) [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 163-140]

ش

 • شاملی، نصرالله أبوبکر محمد بن داود الإصفهانی، شاعر الحبّ العفیف [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 14-1]

 • شکیبایی، لیلا  واکاوی تطبیقی مضامین شعری سعادالصباح و پروین اعتصامی(بر اساس مکتب ادبیات ‌تطبیقی اروپای شرقی) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 67-94]

 • شمشیری، وحید  واکاوی تطبیقی مضامین شعری سعادالصباح و پروین اعتصامی(بر اساس مکتب ادبیات ‌تطبیقی اروپای شرقی) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 67-94]

ص

 • صیادی نژاد، روح اله  دو زبانگی و دو‌گانگی زبان در شعر عربیِ دورة انحطاط [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 95-114]

ط

 • طاهری، حمید  بررسی تطبیقی عناصر داستان حجاب منفلوطی و رجل سیاسی جمالزاده [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 115-138]

ع

 • عابدی، جواد  بررسی و تحلیل شخصیت ابن رومی بر اساس نظریة عقدة حقارت آدلر [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 139-162]

 • عبدی، صلاح الدین روایت شناسی رمان «عمارت یعقوبیان» اثر علاء الاسوانی براساس نظریة روایتی ژرار ژنت [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 109-90]

 • عزیزی، محمدرضا مؤلفه های فرهنگی و زبانی در ترجمه های حافظ شیرازی به زبان عربی [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 121-98]

 • علی نژاد، نگار تبیین عناصرادبیات روستایی در «نفرین زمین» و«الربیع العاصف» [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 97-76]

غ

 • غفوریان، مریم  بررسی تطبیقی عناصر داستان حجاب منفلوطی و رجل سیاسی جمالزاده [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 115-138]

 • غفوری فر، محمد  بررسی و تحلیل شخصیت ابن رومی بر اساس نظریة عقدة حقارت آدلر [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 139-162]

ف

 • فارغی شاد، محمد بررسی تطبیقی سیمای دنیا در شعر بهار و شیخ ناصیف یازجی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 169-134]

 • فیروزان قلعه بین، فاطمه تحلیل نقش عوامل زبانی در ترجمه ناپذیری متن قرآنی(بررسی تطبیقی آیاتی از سوره یوسف در چهار ترجمه مشهور قرآن) [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 163-140]

ک

 • کریمی، اعظم بررسی تطبیقی زبان‌های عربی و انگلیسی با استناد به شیوه های زبانشناسی مقابله ای و مؤلّفه های آموزشی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 133-110]

گ

 • گلی، حسین دراسة مقدمة المدائح النبویّة فی العصر المملوکی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 79-58]

 • گودرزی لمراسکی، حسن نقد روان ‌شناسی اشعار عمرو بن کلثوم و عنترة بن شداد [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 89-62]

ل

 • لطفی گودرزی، فاطمه تحولات الأفعال فی السیاق الشعری فی الأشعار المختارة لمحمود درویش وأثرها البلاغی فی المتلقی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 98-80]

م

 • مامینج، فابیه بنت الحاج تحولات الأفعال فی السیاق الشعری فی الأشعار المختارة لمحمود درویش وأثرها البلاغی فی المتلقی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 98-80]

 • مجیدی، حسن  بررسی و تحلیل شخصیت ابن رومی بر اساس نظریة عقدة حقارت آدلر [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 139-162]

 • محمدی، رویا فاعلیة التأویل فی تحلیل الشعر الجاهلی(التحلیل الوظائفی و‌الارتیاد الدلالی فی معلقة امرئ القیس) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 57-35]

 • مختاری، قاسم بررسی جریان سیال ذهن در رمان«اللص والکلابِ» نجیب محفوظ [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 139-122]

 • میرزایی الحسینی، سید محمود تحلیل معناشناختی واژگان حوزة معنایی «مرگ» در شعر لبید بن ربیعه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 193-170]

 • مشایخی، حمیدرضا تحولات الأفعال فی السیاق الشعری فی الأشعار المختارة لمحمود درویش وأثرها البلاغی فی المتلقی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 98-80]

 • معروف، یحیی بررسی تطبیقی سیمای دنیا در شعر بهار و شیخ ناصیف یازجی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 169-134]

 • ملازاده، ریحانه ظاهرة التناص فی لغة فدوی طوقان الشعریة [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 121-99]

 • میمندی، وصال بررسی مضامین عاشورایی شعر شریف مرتضی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 31-1]

 • مهدوی، مجید دراسة مقدمة المدائح النبویّة فی العصر المملوکی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 79-58]

ن

 • نجم، صبا تحلیل معناشناختی واژگان حوزة معنایی «مرگ» در شعر لبید بن ربیعه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 193-170]

 • نصیرپور، رعنا کامیابی و ناکامی مردم از دیدگاه امین الریحانی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 61-32]

 • نظری، علیرضا تحلیل نقش عوامل زبانی در ترجمه ناپذیری متن قرآنی(بررسی تطبیقی آیاتی از سوره یوسف در چهار ترجمه مشهور قرآن) [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 163-140]

ی

 • یدالهی، عباس الصراع بین الحیاة والموت فی شعر أبی العتاهیة وناصرخسرو(دراسة موضوعیة مقارنة) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 146-122]