آ

 • آباد، مرضیه التّناصّ القرآنی فی شعر مظفّر النّوّاب (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-19]

 • آبدانان مهدی زاده، محمود بررسی پدیدة نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 1-24]

 • آبدانان مهدیزاده، محمود بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 43-63]

 • آبدانان مهدیزاده، محمود بررسی کانون شدگی و راوی در رمان فی الطریق الیهم از هدیه حسین [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 21-40]

 • آّبدانان مهدیزاده، محمود آسیب شناسی آرای نحوی زمخشری در کشاف با تکیه بر دیدگاههای مشاهیر نحو [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 48-26]

 • آبسالان، رامین نشانه‌شناسی مفهوم عشق در اشعار عبدالعظیم فنجان بر اساس الگوی سه‌وجهی نشانۀ پیرس [(مقالات آماده انتشار)]

 • آجورلو، فرزانه اندیشه و رویکردهای شاعر(نقد و بررسی مقایسه‌ای آراء‍‍ ناقدان برجستة معاصر غرب و عرب) [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 25-1]

 • آزمون علی آباد، سلمان بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصویری در داستان موسی(ع) و خضر(ع) در قرآن [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 1-24]

 • آقاجانی، مریم طبقه بندی جمله‌های شرطی زبان عربی در بازتابی از آیات قرآن کریم [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 106-88]

 • آقا حسینی، حسین بدیعیّه سرایی در ادب پارسی و عربی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 125-145]

 • آقاگلزاده، فردوس کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام (ص) در شعر معاصرعربی (با تکیه بر بررسی دواوین 7 شاعر نام آور عرب) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 150-171]

 • آقاگلزاده، فردوس بررسی معنی شناختی استعاره صورت در زبان قرآن [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 1-18]

 • آقائی نژاد، بهنام دراسة سیمیولوجیة اجتماعیة لصور الکتب العربیة للمرحلة الثانویة الأولى فی المدارس الإیرانیة (ترکیزاً علی نظریة کریس وفان لیوین) [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 43-67]

 • آلبوغبیش، صادق ملامح الدیستوبیا وتمظهراتها فی شعر عبدالرزاق الربیعی [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 25-44]

 • آل بویه لنگرودی، عبدالعلی الشعر العربی الحدیث؛ بین الرومانسیة و الواقعیة (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 20-48]

 • آل بویه لنگرودی، عبدالعلی  فراخوانی شخصیت‌های دینی در شعر پایداری معاصر مورد پژوهی شخصیت مسیح(ع) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 25-44]

 • آل بویه لنگرودی، عبدالعلی اللغة الشعریة فی مسرحیات صلاح عبد الصبور الشعریة"بعد أن یموت الملک" أنموذجا [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • آل بویه ی لنگرودی، عبدالعلی بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار نادر نادرپور و ابوالقاسم شابّی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-27]

 • آهی، محمد درآمدی بر اندیشه های سیاسی سعدی شیرازی و ابوالعلاء معری [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 160-182]

ا

 • ابن الرسول، سید محمدرضا منهج الزوزنی فی «شرح المعلقات السبع» (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 49-81]

 • ابن الرسول، سید محمدرضا تدریس القصّة القصیرة لمتعلّمی العربیة من الناطقین بغیرها فی ضوء المدخل الاتّصالی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 160-181]

 • ابن الرسول، سید محمدرضا تحلیل سبک‌شناختی کتاب الامتاع و المؤانسه ابوحیان توحیدی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 23-1]

 • ابن الرسول، سید محمدرضا بررسی مفاهیم قلب نحوی و مبتداسازی در زبان‌شناسی کلاسیک عربی [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 128-109]

 • ابن الرسول، سید محمد رضا روش‌شناسی شرح خطیب تبریزی بر معلقات [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 105-76]

 • ابویسانی، حسین المرأة ومعاناتها فی ثنائیة سحر خلیفة؛ «الصبّار» و «عبّاد الشمس» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 1-20]

 • احمدی، پریسا تطبیق کارکرد زمان روایی در دو داستان کوتاه اثر الطیب صالح و مصطفی مستور بر مبنای آرای ژنت [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-1]

 • احمدی، علی اکبر أسلوبیة الاغتراب فی الشعر المعاصر«صلاح عبدالصبور و منوتشهر آتشی کشاعرین» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 182-203]

 • احمدی، محمدرضا جمالیات مکونات القناع فی قصیدة "مقتطفات من خطاب نوح بعد الطوفان" لـ"عبدالعزیز المقالح [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 68-47]

 • احمدی، محمدرضا جمالیات توظیف المرأة والحب فی القصیدة الأدونیسیة بین النظرتین الصوفیة والسوریالیة (تحولات العاشق نموذجاً) [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 23-1]

 • احمدی، محمد نبی خوانشی جدید از رمان «اللاز» با تأکید بر الگوی گفتمان‌کاویِ انتقادی ون‌دایک [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 18-1]

 • احمدیان، حمید روان شناسی شخصیت «بشار بن برد» از رهگذر زندگی نامه و گزیده¬¬ای از اشعارش [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-18]

 • احمدی چناری، علی اکبر گریز از واقعیت در شعر سهراب سپهری و نازک الملائکه [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 17-1]

 • احمدی چناری، علی اکبر بررسی تطبیقی اندیشۀ خوشباشی در شعر خیام و الشاب الظریف [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 22-1]

 • احمدی چناری، علی اکبر تطبیق کارکرد زمان روایی در دو داستان کوتاه اثر الطیب صالح و مصطفی مستور بر مبنای آرای ژنت [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-1]

 • احمدی چناری، علی اکبر ترامتنیت در "عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب" براساس نظریة ژرار ژنت [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 1-23]

 • احمد زاده، سمیرا بررسی مضامین پایداری در شعر اسد محمد قاسم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 109-90]

 • احمدزاده هوج، پرویز المرأة والعدالة فی ظل النقد الاجتماعی لروایتین نجیب محفوظ (ملحمة الحرافیش، وأولاد حارتنا) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 20-1]

 • احمدزاده هوج، پرویز کاربست الگوی نشانه شناسی کارکردی، دلالتی و منطقی پییرگیرو در تحلیل شعر بشری البستانی؛ مطالعه‌ی موردی قصیده‌ی«قصیدةالعراق» [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 65-83]

 • احمدزاده هوج، پرویز کاوش روان شناسانۀ هویّت در رمان «النُوم فی حَقْلِ الکَرْز» از أزهر جِرجیس بر اساس نظریۀ جیمز مارسیا [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارشدی، فرشته تحلیل شیوه های روایت گفته های داستانی در رمان "اهل الحمیدیة" نجیب کیلانی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 26-1]

 • ارفع، فاطمه السادات بررسی و مقایسه صورخیال در ملحمه‌های فرطوسی و شکّور [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 50-23]

 • ایروانی زاده، عبدالغنی سیر تحوّلات «توقیعات» و تأثیر آن در ادبیات عربی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 40-56]

 • ایروانی زاده، عبدالغنی الطباق ومکانته فی البلاغة العربیة علی ضوء الشواهد القرآنیة [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 221-234]

 • ایروانی زاده، عبدالغنی الهجاء الکاریکاتوری فی شعر دعبل بن علی الخزاعی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 15-34]

 • ایزانلو، امید طرح‌واره‌های زن در داستان کودک «أمیرة القصر الذَهَبی» محمد عطیة الإبراشی [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 21-40]

 • اسلام، علی رضا بررسی تطبیقی داستان فریکسوس از اساطیر یونان و اسماعیل ذبیح الله از قرآن [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 226-242]

 • اسلامی، محمد رضا المرأة والعدالة فی ظل النقد الاجتماعی لروایتین نجیب محفوظ (ملحمة الحرافیش، وأولاد حارتنا) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 20-1]

 • اسماعیلی، زینب تحلیل رمان "البحث عن ولید مسعود" با تکیه برکهن‌الگو‌های یونگ [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 102-85]

 • اسماعیل زاده، حسن بررسی مفهوم مرگ در اشعار محمد آدم بر اساس نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس [(مقالات آماده انتشار)]

 • اسماعیل زاده، حسن کاوش روان شناسانۀ هویّت در رمان «النُوم فی حَقْلِ الکَرْز» از أزهر جِرجیس بر اساس نظریۀ جیمز مارسیا [(مقالات آماده انتشار)]

 • اسمعیلی، یاسین تأملی در آراء ایلیا ابوماضی دربارۀ خاستگاه شعر [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 75-51]

 • اسمعیلی، مهدی الشعر العربی الحدیث؛ بین الرومانسیة و الواقعیة (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 20-48]

 • اسودی، علی التبریرات النحویة بین الواقع والوصف الإعرابی (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 82-105]

 • اسودی، علی الحضور الإیرانی فی شعر أبی تمّام الطائی (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 217-239]

 • اسودی، علی تحلیل سوره «کهف» بر پایه رویکرد معنا‌شناسی شناختی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 41-57]

 • اسودی، علی بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصویری در داستان موسی(ع) و خضر(ع) در قرآن [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 1-24]

 • ایشانی، طاهره تحلیل کنش گفتاری خطبة امام حسین(ع) در روز عاشورا [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 1-23]

 • اشکوری، سید عدنان خوانش ساختارشکنی تقابل های دوگانه در رمان «یومیات مطلقة»( بر اساس دیدگاه های هلن سیکسو) [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 58-37]

 • اشکوری، سید عدنان التبریرات النحویة بین الواقع والوصف الإعرابی (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 82-105]

 • اصغری، جواد تحلیلی بر درونمایه¬های مجموعه داستان «حکایات حارتنا» [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 1-23]

 • اصغری، جواد نقد کهن الگویی شخصیت در رمان الطریق الی الشمس (تشریقة آل المر) اثر عبدالکریم ناصیف [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 16-1]

 • اصغری، محمد جعفر تجلیات الانتظار فی قَصیدَتَیْ «أنشودة المطر» و«داروگ»لِــ«بدر شاکر السیاب»و«نیما یوشیج» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 21-37]

 • اصغر پور، فاطمه تجلی پسامدرنیسم در رمان « حب المجوسیـﺔ» عبدالرحمان منیف [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 183-200]

 • اصلانی، سردار الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی آثار جبران [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 38-55]

 • اصلانی، سردار روان شناسی ادبی آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 16-1]

 • اصلانی، سردار الصراع بین الحیاة والموت فی شعر أبی العتاهیة وناصرخسرو(دراسة موضوعیة مقارنة) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 146-122]

 • اصلانی، سردار مظاهر أدب المقاومة فی شعر بشری البستانی [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 22-1]

 • اعتضادی فر، مهناز تحلیل رویکرد تاریخ ادبیات نگاری طه حسین براساس روش اسکینر با تاکید بر مقدمه کتاب فی الادب الجاهلی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 1-20]

 • افخمی، رضا دراسة جمالیّات التشکیل الشعری عند جریر فی نقض الأخطل [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 160-137]

 • افخمی عقدا، رضا بررسی مضامین عاشورایی شعر شریف مرتضی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 31-1]

 • افخمی عقدا، رضا تیپ شناسی شخصیت عروة بن ورد از خلال اشعارش بر اساس نظریه "انیاگرام" [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 21-42]

 • افخمی عقدا، رضا تحلیل گفتمان رمان «الجازیة و الدراویش» عبد الحمید بن‌هدوقة از منظر عنصر انسجامی تکرار (براساس نظریه‌ی هالیدی و حسن) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 49-70]

 • افضلی، زهرا روایت شناسی رمان «عمارت یعقوبیان» اثر علاء الاسوانی براساس نظریة روایتی ژرار ژنت [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 109-90]

 • افضلی، زهرا بررسی و تحلیل کانون شدگی در رمان «الطنطوریة» اثر رضوی عاشور [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 83-59]

 • افضلی، علی مقاربة الواقع العلاماتی للعنوان فی مجموعة أحزنُ الماءِ نهراً للإیهاب الشلبی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 107-124]

 • اقازاده، بهمن بررسی مفهوم مرگ در اشعار محمد آدم بر اساس نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس [(مقالات آماده انتشار)]

 • اقبالی، عباس تحلیل و بررسی طرحواره‌های استعاری - تصوری در دو سینیه بحتری و احمد شوقی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 49-25]

 • اقبالی، عباس مقایسه و بررسی آراء بلاغی عبدالقاهر جرجانی و فخر رازی در مبحث تقدیم و تأخیر (با تأکید بر نفی شمول و شمول نفی) [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 41-60]

 • اکبری، میترا نشانه‏ شناسی واژگانی نفاق در قرآن کریم ( مطالعه‏ی موردی سورة منافقون) [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 47-25]

 • الیاسی، حسین گفتمان کاوی شعر بشری بستانی بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف (مطالعه موردی: دوقصیدة الحرکات و مکابدات لیلی فی العراق) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 80-51]

 • الیاسی، حسین حرکیِّة الدلالة وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 80-61]

 • الیاسی، حسین مائیّة التشکیل الشعریّ وهاجس العبور فی شعر معد الجبوری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 1-17]

 • الیاسی، حسین مقاربة الواقع العلاماتی للعنوان فی مجموعة أحزنُ الماءِ نهراً للإیهاب الشلبی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 107-124]

 • البوغبیش، صادق بازتاب سیمای زن در ضرب‌المثل‌های عربی مردم خوزستان: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف [(مقالات آماده انتشار)]

 • الحسینی نوش آبادی، راضیه سادات رویکرد صورتگرا- نقشگرا درالکتاب سیبویه [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 219-200]

 • السح، ماهر بررسی تحول معنایی واژگان دخیل عربی در زبان فارسی. [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 109-130]

 • الهایی، عبدالرسول موتیف القدس و دلالاته فی شعر الجواهری [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 108-89]

 • ایمانیان، حسین تصاویر سپاهی گری در عاشقانه های عنتره بن شداد [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 54-37]

 • ایمانیان، حسین  دو زبانگی و دو‌گانگی زبان در شعر عربیِ دورة انحطاط [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 95-114]

 • امید علی، احمد کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 19-38]

 • امیدوار، احمد رابطة علم معانی با سبک شناسی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 159-176]

 • امیری، پریسا روانکاوی شخصیّت ابن فارض در پرتو نظریّه ژاک لکان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 24-1]

 • امیری، پریسا کارکرد لایه واژگانی در بیان ایدئولوژی حاکم بر مدایح علوی عبدالله الوایل الاحسائی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 59-78]

 • امیری، جهانگیر تحلیلِ روان شناختیِ هجویاتِ حُطیئه بر اساسِ نظریة «آدلر» و «هورنای» [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 154-131]

 • امیری، جهانگیر  جودت القزوینی: شاعر گمنام و دیر آشنای ادب پایداری در عراق [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 82-65]

 • امیری، جهانگیر سیمولوجیا أشعار حسن عبداللّه القرشی المقاومة [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 43-21]

 • امیری، جهانگیر واکاوی جلوه‌های «فرودست» گایاتری اسپیواک در رمان "ریح الجنوب" با مطالعه موردی زنان [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 1-20]

 • امیری، ربیع واکاوی جلوه‌های «فرودست» گایاتری اسپیواک در رمان "ریح الجنوب" با مطالعه موردی زنان [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 1-20]

 • امیری، کریم التحوّل فی الشخصیة والتغییر فی المکان فی روایة "فسحة للجنون" لسعد محمد رحیم [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 45-60]

 • امرائی، محمدحسن تحلیل الخطاب النقدی للمعلقات السبع وفقا لنظریة فان دایک الاجتماعیة المعرفیة (معلقتا عمرو بن کلثوم والحارث بن حلزة أنموذجا) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 1-23]

 • امرائی، محمدحسن دراسة المخططات الحرکیة فی القرآن الکریم من منظور اللسانیات المعرفیة («مِن» و«إلی» الجارتین أنموذجًا) [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • امیری نژاد، مرتضی  فراخوانی شخصیت‌های دینی در شعر پایداری معاصر مورد پژوهی شخصیت مسیح(ع) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 25-44]

 • امین مقدسی، ابوالحسن کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 19-38]

 • امین مقدسی، ابوالحسن اندیشه و رویکردهای شاعر(نقد و بررسی مقایسه‌ای آراء‍‍ ناقدان برجستة معاصر غرب و عرب) [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 25-1]

 • امین مقدسی، ابوالحسن بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج (با تکیه بر دیوان لن) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 50-27]

 • امین مقدسی، ابوالحسن حرکیِّة الدلالة وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 80-61]

 • امین مقدسی، ابوالحسن خوانش قصیده «رحلة ثانیة لجلجامش» جواد الحطاب؛ بر اساس رهیافت نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 21-1]

 • امین مقدسی، ابوالحسن تحلیل انتقادی گفتمان سلفی در شعر معاصر عرب با تکیه بر الگوی فرکلاف مطالعه موردی دیوان السیاسیات احمد محرم [(مقالات آماده انتشار)]

 • اناری بزچلوئی، ابراهیم تحلیل معنایی شروط فاء سببیه در قرآن کریم با نگاهی به نظریه‌ی مشروط به صدق جملات [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 1-19]

 • انصاری، نرگس نظریه های موسیقی در شعر فارسی و عربی با نگاهی مقایسه ای به آثار محمدرضا شفیعی کدکنی و کمال ابودیب [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 23-45]

 • انصاری، نرگس بررسی مقایسه ای مضامین شعری نازک الملائکه و جان کیتس(مطالعه موردپژوهانه نگرش دو شاعر به مرگ) [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 39-17]

 • انصاری، نرگس بررسی تطبیقی زبان‌های عربی و انگلیسی با استناد به شیوه های زبانشناسی مقابله ای و مؤلّفه های آموزشی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 133-110]

 • انصاری، نرگس تحلیل ساختار قسم در قرآن(بررسی موردی ده جزء پایانی قرآن) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 111-129]

 • انصاری، نرگس زبان و نوشتار زنانه در رمان «حجر الضحک» اثر هدی برکات (بررسی لایه واژگانی و نحوی) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 117-140]

 • انصاری، نرگس نقش‌های زبانی و کارکرد پیام در نامه‌های نهج‌البلاغه بر اساس الگوی ارتباطی رومن یاکوبسن [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 19-39]

 • انصاری نیا، زری رویکردهای زبانی در تحلیل گفتمان مناظره امام رضا (ع) با ابوقره صاحب شبرمه (مطالعه موردی کلام الهی ) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 27-1]

 • اهوازیان، کیفیه آسیب شناسی آرای نحوی زمخشری در کشاف با تکیه بر دیدگاههای مشاهیر نحو [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 48-26]

 • اورکی، غلام حسن بررسی زبان شناختی ساختار معنایی نمونه هایی از آیات قرآن بر پایه‌ی نظریه‌ی آمیختگی مفهومی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 24-1]

ب

 • بابلی، الهام تحلیل و بررسی طرحواره‌های استعاری - تصوری در دو سینیه بحتری و احمد شوقی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 49-25]

 • بابلی، الهام مقایسه و بررسی آراء بلاغی عبدالقاهر جرجانی و فخر رازی در مبحث تقدیم و تأخیر (با تأکید بر نفی شمول و شمول نفی) [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 41-60]

 • بیات، مژگان بررسی ادب‌مندیِ استراتژی‌های بیان در داستان‌های کودکانة شادی فقیه [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 63-80]

 • بیات کشکولی، مژگان ارتباط تصویر و متن در تعامل کودک با داستان‌های کودکانۀ محمد العبد براساس نظریۀ پری نودلمن [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 1-24]

 • بازیار، کوکب تأثیر پذیری ناصیف یازجی ادیب معاصر لبنانی از قرآن وحکمتهای روایی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 103-124]

 • باغبانی، رضوان اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 46-64]

 • باقری، بهنام توظیف التراث التاریخی فی شعر یحیی السماوی [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 137-111]

 • باقری، بهنام ظاهرة التدویر وتبیین دورها الدلالی والإیقاعی فی دیوان "نقوش علی جذع نخلة" لیحیی السماوی [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 129-109]

 • باقری، کلثوم بررسی خواننده نهفته در داستان های کودکانه زکریا تامر بر اساس نظریه ایدن چمبرز [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 71-45]

 • باقری، محمدحسن مقایسه ی ¬ادبیّات¬کارگری در اشعار فرّخی یزدی و جمیل صدقی زهاوی [دوره 2، شماره 4، 1390]

 • باقرپور ولاشانی، زهره المرأة ومعاناتها فی ثنائیة سحر خلیفة؛ «الصبّار» و «عبّاد الشمس» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 1-20]

 • بیانلو، علی  شخصیت‌پردازی در مجموعة نمایشی «من فوق سبع سماوات» اثر علی‌احمد باکثیر [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 45-66]

 • باوان پوری، مسعود بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 145-129]

 • باوان پوری، مسعود بررسی تقابل سنّت و مدرنیته در رمان "قَلبُ اللّیل" نجیب‌محفوظ [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 89-108]

 • باوان پوری، مسعود نشانه‌شناسی ارتباطات غیرکلامی در رمان "الطّلْیَانی" اثر شکری المبخوت [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 22-1]

 • باوان پوری، مسعود بررسی مؤلفه‌های جنسیت در رمان "الطلیانی" شکری المبخوت از دیدگاه کاترین حکیم [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 85-107]

 • باوفا دلیوند، ابراهیم پژوهشی درباره¬ی اصول زبان شناسی در کلام وحی (قرآن) [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 65-80]

 • بحری، خداداد نقد روانکاوی شخصیت در رمان رقصة الجدیلة و النهر با تکیه بر نظریه سطوح شخصیت فروید [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 99-85]

 • بحری، خداداد دراسة تحلیلیة لشعر طلال الصلتی فی ضوء نظریة التواصل لرومان جاکبسون دیوان "تعال ننزع وجهک" و"وکنتُ أحفر فی صدری" أنموذجاً [(مقالات آماده انتشار)]

 • بخشی، سید فاضل الله أعشای تغلبی و أعشای همدان درمقایسه با أعشای کبیر [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 205-225]

 • بخشی، مریم تعددیة وجهات النظر وانزیاحیتها فی قصة آدم(ع) فی القرآن الکریم [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 39-23]

 • بدخشان، رویا واکاوی تکنیک های داستانی در رمان فمینیستیِ«بروکلین هایتس» اثر «میرال الطحاوی» [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 108-85]

 • برزگر، مریم بررسی انتقادی سیمای زن در امثال و حکم فارسی و عربی با استناد به آیات و روایات [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 119-102]

 • بصیری، محمدصادق استعمار ستیزی در اشعار ملک‌الشعراء بهار و جمیل صدقی الزهاوی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 1-29]

 • بلاوی، رسول  شخصیت‌پردازی در رمان «الشحاذ» نجیب محفوظ [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 43-23]

 • بلاوی، رسول مثیرات التکرار الترنمی فی شعر هارون هاشم رشید (دیوان وردة علی جبین القدس أنموذجاً) [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 26-1]

 • بلاوی، رسول توظیف الألوان وافرازاتها الدلالیة فی شعر عبدالرحیم محمود [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 70-51]

 • بلاوی، رسول تمظهرات الإیکوفمینزم فی شعر الشاعرة اللبنانیة ناریمان علّوش [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 95-81]

 • بلاوی، رسول ملامح الدیستوبیا وتمظهراتها فی شعر عبدالرزاق الربیعی [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 25-44]

 • بلاوی، رسول المؤثرات السمعبصریة فی دیوان "تجاعید الماء" لمهدی القریشی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 19-34]

 • بلاوی، رسول تقنیة الحلم وتحفیزها اللغوی فی روایة "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • بلاوی، رسول بازتاب سیمای زن در ضرب‌المثل‌های عربی مردم خوزستان: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف [(مقالات آماده انتشار)]

 • بلاوی، رسول آلیات التحلیل النصی فی دیوان "الخیل والرماد"لحصة البادی وفقًا للنظریة التداولیة [(مقالات آماده انتشار)]

 • بلاوی، رسول الاستعارة المفهومیّة فی دیوان (یا أمّی) لفلیحة حسن علی ضوء نظریّة لایکوف وجونسون [(مقالات آماده انتشار)]

 • بنائیان اصفهانی، علی أبوبکر محمد بن داود الإصفهانی، شاعر الحبّ العفیف [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 14-1]

 • بهرامی نصیر محله، محمد جنبه¬های روانشناختی در تمثیل¬های ادبی قرآن و تاثیر آن در تربیت انسان [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 110-138]

 • بهروزی، زهره  شخصیت‌پردازی در رمان «الشحاذ» نجیب محفوظ [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 43-23]

 • بهروزی، زهره بررسی مناسبات قدرت و ایدئولوژی در رمان «بیروت 75» بر مبنای رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 1-21]

 • بهروزی، زهره الاستعارة المفهومیّة فی دیوان (یا أمّی) لفلیحة حسن علی ضوء نظریّة لایکوف وجونسون [(مقالات آماده انتشار)]

 • بهروزی، مجتبی خوانش ساختارشکنی تقابل های دوگانه در رمان «یومیات مطلقة»( بر اساس دیدگاه های هلن سیکسو) [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 58-37]

 • بهروزی، مجتبی تطبیق کارکرد زمان روایی در دو داستان کوتاه اثر الطیب صالح و مصطفی مستور بر مبنای آرای ژنت [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 26-1]

 • بهروزی، مجتبی بررسی مؤلفه‌های ادبیات زندان در رمان «شرق المتوسط» اثر عبدالرحمن منیف [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 60-29]

 • بهروزی، مجتبى کاربرد دوگانه (موازی-معکوس)نقاب سندباد در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 73-96]

 • بوعذار، فاطمه آلیات التحلیل النصی فی دیوان "الخیل والرماد"لحصة البادی وفقًا للنظریة التداولیة [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پاپی، علی تحلیل خطاهای حروف جر در نگارش عربی‌آموزانِ فارسی زبان [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 22-1]

 • پارساپور، زهرا دیدگاه عین القضات در باب حروف، حروف مقطّعه و نقط [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 31-46]

 • پاسه، آشورقلیچ بررسی مؤلفه‌های جنسیت در رمان "الطلیانی" شکری المبخوت از دیدگاه کاترین حکیم [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 85-107]

 • پاشازانوس، احمد عبدالوهّاب البیّاتی و حافظ شیرازی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 19-27]

 • پاشازانوس، احمد نظرةعابرة علی مقدرةابن هشام النحویةﻓﻲشرحه علی قصیدة«بانت سعاد»للکعب [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 48-56]

 • پاشازانوس، احمد سیمای اصحاب کسا در آیینة اشعار شیخ احمد وائلی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 48-24]

 • پاشازانوش، احد بررسی و مقایسه فرآیند معنایابی آیه نور بر اساس نظریه «ظاهر و باطن» (بر اساس تفاسیر سید مرتضی، ملاصدرا و گنابادی) [(مقالات آماده انتشار)]

 • پاشایی مهترلو، محمد المرأة والعدالة فی ظل النقد الاجتماعی لروایتین نجیب محفوظ (ملحمة الحرافیش، وأولاد حارتنا) [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 20-1]

 • پیری، فاطمه ترامتنیت در "عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب" براساس نظریة ژرار ژنت [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 1-23]

 • پیرانی شال، علی رابطة علم معانی با سبک شناسی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 159-176]

 • پیرانی شال، علی فصاحت کلام از منظر بلاغت فارسی و عربی(نگاهی انتقادی به دو مقوله «تنافر کلام» و «تتابع اضافات») [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 57-40]

 • پرچگانی، فاطمه التحلیل القیمی للأدب القصصی العربی المعاصر للأطفال؛ دراسة موضوعیة [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 131-152]

 • پیرزادنیا، مینا نشانه‌شناسی مفهوم عشق در اشعار عبدالعظیم فنجان بر اساس الگوی سه‌وجهی نشانۀ پیرس [(مقالات آماده انتشار)]

 • پرشور، سولماز تحلیل رمان "وطن من زجاج" اثر یاسمینه صالح بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 29-47]

 • پروین، نورالدین سیمولوجیا أشعار حسن عبداللّه القرشی المقاومة [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 43-21]

 • پروینی، خلیل کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام (ص) در شعر معاصرعربی (با تکیه بر بررسی دواوین 7 شاعر نام آور عرب) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 150-171]

 • پروینی، خلیل بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق [دوره 2، شماره 4، 1390]

 • پروینی، خلیل جدلیة البحث عن الله فی روایة الطریق لنجیب محفوظ (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 106-120]

 • پروینی، خلیل اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 46-64]

 • پروینی، خلیل کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 19-38]

 • پروینی، خلیل بررسی قابلیت و نحوة اقتباس نمایشی از حکایتهای کتاب بخلا [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 234-217]

 • پروینی، خلیل عرف خاص قرآنی و معناشناسی مفردات(مطالعة تطبیقی: واژه نشوز) [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 95-76]

 • پروینی، خلیل جمالیات توظیف المرأة والحب فی القصیدة الأدونیسیة بین النظرتین الصوفیة والسوریالیة (تحولات العاشق نموذجاً) [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 23-1]

 • پروینی، خلیل نشانه‌شناسی ارتباطات غیرکلامی در رمان "الطّلْیَانی" اثر شکری المبخوت [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 22-1]

 • پروینی، خلیل مطالعه انتقادی فلسفه پست مدرنیسم در شعر ادونیس [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 87-104]

 • پسندی، فائزه أبوبکر محمد بن داود الإصفهانی، شاعر الحبّ العفیف [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 14-1]

 • پشابادی، یدالله بررسی زیبایی شناختی تخمیس شیخ معروف نودهی بر «برده»ی بوصیری [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 65-49]

 • پیغامی، مینا تحلیل گفتمان انتقادی جایگاه زن در چشم انداز 2030 عربستان با تکیه بر روزنامه « الوطن [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 25-43]

 • پورابراهیم، شیرین بررسی معنی شناختی استعاره صورت در زبان قرآن [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 1-18]

 • پورابراهیم، شیرین بازتاب طرحواره‌هایِ تصوری مفهوم‌سازِ مرگ و بیماری در رمان "لا طریق إلى الجنة" اثر حسن داوود [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 63-82]

 • پورحشمتی، حامد سیمیائیّة قصیدة "وشم النهر علی خرائط الجسد؛ الوشم الرابع" لمحمّد عفیفی مطر؛ دراسة فی العتبات النصیّة والأسالیب البصریّة [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 50-25]

 • پورحمدانیان، علی الزمن ومفارقاته السردیة فی روایة (قابیل أین أخوک هابیل؟) لإبراهیم الکونی [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 81-99]

 • پورعابد، محمدجواد آلیات التحلیل النصی فی دیوان "الخیل والرماد"لحصة البادی وفقًا للنظریة التداولیة [(مقالات آماده انتشار)]

 • پورعابد، محمد جواد تقنیة الحلم وتحفیزها اللغوی فی روایة "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • پورعابد(حصاوی)، محمد جواد التحوّل فی الشخصیة والتغییر فی المکان فی روایة "فسحة للجنون" لسعد محمد رحیم [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 45-60]

 • پورعابد(حصاوی)، محمد جواد نقد کهن‌الگوهای شخصیت اول و نمادهای رمان «رقصة الجدیلة والنهر» اثر وفاء عبدالرزاق [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 81-98]

 • پورعابد(حصاوی)، محمد جواد معطیات الثاناتوس فی أشعار قاسم محمد مجید الساعدی دیوان "یومیات رجل منقرض" أنموذجاً [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 89-106]

 • پورعابد(حصاوی)، محمد جواد الاستعارة المفهومیّة فی دیوان (یا أمّی) لفلیحة حسن علی ضوء نظریّة لایکوف وجونسون [(مقالات آماده انتشار)]

 • پورمحمد، رحمت جنبه¬های روانشناختی در تمثیل¬های ادبی قرآن و تاثیر آن در تربیت انسان [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 110-138]

 • پورمحمود، رباب بررسی تطبیقی مضامین رمانتیسم در اشعار ابراهیم ناجی و محمد حسین شهریار [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 125-150]

ت

 • تازه مرد، طاهزه هنجارگریزی در شعر صلاح عبدالصبور [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 241-220]

 • تختی، فاطمه نمادهای آمیزة مفهومی در حکایت‌های کلیله و دمنه بر اساس نظریة فوکونیه و ترنر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 83-102]

 • ترکاشوند، فرشید تک معنایی و چندمعنایی در خوانش شعر معاصر عربی [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 28-1]

 • ترکاشوند، فرشید تحلیل کارکرد بافت و گفتمان عاطفی در درک متون ادبی(مطالعه ی موردی آثار جبران خلیل جبران) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 43-23]

 • تنگستانی، معصومه بررسی پدیدة نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 1-24]

 • تنها، فاطمه خوانش قصیده «رحلة ثانیة لجلجامش» جواد الحطاب؛ بر اساس رهیافت نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 21-1]

 • توکل نیا، مریم تحلیل شبکه‌معنایی حرف «مِن» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 21-43]

 • توکل نیا، مریم بررسی مدل‌های چند معنایی حرف «الی» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 38-19]

 • توکل نیا، مریم تحلیل نقش استعاره‌های شناختی حروف جر مکانی در تبیین و انتقال انگاره نبوت در قرآن [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 71-91]

ج

 • جادری، عبیر رمزیه الیل فی الادب الجبرانی [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 91-73]

 • جاننثاری، زهرا بررسی مقایسه ای مضامین شعری نازک الملائکه و جان کیتس(مطالعه موردپژوهانه نگرش دو شاعر به مرگ) [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 39-17]

 • جباره ناصرو، فریده  شخصیت‌پردازی در مجموعة نمایشی «من فوق سبع سماوات» اثر علی‌احمد باکثیر [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 45-66]

 • جدیدی، لیلا نشانه‌شناسی عنوان در شعر احمد مطر بر اساس دیدگاه سوسور [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 127-103]

 • جعفری، شهلا بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت مکالمه عربی (نمونه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی رشته عربی دانشگاه شیراز) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 19-1]

 • جعفرپور، میلاد بازخوانی دو اسطوره ترکی «قیزیل آلما» و «ارگنه قون» در شعر ضیا گوک آلپ از نظرگاه حسین مجیب المصری [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 81-55]

 • جعفری ندوشن، مهدیه تیپ شناسی شخصیت عروة بن ورد از خلال اشعارش بر اساس نظریه "انیاگرام" [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 21-42]

 • جعفرنژاد، زینب دراسة الإغتراب المکانی فی روایة "الکافرة" لعلی بدر علی أساس نظریة "مِلفین سیمون" [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 71-86]

 • جلالی فرد، سعیده ویژگیهای رثا در شعر معری(بررسی موردی دالیه) [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 146-121]

 • جلالی فرد، سعیده بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 43-63]

 • جلالی فرد، سعیده بررسی کانون شدگی و راوی در رمان فی الطریق الیهم از هدیه حسین [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 21-40]

 • جلائی، مریم تدریس القصّة القصیرة لمتعلّمی العربیة من الناطقین بغیرها فی ضوء المدخل الاتّصالی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 160-181]

 • جلائی، مریم بررسی تأثیر نرم افزار کیف الکترونیک آریابوک بر میزان پیشرفت تحصیلی درس عربی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 23-47]

 • جلائی، مریم بررسی همبستگی درک شنیداری با دانش نحوی در دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 107-126]

 • جلائی، مریم تجلیات المیتاسرد فی روایة "برید اللیل" لهدی برکات [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 53-70]

 • جلائی، مریم دراسة سیمیولوجیة اجتماعیة لصور الکتب العربیة للمرحلة الثانویة الأولى فی المدارس الإیرانیة (ترکیزاً علی نظریة کریس وفان لیوین) [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 43-67]

 • جلیلیان، صبری تحلیل بازتاب عناصر تراژدی شکسپیر در نمایش‌نامة مجنون لیلی احمد شوقی [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 53-29]

 • جمشیدی، فاطمه سیری در روند تکاملی کنایه و اقسام آن [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 216-193]

 • جمشیدی، لیلا الهجاء الکاریکاتوری فی شعر دعبل بن علی الخزاعی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 15-34]

 • جهان بخت لیلی، امید خوانشی سوررئالیستی از مجموعه «حامل الفانوس فی لیل الذئاب» اثر سرکون بولص [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 70-51]

 • جهان بخت لیلی، امید نشانه های ارتباط برون زبانی در شعر پایداری نزار قبّانی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 99-118]

 • جهان بخت لیلی، امید دراسة السلوکیات غیر اللفظیة فی روایة "عَمالقة الشمال" لنجیب الکیلانی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 23-42]

 • جهان بین، محمّد  بررسی اجمالی «شرح شواهد مطوّل»از میرزا کمال الدّین محمّد فسایی و اثبات اصالت علمی آن [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 21-1]

 • جوانرودی، مصطفی تأثیر ایرانیان بر علم بدیع عربی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 19-37]

چ

 • چراغی، جلال المفارقة اللفظیة فی مسرحیات توفیق الحکیم [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 46-27]

 • چراغی وش، حسین فراخوانی شخصیت های دینی در شعر نزار قبانی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 139-163]

 • چراغی وش، حسین سبک شناسی مناجات التائبین امام سجاد (ع) برمبنای رویکرد ساختارگرایی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 101-82]

 • چهرقانی، رضا تأملی ریشه‌شناختی در خاستگاه و معنای کلمة «مکه» [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 41-23]

ح

 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا تحلیل مبانی دانش تجوید در پرتو اندیشه های آوا شناختی خلیل بن احمد [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 58-72]

 • حاجی زاده، مهین غربت‌گزینی در شعر بدر شاکر السیاب [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 45-72]

 • حاجی زاده، مهین کامیابی و ناکامی مردم از دیدگاه امین الریحانی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 61-32]

 • حاجی زاده، مهین تحلیل مولفه های پست‌مدرنیسم در رمان «مملکة الغرباء» اثر إلیاس خوری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 49-79]

 • حاجی زاده، مهین ارزیابی فاصله‌ی روایی در رمان "فرانکشتاین فی بغداد" احمد سعداوی [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 17-1]

 • حاجی زاده، مهین نشانه‌شناسی ارتباطات غیرکلامی در رمان "الطّلْیَانی" اثر شکری المبخوت [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 22-1]

 • حاجی زاده، مهین خوانش قصیده «رحلة ثانیة لجلجامش» جواد الحطاب؛ بر اساس رهیافت نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 21-1]

 • حاجی زاده، مهین تحلیل رمان "وطن من زجاج" اثر یاسمینه صالح بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 29-47]

 • حاجی زاده، مهین بررسی مفهوم مرگ در اشعار محمد آدم بر اساس نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس [(مقالات آماده انتشار)]

 • حاج مومن، حسام چارچوبی زبانشناختی برای تحلیل ترجمه شعر از عربی به فارسی: بر مبنای نظریه فرمالیسم [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 147-173]

 • حبیبی، علی اصغر کاربرد دوگانه (موازی-معکوس)نقاب سندباد در شعر عبدالوهاب البیاتی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 73-96]

 • حبیبی، علی اصغر بررسی نقاب تموز در قصیدة «تموزجیکور» سیاب (با تکیه بر رویکرد درامی و روایی) [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 38-61]

 • حبیبی، علی اصغر گریز از واقعیت در شعر سهراب سپهری و نازک الملائکه [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 17-1]

 • حبیبی، علی اصغر واکاوی شخصیت زنان در داستان‌های دو مجموعة «لیتنی کنت أعلم» و «الخالة الضائعة» اثر «بنت الهدی صدر» [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 75-54]

 • حبیبی، علی اصغر  واکاوی تطبیقی مضامین شعری سعادالصباح و پروین اعتصامی(بر اساس مکتب ادبیات ‌تطبیقی اروپای شرقی) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 67-94]

 • حبیبی، علی اصغر بررسی تطبیقی اندیشۀ خوشباشی در شعر خیام و الشاب الظریف [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 22-1]

 • حبیبی، علی اصغر خوانش ساختارشکنی تقابل های دوگانه در رمان «یومیات مطلقة»( بر اساس دیدگاه های هلن سیکسو) [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 58-37]

 • حبیبی، علی اصغر بررسی مؤلفه‌های ادبیات زندان در رمان «شرق المتوسط» اثر عبدالرحمن منیف [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 60-29]

 • حبیبی، علی اصغر ارتباط تصویر و متن در تعامل کودک با داستان‌های کودکانۀ محمد العبد براساس نظریۀ پری نودلمن [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 1-24]

 • حجازی، بهجت السادات بینامتنیّت عشق در اندیشه ابن فارض، مولانا ومولوی کُرد [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 62-82]

 • حدیدی، حسین تأثیر شعرای ایرانی بر تکوین شعر عربی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 81-109]

 • حیدری، زهره ساختار نشانه‌ای شخصیت حضرت مریم(س) در قرآن کریم [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 64-45]

 • حیدری، طاهره فاعلیّة التشاکل فی الشعر العراقیّ المعاصرشعر علی جعفر العلاق نموذجاً [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 35-51]

 • حیدری، محمود بررسی شخصیت و شیوه‌های شخصیت‌پردازی در رمان "عائد إلی حیفا" اثر غسان کنفانی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 44-27]

 • حیدریان شهری، احمد رضا پژوهشی در اندیشه‌های سیاسی اشعار احمد مطر [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 23-1]

 • حیدریان شهری، احمدرضا بررسی نمادهای خیزش در سروده های خلیل حاوی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 83-104]

 • حیدریان شهری، احمدرضا بررسی نمود نیهیلیسم در رمان «شکست‌خوردگان» هانی راهب [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 65-45]

 • حیدریان شهری، احمدرضا نشانه‌شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه مورد پژوهانه‌ی اشعار ‌هارون ‌هاشم رشید و معین بسیسو [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 181-159]

 • حیدریان شهری، احمدرضا مکان و بازنمود شخصیت زن در رمان‌های میرال الطحاوی(مطالعه موردی: بروکلین‌هایتس، ‏الباذنجانة الزرقاء و الخباء)‏ [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 81-98]

 • حیدریان شهری، احمد رضا خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 127-109]

 • حیدرپور مرند، یزدان تحلیل عنصر عاطفه در رمان «علی خطی مجهول» اثر الخنساء عباس الشهاب بر اساس نظریه بافت درون زبانی فرث [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 25-44]

 • حسام پور، سعید بررسی تطبیقی معمای هستی در اندیشه‌ی عمرخیام نیشابوری و ایلیا ابو ماضی لبنانی بر پایه‌ی مکتب اروپای شرقی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 97-130]

 • حسینی، زینب روان شناسی ادبی آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 16-1]

 • حسینی، زهرا خوانش و تحلیل لاکانی حکایت " حی بن یقظان " از ابن طفیل [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 19-1]

 • حسینی، سید حسین مطالعه انتقادی فلسفه پست مدرنیسم در شعر ادونیس [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 87-104]

 • حسینی، سید محمد باقر مىّ زیادة و نظرتها حول المرأة [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 56-75]

 • حسینی، سید مهیلا چند ویژگیزبانی در ترجمة آیات تفسیر کشف الاسرار [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 178-196]

 • حسینی، سیده فیروزه واکاوی قصیده "علّموها" سروده محمد مهدی جواهری بر مبنای نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 103-121]

 • حسینی، سکینه رمزیة الریح ودلالاتها فی شعر سمیح القاسم [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 113-97]

 • حسینی، سکینه جدلیّة الأنا والآخر فی شعر سمیح القاسم [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 1-22]

 • حسینی، شکوه السادات تحلیل زمان روایی رمان «النهایات» عبدالرحمن منیف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 127-107]

 • حسینی، شکوه السادات سیر تحول سوررئالیسم در آثار زکریا تامر براساس مطالعه‌ی موردی سه مجوعه‌ی (صهیل الجواد الأبیض، ربیع فی الرماد و الرعد) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 187-157]

 • حسینی، شکوه السادات نقدشالوده‌شکنانۀ رمان حرب الکلب الثانیه با تکیه بر نظریۀ تقابل‌های دوگانه دریدا [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 65-82]

 • حسینی، صدیقه ارزیابی فاصله‌ی روایی در رمان "فرانکشتاین فی بغداد" احمد سعداوی [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 17-1]

 • حسینی اجداد، سید اسماعیل جنبه¬های روانشناختی در تمثیل¬های ادبی قرآن و تاثیر آن در تربیت انسان [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 110-138]

 • حسینی اجداد نیاکی، سید اسماعیل گفتمان انتقادی طنز در داستان «الجریمة» از مجموعه داستانی «ربیع فی الرماد» زکریا تامر [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 67-51]

 • حسینی زاده، سید عبدالرسول آسیب شناسی کارکرد اعراب در تفسیر قرآن و راهکارهای برون رفت از آن [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 50-25]

 • حسن شاهی، سعیده شخصیت و شگرد‌ها‌ی شخصیت پردازی درنمایشنامه شهرزادِ توفیق حکیم [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 121-142]

 • حسنعلیان، سمیه منهج الزوزنی فی «شرح المعلقات السبع» (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 49-81]

 • حسنعلیان، سمیه روش‌شناسی شرح خطیب تبریزی بر معلقات [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 105-76]

 • حسنی نفطه، سارا تحلیل نقش پایداری زنان در رمان الدوامه براساس نشانه معناشناسی طرحواره‌های عاطفی فونتنی [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 47-66]

 • حسومی، ولی الله تحلیل شبکه‌معنایی حرف «مِن» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 21-43]

 • حسومی، ولی الله بررسی مدل‌های چند معنایی حرف «الی» در قرآن با رویکرد معناشناسی شناختی [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 38-19]

 • حسومی، ولی اله تحلیل نقش استعاره‌های شناختی حروف جر مکانی در تبیین و انتقال انگاره نبوت در قرآن [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 71-91]

 • حکمت نیا، مریم ولادت حضرت علی (ع) در خانه کعبه از دیدگاه اندیشمندان و شاعران مسیحی عرب در دوران معاصر [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 58-78]

خ

 • خازیر، مهناز تحلیل مولفه های پست‌مدرنیسم در رمان «مملکة الغرباء» اثر إلیاس خوری [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 49-79]

 • خاقانی، محمد منهج الزوزنی فی «شرح المعلقات السبع» (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 49-81]

 • خاقانی، محمد الطباق ومکانته فی البلاغة العربیة علی ضوء الشواهد القرآنیة [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 221-234]

 • خاقانی اصفهانی، محمد تحلیل لایه های درونی اندیشة عقاد با گفتمان‌کاوی در کتاب ساره [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 22-1]

 • خاقانی اصفهانی، محمد تحلیل خطاهای حروف جر در نگارش عربی‌آموزانِ فارسی زبان [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 22-1]

 • خاقانی اصفهانی، محمد دینامیکیّة آلیّتی: الإقناع والإخلاء النّفسی فی شعر الفرزدق؛ المبالغات الشعریّة أنموذجاً [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 69-87]

 • خاکی، محمدرضا بررسی قابلیت و نحوة اقتباس نمایشی از حکایتهای کتاب بخلا [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 234-217]

 • خدادادیان، میترا روایت شناسی رمان «عمارت یعقوبیان» اثر علاء الاسوانی براساس نظریة روایتی ژرار ژنت [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 109-90]

 • خدادادیان، ناهید واکاوی جلوه‌های «فرودست» گایاتری اسپیواک در رمان "ریح الجنوب" با مطالعه موردی زنان [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 1-20]

 • خداوردی، سمیه تجلیات المیتاسرد فی روایة "برید اللیل" لهدی برکات [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 53-70]

 • خرمی، مهدی بررسی بینامتنی قرآن در مقامات همدانی با تکیه بر دو مقامة قزوینیه و وعظیه [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 67-49]

 • خرمیان، فاطمه استعاره شناختی و چگونگی نمود آن در قصیدة «علی بساط الریح» اثر فوزی معلوف [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 93-115]

 • خرّمی سرحوضکی، مهدی  بررسی اجمالی «شرح شواهد مطوّل»از میرزا کمال الدّین محمّد فسایی و اثبات اصالت علمی آن [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 21-1]

 • خزعلی، انسیه فرهنگ عصر جاهلی در کشاکش ادبای حال و گذشته (با عنایت به مسأله سواد در جاهلیت) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 131-149]

 • خزعلی، انسیه نشانه‏ شناسی واژگانی نفاق در قرآن کریم ( مطالعه‏ی موردی سورة منافقون) [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 47-25]

 • خزعلی، انسیه رویکردهای زبانی در تحلیل گفتمان مناظره امام رضا (ع) با ابوقره صاحب شبرمه (مطالعه موردی کلام الهی ) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 27-1]

 • خزلی، مسلم نقد روان ‌شناسی اشعار عمرو بن کلثوم و عنترة بن شداد [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 89-62]

 • خزلی، مسلم نشانه‌شناسی مفهوم عشق در اشعار عبدالعظیم فنجان بر اساس الگوی سه‌وجهی نشانۀ پیرس [(مقالات آماده انتشار)]

 • خسروی، زهرا بررسی و مقایسه صورخیال در ملحمه‌های فرطوسی و شکّور [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 50-23]

 • خسروی، کبری فراخوانی شخصیت های دینی در شعر نزار قبانی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 139-163]

 • خسروی، کبری سبک شناسی مناجات التائبین امام سجاد (ع) برمبنای رویکرد ساختارگرایی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 101-82]

 • خسروی، کبری تحلیل معناشناختی واژگان حوزة معنایی «مرگ» در شعر لبید بن ربیعه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 193-170]

 • خسروی، کبری تحلیل زبانشناختی روزنامه "الأهرام" مصر از منظر چارچوب بندی و ساخت‌اطلاعی «مورد مطالعه: مقالات سردبیردر سال 2018» [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 65-85]

 • خضری، سید محمدرضا زبان و گفتمان انقلابی در رمان "فراشة المیدان" از سلطان الحجار (بر اساس نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 45-61]

 • خضری، علی  شخصیت‌پردازی در رمان «الشحاذ» نجیب محفوظ [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 43-23]

 • خضری، علی توظیف الألوان وافرازاتها الدلالیة فی شعر عبدالرحیم محمود [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 70-51]

 • خضری، علی نقد روانکاوی شخصیت در رمان رقصة الجدیلة و النهر با تکیه بر نظریه سطوح شخصیت فروید [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 99-85]

 • خضری، علی ملامح الدیستوبیا وتمظهراتها فی شعر عبدالرزاق الربیعی [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 25-44]

 • خضری، علی تقنیة الحلم وتحفیزها اللغوی فی روایة "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • خضری، علی الاستعارة المفهومیّة فی دیوان (یا أمّی) لفلیحة حسن علی ضوء نظریّة لایکوف وجونسون [(مقالات آماده انتشار)]

 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 46-64]

 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة یوسف على ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف دعوة یوسف (ع) إلى التوحید [یوسف: 37 – 40]) [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • خلیلی، پروین بررسی تقابل سنّت و مدرنیته در رمان "قَلبُ اللّیل" نجیب‌محفوظ [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 89-108]

 • خلیلی، پروین بررسی مؤلفه‌های جنسیت در رمان "الطلیانی" شکری المبخوت از دیدگاه کاترین حکیم [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 85-107]

 • خورسندی، محمود تحلیل لایه های درونی اندیشة عقاد با گفتمان‌کاوی در کتاب ساره [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 22-1]

 • خورسندی، محمود حسن الإقناع؛ تعریفه وأسالیبه فی نهج البلاغة [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 88-71]

 • خورشا، صادق أسلوبیة الاغتراب فی الشعر المعاصر«صلاح عبدالصبور و منوتشهر آتشی کشاعرین» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 182-203]

د

 • دیباجی، سید ابراهیم درآمدى بر شرح ابن عطیفة بر منظومه نحوى العروة الوثقى [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 87-68]

 • دیباجی، سید ابراهیم بررسی و نقد لغوی معجم «المغرب فی ترتیب المعرب» [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 128-107]

 • دریانورد، زینب المؤثرات السمعبصریة فی دیوان "تجاعید الماء" لمهدی القریشی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 19-34]

 • دریس، عذرا دراسة تحلیلیة لشعر طلال الصلتی فی ضوء نظریة التواصل لرومان جاکبسون دیوان "تعال ننزع وجهک" و"وکنتُ أحفر فی صدری" أنموذجاً [(مقالات آماده انتشار)]

 • دزفولی، محمد تحلیل و بررسی مصداقهای واژه¬ی فتوت [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 164-185]

 • دلارام نژاد، محدثه تحلیل فرانقش اندیشگانی خطبه حضرت زینب (س)بر اساس دستور نقش گرای هلیدی [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 41-64]

 • دلیر، نیره تحلیل کنش گفتاری خطبة امام حسین(ع) در روز عاشورا [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 1-23]

 • دلشاد، جعفر ولادت حضرت علی (ع) در خانه کعبه از دیدگاه اندیشمندان و شاعران مسیحی عرب در دوران معاصر [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 58-78]

 • دلشاد، شهرام خوانش و تحلیل لاکانی حکایت " حی بن یقظان " از ابن طفیل [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 19-1]

 • دلشاد تنیانی، شهرام نقد و بررسی فرایند "تکثر روایت" در رمان "المصائر" اثر ربعی المدهون [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 45-61]

 • دهقانی، سحر طرح‌واره‌های زن در داستان کودک «أمیرة القصر الذَهَبی» محمد عطیة الإبراشی [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 21-40]

 • دهکردی، صادق فتحی جلوه‌های نمادین شکوه و اقتدارگذشته‌ی جهان عرب در شعر امل دُنقُل [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 237-266]

 • دهنوی، محمود جلوه¬های نهلیسم دراشعار ایلیا ابوماضی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 233-258]

ذ

 • ذوالفقاری، اکرم گواه نمایی در خطبه قاصعه [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 128-103]

 • ذوالفقاری، اکرم خوانش روایت شناسانه جان پک از رمان (بررسی موردی رمان «اللص و الکلاب» نجیب محفوظ) [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 83-63]

ر

 • رادمرد، عبدالله کاربرد التفات در بافت کلام الهی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 80-112]

 • راه چمنی، زهرا بررسی مفهوم سیاسی و اسطوره‌ای زمین در شعر فدوی طوقان [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 70-49]

 • ربانی، نعیمه تحلیل ظاهرة " الحوار" و خصائصها فی مسرحیّة «مغامرات رأس المملوک جابر» سعدالله ونّوس [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 109-93]

 • رجبی، فرهاد تبیین عناصرادبیات روستایی در «نفرین زمین» و«الربیع العاصف» [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 97-76]

 • رجبی، فرهاد  تحلیل «السندباد فی رحلته الثامنة» بر اساس الگوی سفر قهرمان کمپبل [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 64-45]

 • رجبی، فرهاد کارکرد تکنیک‌های سینمایی در شعر فاطمه ناعوت [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 81-104]

 • رجبی، فرهاد خوانشی سوررئالیستی از مجموعه «حامل الفانوس فی لیل الذئاب» اثر سرکون بولص [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 70-51]

 • رحمانی، عاطفه کاربست الگوی نشانه شناسی کارکردی، دلالتی و منطقی پییرگیرو در تحلیل شعر بشری البستانی؛ مطالعه‌ی موردی قصیده‌ی«قصیدةالعراق» [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 65-83]

 • رحمانی، عبدالرزاق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت مکالمه عربی (نمونه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی رشته عربی دانشگاه شیراز) [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 19-1]

 • رحمانی، نعیم تأملی در آراء ایلیا ابوماضی دربارۀ خاستگاه شعر [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 75-51]

 • رحمانی، هما کاربرد التفات در بافت کلام الهی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 80-112]

 • رحیمی خویگانی، محمد تحلیل جامعه شناختی القابِ شاعران عربی بر اساس نظریه «داغ ننگِ» گافمن [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 127-106]

 • رخشنده نیا، سیده اکرم کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام (ص) در شعر معاصرعربی (با تکیه بر بررسی دواوین 7 شاعر نام آور عرب) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 150-171]

 • رخشنده نیا، سیده اکرم تحلیل عناصر داستان «الشاعر و الملک الجائر» ایلیا ابوماضی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 105-119]

 • رخشنده نیا، سیده اکرم تبیین عناصرادبیات روستایی در «نفرین زمین» و«الربیع العاصف» [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 97-76]

 • رخشنده نیا، سیده اکرم گفتمان انتقادی طنز در داستان «الجریمة» از مجموعه داستانی «ربیع فی الرماد» زکریا تامر [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 67-51]

 • رخشنده نیا، سیده اکرم دراسة السلوکیات غیر اللفظیة فی روایة "عَمالقة الشمال" لنجیب الکیلانی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 23-42]

 • رستم پور ملکی، رقیه صورة الشهید فی شعر أحمد دحبور و معین بسیسو [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 76-96]

 • رستم پور ملکی، رقیه تحلیل رویکرد تاریخ ادبیات نگاری طه حسین براساس روش اسکینر با تاکید بر مقدمه کتاب فی الادب الجاهلی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 1-20]

 • رستم پور ملکی، رقیه تحلیل گفتمان انتقادی جایگاه زن در چشم انداز 2030 عربستان با تکیه بر روزنامه « الوطن [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 25-43]

 • رستم جو، لقمان تأثیر ایرانیان بر علم بدیع عربی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 19-37]

 • رسولی، حجت نگاهی اجمالی به سیر تاریخی فکاهه (از عصر جاهلی تا اواخر دوره عبّاسی) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 172-191]

 • رسولی، حجت دراسة التشاؤم فی شعر عبدالرحمن شکری [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 97-114]

 • رسولی، حجت تحلیل زمان روایی رمان «النهایات» عبدالرحمن منیف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 127-107]

 • رسولی، حجت صدق تشبیه با ذکر ادات تشبیه از دیدگاه ابن طباطبا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 81-61]

 • رسولی، حجت واکاوی قصیده "علّموها" سروده محمد مهدی جواهری بر مبنای نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 103-121]

 • رسول نیا، امیرحسین طبقه بندی جمله‌های شرطی زبان عربی در بازتابی از آیات قرآن کریم [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 106-88]

 • رسول نیا، امیر حسین تجلیات المیتاسرد فی روایة "برید اللیل" لهدی برکات [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 53-70]

 • رضایی، ابوالفضل معروف الرصافی و نزعته الإجتماعیة اِلی المرأة والفقر (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 121-137]

 • رضایی، ابوالفضل دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة یوسف على ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف دعوة یوسف (ع) إلى التوحید [یوسف: 37 – 40]) [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • رضایی، افسانه صدق تشبیه با ذکر ادات تشبیه از دیدگاه ابن طباطبا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 81-61]

 • رضایی، پوران تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 114-138]

 • رضایی، رضا تحلیل فرانقش اندیشگانی خطبه حضرت زینب (س)بر اساس دستور نقش گرای هلیدی [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 41-64]

 • رضایی، غلامعباس بررسی تطور محتوایی شعرحسان بن ثابت انصاری در دوران جاهلی و اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-24]

 • رضاخواه ورنوسفادرانی، محسن تحلیل سبک‌شناختی کتاب الامتاع و المؤانسه ابوحیان توحیدی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 23-1]

 • رضایی هفتادری، غلامعباس تأملی در آراء ایلیا ابوماضی دربارۀ خاستگاه شعر [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 75-51]

 • رفیعی، عادل بررسی مفاهیم قلب نحوی و مبتداسازی در زبان‌شناسی کلاسیک عربی [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 128-109]

 • رنجی، حجت بررسی و مقایسه فرآیند معنایابی آیه نور بر اساس نظریه «ظاهر و باطن» (بر اساس تفاسیر سید مرتضی، ملاصدرا و گنابادی) [(مقالات آماده انتشار)]

 • روستایی، حسین فصاحت کلام از منظر بلاغت فارسی و عربی(نگاهی انتقادی به دو مقوله «تنافر کلام» و «تتابع اضافات») [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 57-40]

 • روشنفکر، اکرم ویژگیهای داستان روستایی در آثار املی نصرالله [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 120-102]

 • روشنفکر، کبری کارکرد نمادین شخصیت پیامبر اسلام (ص) در شعر معاصرعربی (با تکیه بر بررسی دواوین 7 شاعر نام آور عرب) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 150-171]

 • روشنفکر، کبری بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق [دوره 2، شماره 4، 1390]

 • روشنفکر، کبری جدلیة البحث عن الله فی روایة الطریق لنجیب محفوظ (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 106-120]

 • روشنفکر، کبری تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 114-138]

 • روشنفکر، کبری تحلیل عناصر داستان «الشاعر و الملک الجائر» ایلیا ابوماضی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 105-119]

 • روشنفکر، کبری سبک شناسی داستانک معاصر عربی با بررسی موردی مجموعه داستانک «طقوس للمرأة الشقیة» محمود شقیر [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 149-128]

 • روشنفکر، کبری بررسی قابلیت و نحوة اقتباس نمایشی از حکایتهای کتاب بخلا [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 234-217]

 • روشنفکر، کبری شخصیت‌پردازی در رمان «عمارة یعقوبیان» [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 36-17]

 • روشنفکر، کبری جمالیات توظیف المرأة والحب فی القصیدة الأدونیسیة بین النظرتین الصوفیة والسوریالیة (تحولات العاشق نموذجاً) [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 23-1]

 • روشنفکر، کبری ابعاد دلبستگی مکانی در رمان «سوئیس، وطن و تبعیدگاه» (سویسرا الوطن والمنفی) از سناء أبوشرار [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 108-89]

 • روشنفکر، کبری مطالعه انتقادی فلسفه پست مدرنیسم در شعر ادونیس [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 87-104]

ز

 • زارع، آفرین فاعلیة التأویل فی تحلیل الشعر الجاهلی(التحلیل الوظائفی و‌الارتیاد الدلالی فی معلقة امرئ القیس) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 57-35]

 • زارع، ساجد جریان سیال ذهن در رمان «الخائفون» اثر «دیمة ونّوس» [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 67-88]

 • زارع، ناصر تمظهرات الإیکوفمینزم فی شعر الشاعرة اللبنانیة ناریمان علّوش [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 95-81]

 • زارع، ناصر التحوّل فی الشخصیة والتغییر فی المکان فی روایة "فسحة للجنون" لسعد محمد رحیم [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 45-60]

 • زارع، ناصر بررسی مناسبات قدرت و ایدئولوژی در رمان «بیروت 75» بر مبنای رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 1-21]

 • زارع، ناصر واکاوی مؤلفه‌های هوش معنوی در اشعار فاروق شویخ براساس دیدگاه رابرت ایمونز [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 83-100]

 • زارع، ناصر دراسة تحلیلیة لشعر طلال الصلتی فی ضوء نظریة التواصل لرومان جاکبسون دیوان "تعال ننزع وجهک" و"وکنتُ أحفر فی صدری" أنموذجاً [(مقالات آماده انتشار)]

 • زارع برمی، مرتضی تحلیل رمان «السقوط فی الشمس» اثر سناء شعلان بر مبنای نظریه جریان سیال ذهن [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 63-80]

 • زارعی برمی، مرتضی تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 114-138]

 • زارعی تجره، عباس بررسی همبستگی درک شنیداری با دانش نحوی در دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 107-126]

 • زارع درنیانی، عیسی التحلیل النفسانی فی روایة حبّی الاوّل لسحر خلیفة - علی أساس الثنائیات المتضادة والمتنازعة عند لیفی شتراوس [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 45-62]

 • زاهدی فر، طاهره بررسی مؤلفه‌های ادبیات زندان در رمان «شرق المتوسط» اثر عبدالرحمن منیف [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 60-29]

 • زیبایی، منیره بررسی نمود نیهیلیسم در رمان «شکست‌خوردگان» هانی راهب [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 65-45]

 • زبرجد، سید محمد هادی اسلوب احتباک در قرآن کریم [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 82-66]

 • زرکوب، منصوره الشعر الوطنی لدی محمود سامی البارودی وملک الشعراء بهار [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 134-159]

 • زرکوب، منصوره تحلیل جامعه شناختی القابِ شاعران عربی بر اساس نظریه «داغ ننگِ» گافمن [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 127-106]

 • زریوند، نیلوفر تحلیل سوره «کهف» بر پایه رویکرد معنا‌شناسی شناختی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 41-57]

 • زمانی، محسن بررسی مضامین عاشورایی شعر شریف مرتضی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 31-1]

 • زندنا، معصومه جریان سیال ذهن در رمان الشحاذ اثر نجیب محفوظ [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 179-161]

 • زندنا، معصومه بررسی جریان سیال ذهن در رمان«اللص والکلابِ» نجیب محفوظ [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 139-122]

 • زندنا، معصومه  پیرنگ و عناصر ساختاری آن در رمان «ذاکرة الجسد » اثر أحلام مستغانمی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 121-105]

 • زینی وند، تورج درآمدی تحلیلی بر شعر عصر انحطاط در پرتو جامعه شناختی ادبی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 74-105]

 • زینی وند، تورج اثر پذیری غسّان کنفانی و عبّاس معروفی در رمانهای «ما تبقّی لکم» و«سمفونی مردگان» از خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 75-58]

 • زینی وند، تورج  جودت القزوینی: شاعر گمنام و دیر آشنای ادب پایداری در عراق [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 82-65]

 • زینی وند، تورج بن مایه ها ی ادب پایداری در شعر احمد فؤاد نجم [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 106-83]

 • زینی وند، تورج گفتمان‌شناسی انتقادی داستان‌ کوتاه «طریق الخلاص» اثر ذنون ایوب براساس رویکرد نورمن فرکلاف [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 63-43]

 • زهراب، حیدر حسن الإقناع؛ تعریفه وأسالیبه فی نهج البلاغة [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 88-71]

 • زودرنج، صدیقه تحلیل شیوه های روایت گفته های داستانی در رمان "اهل الحمیدیة" نجیب کیلانی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 26-1]

س

 • سیاحی، صادق ویژگیهای رثا در شعر معری(بررسی موردی دالیه) [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 146-121]

 • سیاحی، صادق آسیب شناسی آرای نحوی زمخشری در کشاف با تکیه بر دیدگاههای مشاهیر نحو [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 48-26]

 • ساسانی، فرهاد تحلیل گفتمان انتقادی جایگاه زن در چشم انداز 2030 عربستان با تکیه بر روزنامه « الوطن [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 25-43]

 • ساکی، احمد عادل تقنیة الحلم وتحفیزها اللغوی فی روایة "وحدها شجرة الرمّان" لسنان أنطون [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • سالم، شیرین سیمای امام علی(ع) در اشعار سید حمیری [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 198-222]

 • سالم، شیرین مىّ زیادة و نظرتها حول المرأة [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 56-75]

 • سالمی، علی حیاة الشیخ حسین نجف التبریزی النجفی العلمیة والأدبیة [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 72-41]

 • سبزیان پور، وحید صدی المطلع الطللی وتطوراته فی القصیدة العربیة (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 168-193]

 • سبزیان پور، وحید تحلیل نشانه شناختی عنوان رمّان «القاتل الأشقر» اثر طارق بکاری [(مقالات آماده انتشار)]

 • ستّاری، الهه نقدزیست محیطی دیوان شعری "من أخذ النظرة التی ترکتها أمام الباب" از ودیع سعاده [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 21-39]

 • ستّاری، الهه نقد و بررسی فرایند "تکثر روایت" در رمان "المصائر" اثر ربعی المدهون [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 45-61]

 • ستایش نیا، پروانه درآمدی تحلیلی بر شعر عصر انحطاط در پرتو جامعه شناختی ادبی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 74-105]

 • سخنی، مسلم بررسی تأثیر نرم افزار کیف الکترونیک آریابوک بر میزان پیشرفت تحصیلی درس عربی [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 23-47]

 • سیدی، حسین نشانه‌شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه مورد پژوهانه‌ی اشعار ‌هارون ‌هاشم رشید و معین بسیسو [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 181-159]

 • سیدی، حسین خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 127-109]

 • سیدی، سید حسین بررسی مفهوم سیاسی و اسطوره‌ای زمین در شعر فدوی طوقان [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 70-49]

 • سید بکایی، وجیهه السادات تحلیل لایه های درونی اندیشة عقاد با گفتمان‌کاوی در کتاب ساره [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 22-1]

 • سیستانی رحمت آباد، فاطمه تحلیل وجه روایی در رمان «مذکرات کلب عراقی» اثر عبدالهادی سعدون بر اساس نظریة ژرار ژنت [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 23-42]

 • سعیدی، عبدالرضا بررسی تطبیقی فلسفة زندگی در آثار سهراب سپهری و جبران خلیل جبران [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 228-248]

 • سعدون زاده، جواد المعارضة و دراستها فی رثائیة ابن حسن التهامی و رثائیة إبن نباتة المصری [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 115-133]

 • سیفی، طیبه نظریه های موسیقی در شعر فارسی و عربی با نگاهی مقایسه ای به آثار محمدرضا شفیعی کدکنی و کمال ابودیب [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 23-45]

 • سیفی، طیبه تحلیل ساختار شخصیت‌ در رمان «مصابیح اورشلیم» علی بدر بر مبنای نظریه کنشی گرماس [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 102-83]

 • سیفی، طیبه کارکرد موقعیت روایی در رمان «ملوک الرمال» اثر علی بدر [(مقالات آماده انتشار)]

 • سیفی، محسن بررسی تطبیقی دو قصیدة عرفانی «عینیه» ابن سینا و «علی طریق إرم» نسیب عریضه [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 140-157]

 • سیفی، محسن نشانه‌شناسی زمان در نمایشنامه المهرج اثر محمد الماغوط [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 61-39]

 • سلیمی، علی خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 25-44]

 • سلیمی، علی افسانة «زرقاء الیمامه» در شعر عزالدین مناصره و أمل دنقل(مقایسه خلاقیت دو شاعر در مضمون آفرینی در شعر پایداری) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 249-235]

 • سلیمی، علی تحلیل نقش پایداری زنان در رمان الدوامه براساس نشانه معناشناسی طرحواره‌های عاطفی فونتنی [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 47-66]

 • سلیمانی، امینه فاعلیّة التشاکل فی الشعر العراقیّ المعاصرشعر علی جعفر العلاق نموذجاً [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 35-51]

 • سلیمان زاده نجفی، سید رضا الطباق ومکانته فی البلاغة العربیة علی ضوء الشواهد القرآنیة [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 221-234]

 • سلمانی مروست، محمدعلی بینامتنی لفظی شعر بدوی جبل با قرآن کریم [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 107-123]

 • سلیمی قلعه ئی، علی تحلیل نشانه شناختی عنوان رمّان «القاتل الأشقر» اثر طارق بکاری [(مقالات آماده انتشار)]

 • سمیعی، محدثه تحلیل نقش عوامل زبانی در ترجمه ناپذیری متن قرآنی(بررسی تطبیقی آیاتی از سوره یوسف در چهار ترجمه مشهور قرآن) [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 163-140]

 • سمیع زاده، رضا پژوهشی پیرامون عینیه ی ابن سینا و نی نامه ی مولانا [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 45-60]

 • سن سبلی، بی بی راحیل بررسی هویت پسااستعماری در رمان مملکة الفراشة اثر واسینی الاعرج با تکیه بر دیدگاه هومی بابا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 155-129]

ش

 • شاملی، مونس زبان و نوشتار زنانه در رمان «حجر الضحک» اثر هدی برکات (بررسی لایه واژگانی و نحوی) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 117-140]

 • شاملی، نصرالله الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی آثار جبران [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 38-55]

 • شاملی، نصرالله أبوبکر محمد بن داود الإصفهانی، شاعر الحبّ العفیف [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 14-1]

 • شاهرخی، فاطمه جریان سیال ذهن در رمان «الخائفون» اثر «دیمة ونّوس» [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 67-88]

 • شجاعی، عبدالکریم بازخوانی دو اسطوره ترکی «قیزیل آلما» و «ارگنه قون» در شعر ضیا گوک آلپ از نظرگاه حسین مجیب المصری [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 81-55]

 • شیخ، محمد تحلیل محتوایی شعر عنتره با رویکرد تاریخی در تعاملات ایران و عرب قبل از اسلام [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 92-71]

 • شیخی، علیرضا دراسة نقدیة تحلیلیة لِعَناصر القصَّة فی روایة «أنا حُرَّة» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 204-220]

 • شیخی، علیرضا جمالیات مکونات القناع فی قصیدة "مقتطفات من خطاب نوح بعد الطوفان" لـ"عبدالعزیز المقالح [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 68-47]

 • شیخی، علیرضا زبان و نوشتار زنانه در رمان «حجر الضحک» اثر هدی برکات (بررسی لایه واژگانی و نحوی) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 117-140]

 • شیرخانی، محمدرضا فراخوانی شخصیت صلاح الدین ایوبی و کارکرد آن در شعر معاصر فلسطین [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 89-67]

 • شیرزاد، فاطمه صورة الشهید فی شعر أحمد دحبور و معین بسیسو [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 76-96]

 • شریف پور، عنایت الله ویژگیهای علمی تفسیر « المیزان» [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 192-204]

 • شریف پور، عنایت الله مقایسه ی ¬ادبیّات¬کارگری در اشعار فرّخی یزدی و جمیل صدقی زهاوی [دوره 2، شماره 4، 1390]

 • شریف پور، عنایت الله  نقدکهن‌الگویانۀ قصیدۀ «المواکب» [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 103-83]

 • شفیعی، عبدالله معروف الرصافی و نزعته الإجتماعیة اِلی المرأة والفقر (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 121-137]

 • شکیبایی، لیلا  واکاوی تطبیقی مضامین شعری سعادالصباح و پروین اعتصامی(بر اساس مکتب ادبیات ‌تطبیقی اروپای شرقی) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 67-94]

 • شکیبایی فر، شهلا نشانه‌شناسی زمان در نمایشنامه المهرج اثر محمد الماغوط [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 61-39]

 • شکری، مسعود شخصیت‌پردازی در رمان «عمارة یعقوبیان» [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 36-17]

 • شکوری، طاهره  تحلیل «السندباد فی رحلته الثامنة» بر اساس الگوی سفر قهرمان کمپبل [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 64-45]

 • شمس آبادی، حسین  بررسی اجمالی «شرح شواهد مطوّل»از میرزا کمال الدّین محمّد فسایی و اثبات اصالت علمی آن [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 21-1]

 • شمس آبادی، حسین نقدزیست محیطی دیوان شعری "من أخذ النظرة التی ترکتها أمام الباب" از ودیع سعاده [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 21-39]

 • شمس آبادی، حسین طرح‌واره‌های زن در داستان کودک «أمیرة القصر الذَهَبی» محمد عطیة الإبراشی [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 21-40]

 • شمس آبادی، حسین خوانش فلسفی «مفرد بصیغة الجمع» آدونیس براساس فلسفه زمان برگسون [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 89-108]

 • شمس الدینی فرد، اعظم تحلیل وجه روایی در رمان «مذکرات کلب عراقی» اثر عبدالهادی سعدون بر اساس نظریة ژرار ژنت [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 23-42]

 • شمشیری، وحید  واکاوی تطبیقی مضامین شعری سعادالصباح و پروین اعتصامی(بر اساس مکتب ادبیات ‌تطبیقی اروپای شرقی) [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 67-94]

ص

 • صیادانی، علی نگاهی تحلیلی بر حماسه های صفی الدین حلِّی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 147-166]

 • صیادانی، علی تحلیل و بررسی مصداقهای واژه¬ی فتوت [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 164-185]

 • صیادانی، علی تحلیل عنصر عاطفه در رمان «علی خطی مجهول» اثر الخنساء عباس الشهاب بر اساس نظریه بافت درون زبانی فرث [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 25-44]

 • صیادانی، علی کاربست الگوی نشانه شناسی کارکردی، دلالتی و منطقی پییرگیرو در تحلیل شعر بشری البستانی؛ مطالعه‌ی موردی قصیده‌ی«قصیدةالعراق» [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 65-83]

 • صادقی مزیدی، مجید الشعر الوطنی لدی محمود سامی البارودی وملک الشعراء بهار [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 134-159]

 • صادقی نقدعلی، لیلا اللغة الشعریة فی مسرحیات صلاح عبد الصبور الشعریة"بعد أن یموت الملک" أنموذجا [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • صیادی نژاد، روح الله تحلیل و بررسی طرحواره‌های استعاری - تصوری در دو سینیه بحتری و احمد شوقی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 49-25]

 • صیادی نژاد، روح الله تحلیل معناشناختی ساختار آوایی سروده (مدح فاتک) ابوطیب متنبی [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 42-23]

 • صیادی نژاد، روح الله دراسة سیمیولوجیة اجتماعیة لصور الکتب العربیة للمرحلة الثانویة الأولى فی المدارس الإیرانیة (ترکیزاً علی نظریة کریس وفان لیوین) [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 43-67]

 • صیادی نژاد، روح اله زیبایی شناسیِ نحو یا نحوِ زیبایی شناسی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 44-24]

 • صیادی نژاد، روح اله  دو زبانگی و دو‌گانگی زبان در شعر عربیِ دورة انحطاط [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 95-114]

 • صالحی، پیمان خوانشهای متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 25-44]

 • صالحی، پیمان بررسی خواننده نهفته در داستان های کودکانه زکریا تامر بر اساس نظریه ایدن چمبرز [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 71-45]

 • صالحی، پیمان مینی مالیسم در حکمت های منقول از ایرانیان باستان بر اساس منابع عربی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 91-67]

 • صالحی، پیمان کارکرد لایه واژگانی در بیان ایدئولوژی حاکم بر مدایح علوی عبدالله الوایل الاحسائی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 59-78]

 • صالحی، پیمان جامعه‌شناسی پیامدهای زبانی در نسل دوم مهاجران (مورد‌پژوهانه: رمان «تحت سماء کوبنهاغن» اثر حوراء النداوی) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 93-116]

 • صالحی، پیمان نشانه‌شناسی مفهوم عشق در اشعار عبدالعظیم فنجان بر اساس الگوی سه‌وجهی نشانۀ پیرس [(مقالات آماده انتشار)]

 • صالحی، معصومه بررسی شخصیت و شیوه‌های شخصیت‌پردازی در رمان "عائد إلی حیفا" اثر غسان کنفانی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 44-27]

 • صالح بک، مجید وجوه تقابل شهر و روستا از منظر عبدالمعطی حجازی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 184-205]

 • صدریان، اکرم العنف وتقنیات إستظهاره فی روایة "إنّه یحلم أو یلعب أو یموت" لأحمد السعداوی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 87-105]

 • صدقی، حامد رابطة علم معانی با سبک شناسی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 159-176]

 • صدقی، حامد بررسی صحت انتساب قصیدة لامیة العرب به شنفری با تکیه بر روش آماری کیوسام [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 192-166]

 • صدقی، حامد واقع‌گرایی اجتماعی در شعر نازک الملائکه [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 101-83]

 • صدقی، حامد تحلیل بازتاب عناصر تراژدی شکسپیر در نمایش‌نامة مجنون لیلی احمد شوقی [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 53-29]

 • صدقی، حامد خوانش ساختارشکنی تقابل های دوگانه در رمان «یومیات مطلقة»( بر اساس دیدگاه های هلن سیکسو) [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 58-37]

 • صدیقی، بهار خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 127-109]

 • صدیقی، بهار مکان و بازنمود شخصیت زن در رمان‌های میرال الطحاوی(مطالعه موردی: بروکلین‌هایتس، ‏الباذنجانة الزرقاء و الخباء)‏ [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 81-98]

 • صدیقی، کلثوم نشانه‌شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه مورد پژوهانه‌ی اشعار ‌هارون ‌هاشم رشید و معین بسیسو [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 181-159]

 • صدیقی، کلثوم بازیابی اسطورة رستخیز گیاهی در چکامة «مرحی غیلان» بدر شاکر السیاب [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 105-127]

 • صفاری، محمد شفیع تحلیل و بررسی توان مندی سنایی غزنوی در بکارگیری هنری قرآن [دوره 2، شماره 4، 1390]

 • صفرپور، زهرا ویژگیهای داستان روستایی در آثار املی نصرالله [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 120-102]

 • صمدی، زهرا بررسی مؤلفه‌های جنسیت در رمان "الطلیانی" شکری المبخوت از دیدگاه کاترین حکیم [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 85-107]

 • صمدی، مجید بررسی مضامین سیاسی اشعار فاروق جویده در جریان انقلاب 2011 مصر [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 152-128]

 • صولتی، سمیه تحلیل اسطوره‌شناختی از آرمان‌خواهی در اشعار محمود درویش [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 137-120]

 • صولتی، سمیه ساختارشکنی تقابل‌های دوسویه در داستان‌ کوتاه «سجل أنا لست عربیة» (بر اساس نظریۀ گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 157-127]

 • صولتی، سمیه گفتمان‌شناسی انتقادی داستان‌ کوتاه «طریق الخلاص» اثر ذنون ایوب براساس رویکرد نورمن فرکلاف [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 63-43]

ط

 • طالبی قره قشلاقی، جمال تمظهرات الالتزام وبواعثه فی شعر ثورات الربیع العربی من منظور الرؤیة والتشکیل (قصیدة "الأرض قد عادت لنا" لفاروق جویدة نموذجا) [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 63-80]

 • طاهری، حمید چند ویژگیزبانی در ترجمة آیات تفسیر کشف الاسرار [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 178-196]

 • طاهری، حمید  بررسی تطبیقی عناصر داستان حجاب منفلوطی و رجل سیاسی جمالزاده [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 115-138]

 • طاهری نیا، علی گفتمان کاوی شعر بشری بستانی بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف (مطالعه موردی: دوقصیدة الحرکات و مکابدات لیلی فی العراق) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 80-51]

 • طاهری نیا، علی باقر التناص القرآنی فی قصة حی بن یقظان لابن طفیل (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 138-151]

 • طاهری نیا، علی باقر ساختار نشانه‌ای شخصیت حضرت مریم(س) در قرآن کریم [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 64-45]

 • طاهری نیا، علی باقر تعددیة وجهات النظر وانزیاحیتها فی قصة آدم(ع) فی القرآن الکریم [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 39-23]

 • طاهری نیا، علی باقر حرکیِّة الدلالة وانحراف الحضور فی شعر معد الجبوری [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 80-61]

 • طاهری نیا، علی باقر مائیّة التشکیل الشعریّ وهاجس العبور فی شعر معد الجبوری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 1-17]

 • طاهرى، حمید بررسی تحول معنایی واژگان دخیل عربی در زبان فارسی. [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 109-130]

ع

 • عابدی، جواد  بررسی و تحلیل شخصیت ابن رومی بر اساس نظریة عقدة حقارت آدلر [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 139-162]

 • عابدی، محسن بررسی و نقد لغوی معجم «المغرب فی ترتیب المعرب» [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 128-107]

 • عابدی، مهدی سیر تحوّلات «توقیعات» و تأثیر آن در ادبیات عربی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 40-56]

 • عبیات، عاطی صدی المطلع الطللی وتطوراته فی القصیدة العربیة (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 168-193]

 • عباسی، حبیب الله مقایسة تحلیلی- تطبیقی عنوانهای «یکی بود یکی نبود» جمالزاده و« الوثبة الأولی» محمود تیمور [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 120-101]

 • عباسی، نسرین بررسی و تحلیل کانون شدگی در رمان «الطنطوریة» اثر رضوی عاشور [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 83-59]

 • عباسی، نوذر حسن الإقناع؛ تعریفه وأسالیبه فی نهج البلاغة [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 88-71]

 • عبدی، صلاح الدین رویکردی جامعه شناختی بر آثار« طاهر وطار» [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 206-236]

 • عبدی، صلاح الدین روایت شناسی رمان «عمارت یعقوبیان» اثر علاء الاسوانی براساس نظریة روایتی ژرار ژنت [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 109-90]

 • عبدی، صلاح الدین بررسی و تحلیل کانون شدگی در رمان «الطنطوریة» اثر رضوی عاشور [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 83-59]

 • عبدی، صلاح الدین خوانش روایت شناسانه جان پک از رمان (بررسی موردی رمان «اللص و الکلاب» نجیب محفوظ) [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 83-63]

 • عبدی، مالک آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 194-216]

 • عبدی، مالک أضواءٌ تحلیلیّة علی ملامح المدیح النبویّ الشریف لَدی أبی‌الهدی الصیّادی (دراسة فی إطار الخصائص الفنیّة والمضمونیّة فی شعره) [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 68-47]

 • عبداللهی، حیدر بینامتنیّت عشق در اندیشه ابن فارض، مولانا ومولوی کُرد [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 62-82]

 • عبدالله زاده، فواد بررسی کتاب «فی الأدب العباسی، الرؤیة و الفنّ» عزالدین اسماعیل با تکیه بر الگوی فراگفتمانی هایلند [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 129-146]

 • عبدالهی، حسن مقامه نویسی و پیکارسک با تکیه بر مقامات حریری و داستان زندگانی عصاکش تُرمِسی [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 117-135]

 • عچرش، خیریه تأثیر پذیری ناصیف یازجی ادیب معاصر لبنانی از قرآن وحکمتهای روایی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 103-124]

 • عدالتی نسب، علی تحلیل زمان روایی رمان «النهایات» عبدالرحمن منیف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 127-107]

 • عدالتی نسب، علی زبان و گفتمان انقلابی در رمان "فراشة المیدان" از سلطان الحجار (بر اساس نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 45-61]

 • عرب، عباس سیمای امام علی(ع) در اشعار سید حمیری [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 198-222]

 • عرب، عباس بررسی تطبیقی مفاهیم واژة شب در اشعار عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 78-65]

 • عربی، مینا تحلیل نشانه شناسی فرهنگی رمان«موسم الهجرة إلی الشمال» بر مبنای الگوی طبیعت و فرهنگ [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 81-100]

 • عرب بافرانی، رضا حیاة الشیخ حسین نجف التبریزی النجفی العلمیة والأدبیة [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 72-41]

 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط تحلیل گفتمان انتقادی نامة محمد بن عبدالله و منصور عباسی بر اساس الگوی لاکلا و موف [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 101-73]

 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط بررسی ادب‌مندیِ استراتژی‌های بیان در داستان‌های کودکانة شادی فقیه [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 63-80]

 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط بررسی مؤلفه‌های گفتمان‌مدار در مربع ایدئولوژیک سرودهای ملی کشورهای عربی حوزة شام بر اساس مدل ون‌دایک [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 122-101]

 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط ارتباط تصویر و متن در تعامل کودک با داستان‌های کودکانۀ محمد العبد براساس نظریۀ پری نودلمن [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 1-24]

 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط ترامتنیت در "عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب" براساس نظریة ژرار ژنت [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 1-23]

 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط بررسی استعارة مفهومیِ «انسان، فناوری است» در زبان محاورة عربی [(مقالات آماده انتشار)]

 • عرفت پور، زینه تصویرگرایی در شعر سعدی یوسف بر اساس دیدگاه عزّالدّین اسماعیل (مطالعۀ موردی چهار قصیدۀ برگزیده از دیوان شاعر) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 65-87]

 • عزیزی، علی درآمدی بر اندیشه های سیاسی سعدی شیرازی و ابوالعلاء معری [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 160-182]

 • عزیزی، محمدرضا مؤلفه های فرهنگی و زبانی در ترجمه های حافظ شیرازی به زبان عربی [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 121-98]

 • عزیزی، نعمت میراث فکری و ادبی و کارکردهای آن در در شعر مقاومت عراق بعد از اشغال (2003 – 2010 م) [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 129-111]

 • عزیزی، نعمت فراخوانی شخصیت صلاح الدین ایوبی و کارکرد آن در شعر معاصر فلسطین [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 89-67]

 • عزیزی، هادی دراسة أنواع التبئیر و ثنائیة الشخصیات فی روایة «مصائر، کونشرتو الهولوکوست و النکبة» لربعی المدهون [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 101-120]

 • عسکری، صادق بررسی کیفیت عناصر داستانی در قرآن کریم با تکیه بر قصة حضرت یوسف (ع) [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 120-138]

 • علی یاری، مریم بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج (با تکیه بر دیوان لن) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 50-27]

 • علی یاری، مریم تحلیل انتقادی گفتمان سلفی در شعر معاصر عرب با تکیه بر الگوی فرکلاف مطالعه موردی دیوان السیاسیات احمد محرم [(مقالات آماده انتشار)]

 • علیپورثانی، صغری بررسی کیفیت عناصر داستانی در قرآن کریم با تکیه بر قصة حضرت یوسف (ع) [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 120-138]

 • علی پور لیافویی، هادی تحلیل کاربردشناختی «قصیدة الأرض» محمود درویش با تکیه بر نظریه کنش گفتار [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 41-64]

 • علیپور لیافویی، هادی سیمای اصحاب کسا در آیینة اشعار شیخ احمد وائلی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 48-24]

 • علی شاهی، میترا بررسی مولفه‌های اگزیستانسیالیستی در رمان «أنا أحیا» اثر لیلی بعلبکی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 112-93]

 • علی نژاد، فاطمه تحلیل استنادی و شبکه هم‌نویسندگی نشریه لسان مبین در سال‌های 1390 تا 1399 [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 1-28]

 • علی نژاد، نگار تبیین عناصرادبیات روستایی در «نفرین زمین» و«الربیع العاصف» [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 97-76]

 • علوی، بتول اسلوب احتباک در قرآن کریم [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 82-66]

 • علوی، سید محمد کاظم بررسی مولفه‌های اگزیستانسیالیستی در رمان «أنا أحیا» اثر لیلی بعلبکی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 112-93]

 • علوی مقدم، مهیار بازخوانی دو اسطوره ترکی «قیزیل آلما» و «ارگنه قون» در شعر ضیا گوک آلپ از نظرگاه حسین مجیب المصری [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 81-55]

 • عمرانی پور، مجتبی درآمدى بر شرح ابن عطیفة بر منظومه نحوى العروة الوثقى [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 87-68]

 • عموری، نعیم جدلیة البحث عن الله فی روایة الطریق لنجیب محفوظ (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 106-120]

 • عموری، نعیم بررسی مضامین پایداری در شعر اسد محمد قاسم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 109-90]

 • عموری، نعیم نمادهای آمیزة مفهومی در حکایت‌های کلیله و دمنه بر اساس نظریة فوکونیه و ترنر [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 83-102]

غ

 • غانمی اصل عربی، مینا تمظهرات الإیکوفمینزم فی شعر الشاعرة اللبنانیة ناریمان علّوش [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 95-81]

 • غیبی، عبدالاحد بررسی تطبیقی مضامین رمانتیسم در اشعار ابراهیم ناجی و محمد حسین شهریار [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 125-150]

 • غیبی، عبدالاحد واکاوی تکنیک های داستانی در رمان فمینیستیِ«بروکلین هایتس» اثر «میرال الطحاوی» [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 108-85]

 • غیبی، عبدالاحد بررسی تقابل سنّت و مدرنیته در رمان "قَلبُ اللّیل" نجیب‌محفوظ [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 89-108]

 • غیبی، عبدالاحد نشانه‌شناسی ارتباطات غیرکلامی در رمان "الطّلْیَانی" اثر شکری المبخوت [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 22-1]

 • غیبی، عبدالاحد خوانش قصیده «رحلة ثانیة لجلجامش» جواد الحطاب؛ بر اساس رهیافت نشانه‌شناسی مایکل ریفاتر [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 21-1]

 • غیبی، عبدالاحد تحلیل رمان "وطن من زجاج" اثر یاسمینه صالح بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 29-47]

 • غیبی، عبدالاحد تحلیل عنصر عاطفه در رمان «علی خطی مجهول» اثر الخنساء عباس الشهاب بر اساس نظریه بافت درون زبانی فرث [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 25-44]

 • غیبی، عبدالاحد بررسی مفهوم مرگ در اشعار محمد آدم بر اساس نظریۀ نشانه‌شناسی پیرس [(مقالات آماده انتشار)]

 • غیبی پور حاجی ور، نجات خوانشی سوررئالیستی از مجموعه «حامل الفانوس فی لیل الذئاب» اثر سرکون بولص [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 70-51]

 • غروی نائینی، نهله عرف خاص قرآنی و معناشناسی مفردات(مطالعة تطبیقی: واژه نشوز) [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 95-76]

 • غغاری، محمدرضا بررسی تطورخطابه در دوره جاهلی و صدر اسلام [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 163-186]

 • غفوریان، مریم  بررسی تطبیقی عناصر داستان حجاب منفلوطی و رجل سیاسی جمالزاده [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 115-138]

 • غفوری فر، محمد بررسی بینامتنی قرآن در مقامات همدانی با تکیه بر دو مقامة قزوینیه و وعظیه [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 67-49]

 • غفوری فر، محمد  بررسی و تحلیل شخصیت ابن رومی بر اساس نظریة عقدة حقارت آدلر [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 139-162]

 • غلامی، سیمین نقد کهن الگویی شخصیت در رمان الطریق الی الشمس (تشریقة آل المر) اثر عبدالکریم ناصیف [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 16-1]

 • غلامی، مجاهد بدیعیّه سرایی در ادب پارسی و عربی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 125-145]

ف

 • فاتحی، سیدحسن بررسی هویت پسااستعماری در رمان مملکة الفراشة اثر واسینی الاعرج با تکیه بر دیدگاه هومی بابا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 155-129]

 • فارسی، بهنام نقد روانشناختی قهرمان رمان «العطر الفرنسی» اثر امیر تاج السر بر اساس نظریه نیازهای هنری موری [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 84-65]

 • فارسی، بهنام العنف وتقنیات إستظهاره فی روایة "إنّه یحلم أو یلعب أو یموت" لأحمد السعداوی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 87-105]

 • فارسی، بهنام جریان سیال ذهن در رمان «الخائفون» اثر «دیمة ونّوس» [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 67-88]

 • فارسی، بهنام تحلیل رمان «غدا یوم جدید» اثر عبدالحمیدبن‌هدوقه از منظر فمینیسم پسااستعمار [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 101-119]

 • فارغی شاد، محمد بررسی تطبیقی سیمای دنیا در شعر بهار و شیخ ناصیف یازجی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 169-134]

 • فیاض، مهدی تأثرات لفظی و محتوایی مقامات حمیدی از مقامات حریری [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 139-159]

 • فائز، قاسم التحلیل البلاغی لأسباب اختلاف حروف المعانی فی المتشابه اللفظی من القرآن [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 89-69]

 • فتحی ایرانشاهی، طیبه بازتاب طرحواره‌هایِ تصوری مفهوم‌سازِ مرگ و بیماری در رمان "لا طریق إلى الجنة" اثر حسن داوود [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 63-82]

 • فتحی دهکردی، صادق رمزیه الیل فی الادب الجبرانی [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 91-73]

 • فتحی دهکردی، صادق موتیف القدس و دلالاته فی شعر الجواهری [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 108-89]

 • فتحی دهکردی، صادق رمزیة الریح ودلالاتها فی شعر سمیح القاسم [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 113-97]

 • فتحی دهکردی، صادق جدلیّة الأنا والآخر فی شعر سمیح القاسم [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 1-22]

 • فرید، زهرا رویکرد لغوی شیخ طوسی در تفسیر تبیان [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 36-18]

 • فرید، زهرا مؤلفه‌های کارناوال در رمان سیدات القمر جوخه الحارثی بر اساس نظریه باختین [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 109-129]

 • فرضی شوب، فرشته وجوه تقابل شهر و روستا از منظر عبدالمعطی حجازی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 184-205]

 • فرع شیرازی، سیدحیدر التکرار الهندسی فی شعر عبد الرحیم محمود [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 135-117]

 • فرع شیرازی، سید حیدر التحوّل فی الشخصیة والتغییر فی المکان فی روایة "فسحة للجنون" لسعد محمد رحیم [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 45-60]

 • فرع شیرازی، سید حیدر نگاشت عناصر سازه‌ای حوزه تجربی «سفر» بر عناصر سازه‌ای حوزه فرامادی «آخرت» در الگوی استعاری «آخرت سفر است» در قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 109-134]

 • فرع شیرازی، سید حیدر دراسة تحلیلیة لشعر طلال الصلتی فی ضوء نظریة التواصل لرومان جاکبسون دیوان "تعال ننزع وجهک" و"وکنتُ أحفر فی صدری" أنموذجاً [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرهنگدوست، امیر کارکرد تکنیک‌های سینمایی در شعر فاطمه ناعوت [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 81-104]

 • فرهنگ دوست، امیر بررسی آمیختگی معنامند داستان و ناداستان با کاربست شیوۀ روایت تودرتودر رمان طَیْفُ اَلْحَلّاج از مقبول العلوی [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-80]

 • فرهنگ دوست، امیر کاوش روان شناسانۀ هویّت در رمان «النُوم فی حَقْلِ الکَرْز» از أزهر جِرجیس بر اساس نظریۀ جیمز مارسیا [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرهنگ نیا، امیر الزمن ومفارقاته السردیة فی روایة (قابیل أین أخوک هابیل؟) لإبراهیم الکونی [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 81-99]

 • فیروزان قلعه بین، فاطمه تحلیل نقش عوامل زبانی در ترجمه ناپذیری متن قرآنی(بررسی تطبیقی آیاتی از سوره یوسف در چهار ترجمه مشهور قرآن) [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 163-140]

 • فیروزپور، مرضیه بررسی کهن الگوی سایه در اشعار بلندالحیدری [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 160-147]

 • فسنقری، حجت اله دراسة الإغتراب المکانی فی روایة "الکافرة" لعلی بدر علی أساس نظریة "مِلفین سیمون" [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 71-86]

 • فسنقری، حجت اله خوانش فلسفی «مفرد بصیغة الجمع» آدونیس براساس فلسفه زمان برگسون [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 89-108]

 • فیض، فاطمه خوانش و تحلیل لاکانی حکایت " حی بن یقظان " از ابن طفیل [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 19-1]

 • فیضی، زینب نگاشت عناصر سازه‌ای حوزه تجربی «سفر» بر عناصر سازه‌ای حوزه فرامادی «آخرت» در الگوی استعاری «آخرت سفر است» در قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 109-134]

 • فضیلت، یوسف واقع‌گرایی اجتماعی در شعر نازک الملائکه [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 101-83]

 • فقیه، حسین نگاشت عناصر سازه‌ای حوزه تجربی «سفر» بر عناصر سازه‌ای حوزه فرامادی «آخرت» در الگوی استعاری «آخرت سفر است» در قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 109-134]

 • فقیهی، عبدالحسین بررسی تطورخطابه در دوره جاهلی و صدر اسلام [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 163-186]

 • فکری، مسعود مطالعة بازنمایی ایدئولوژیک ایران در روزنامه الشرق الأوسط با تکیه بر الگوی ون دایک [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 135-113]

 • فلاحتی، صغری رابطة علم معانی با سبک شناسی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 159-176]

 • فهیمی فر، اصغر مطالعه انتقادی فلسفه پست مدرنیسم در شعر ادونیس [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 87-104]

 • فوادیان، محمد حسن نگاهی تحلیلی بر حماسه های صفی الدین حلِّی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 147-166]

 • فولادی، مریم بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج (با تکیه بر دیوان لن) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 50-27]

ق

 • قادری، آزاده واکاوی مؤلفه‌های بهزیستی در داستان‌های کودک زکریا تامر براساس نظریه بهزیستی روان‌شناختی ریف مطالعه موردی مجموعه داستان (نصائح مهمله) [(مقالات آماده انتشار)]

 • قادری، فاطمه تحلیل رمان «غدا یوم جدید» اثر عبدالحمیدبن‌هدوقه از منظر فمینیسم پسااستعمار [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 101-119]

 • قادری، فاطمه تحلیل گفتمان رمان «الجازیة و الدراویش» عبد الحمید بن‌هدوقة از منظر عنصر انسجامی تکرار (براساس نظریه‌ی هالیدی و حسن) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 49-70]

 • قاسمی، ناصر موتیف القدس و دلالاته فی شعر الجواهری [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 108-89]

 • قاسمی اصل، زینب مطالعة بازنمایی ایدئولوژیک ایران در روزنامه الشرق الأوسط با تکیه بر الگوی ون دایک [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 135-113]

 • قاسمیان نسب، راضیه بینامتنی لفظی شعر بدوی جبل با قرآن کریم [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 107-123]

 • قاسمی پور، قدرت بررسی کانون شدگی و راوی در رمان فی الطریق الیهم از هدیه حسین [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 21-40]

 • قاسمی حاجی‌آبادی، لیلا المفارقة اللفظیة فی مسرحیات توفیق الحکیم [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 46-27]

 • قاسمی فرد، هدیه واکاوی مؤلفه‌های هوش معنوی در اشعار فاروق شویخ براساس دیدگاه رابرت ایمونز [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 83-100]

 • قاسمی فرد، هدیه معطیات الثاناتوس فی أشعار قاسم محمد مجید الساعدی دیوان "یومیات رجل منقرض" أنموذجاً [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 89-106]

 • قاسم محمد، فاطمه نقدشالوده‌شکنانۀ رمان حرب الکلب الثانیه با تکیه بر نظریۀ تقابل‌های دوگانه دریدا [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 65-82]

 • قیاسوند، پرستو التناص القرآنی فی قصة حی بن یقظان لابن طفیل (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 138-151]

 • قافله باشی، سید اسماعیل بررسی و تحقیق در زحاف خبب از بحر متدارک و کاربرد آن در شعر فارسی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 151-162]

 • قائمی، مرتضی بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 219-232]

 • قائمی، مرتضی بررسی مضامین سیاسی اشعار فاروق جویده در جریان انقلاب 2011 مصر [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 152-128]

 • قائمی، مرتضی گواه نمایی در خطبه قاصعه [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 128-103]

 • قائمی، مرتضی معنا آفرینی انواع تناوب در صداهای دستوری از منظر کلایمن در نامة پنجاه و سوّم نهج‌البلاغه [(مقالات آماده انتشار)]

 • قبادی، مصیب افسانة «زرقاء الیمامه» در شعر عزالدین مناصره و أمل دنقل(مقایسه خلاقیت دو شاعر در مضمون آفرینی در شعر پایداری) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 249-235]

 • قبادی، مصیب اثر پذیری غسّان کنفانی و عبّاس معروفی در رمانهای «ما تبقّی لکم» و«سمفونی مردگان» از خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 75-58]

 • قربان خانی، مرضیه بررسی مفاهیم قلب نحوی و مبتداسازی در زبان‌شناسی کلاسیک عربی [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 128-109]

 • قربانی مادوانی، زهره تحلیل نشانه شناسی فرهنگی رمان«موسم الهجرة إلی الشمال» بر مبنای الگوی طبیعت و فرهنگ [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 81-100]

 • قربانی مادوانی، زهره دلالت‌های هنجارگریزی نوشتاری در داستان کوتاه عربی مغرب بر اساس نظریه لیچ [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 43-62]

 • قضاوی، آذر بررسی همبستگی درک شنیداری با دانش نحوی در دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 107-126]

 • قلی پور حقیقی، کبری تحلیل و بررسی تصاویر ( ایماژها ) در کودکانه در داستانهای طارق البکری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 101-81]

 • قلندری، لیلا تحلیل ساختار قسم در قرآن(بررسی موردی ده جزء پایانی قرآن) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 111-129]

 • قنبری، مجتبی تحلیل رمان «غدا یوم جدید» اثر عبدالحمیدبن‌هدوقه از منظر فمینیسم پسااستعمار [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 101-119]

 • قنبری اقدم، ایمان تحلیل نشانه شناختی عنوان رمّان «القاتل الأشقر» اثر طارق بکاری [(مقالات آماده انتشار)]

 • قهرمانی، علی بررسی تکنیک کولاژ در شعر سوزان علیوان با تکیه بر دیوان "رشق الغزال" [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 87-71]

 • قهرمانی، علی بررسی آمیختگی معنامند داستان و ناداستان با کاربست شیوۀ روایت تودرتودر رمان طَیْفُ اَلْحَلّاج از مقبول العلوی [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-80]

 • قهرمان پور، معصومه بررسی تکنیک کولاژ در شعر سوزان علیوان با تکیه بر دیوان "رشق الغزال" [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 87-71]

 • قوامی، ژیلا جلوه‌های نمادین شکوه و اقتدارگذشته‌ی جهان عرب در شعر امل دُنقُل [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 237-266]

 • قیومی، سلما نقد روانشناختی قهرمان رمان «العطر الفرنسی» اثر امیر تاج السر بر اساس نظریه نیازهای هنری موری [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 84-65]

ک

 • کاظمی، فاطمه تحلیل رمان «السقوط فی الشمس» اثر سناء شعلان بر مبنای نظریه جریان سیال ذهن [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 63-80]

 • کاظمی تبار، محمدعلی روش آموزش کاربردی قواعد عربی به ایرانیان و غیرعرب زبانان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 126-103]

 • کاظم زاده، نسرین سبک شناسی داستانک معاصر عربی با بررسی موردی مجموعه داستانک «طقوس للمرأة الشقیة» محمود شقیر [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 149-128]

 • کاظم زاده، نسرین ابعاد دلبستگی مکانی در رمان «سوئیس، وطن و تبعیدگاه» (سویسرا الوطن والمنفی) از سناء أبوشرار [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 108-89]

 • کاظم زاده، نسرین واکاوی هویت مکان سوم در رمان «خان‌الخلیلی» اثر نجیب محفوظ بر اساس نظریه «ری اولدنبرگ» [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 62-43]

 • کاظم زاده، نسرین جامعه‌شناسی پیامدهای زبانی در نسل دوم مهاجران (مورد‌پژوهانه: رمان «تحت سماء کوبنهاغن» اثر حوراء النداوی) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 93-116]

 • کاظمی نجف آبادی، سمیه الدلالات الاستعاریة للفظة «البنت» فی اللغة العربیة (دراسة فی ضوء اللسانیات المعرفیة) [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • کافی، سمانه تحلیل معناشناختی ساختار آوایی سروده (مدح فاتک) ابوطیب متنبی [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 42-23]

 • کیانی، حسین بررسی تطبیقی معمای هستی در اندیشه‌ی عمرخیام نیشابوری و ایلیا ابو ماضی لبنانی بر پایه‌ی مکتب اروپای شرقی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 97-130]

 • کیانی، حسین عزّ الدین المناصرة: شاعر الحبّ و المقاومة (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 152-167]

 • کیانی، حسین تحلیل استنادی و شبکه هم‌نویسندگی نشریه لسان مبین در سال‌های 1390 تا 1399 [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 1-28]

 • کیانی، رضا تحلیلِ روان شناختیِ هجویاتِ حُطیئه بر اساسِ نظریة «آدلر» و «هورنای» [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 154-131]

 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه بررسی معنی شناختی استعاره صورت در زبان قرآن [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 1-18]

 • کرمی، احمد تأثیر قرائت های قرآنی بر دیدگاه های نحوی مکتب بصری و کوفی [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 147-129]

 • کرمی، عسکر علی الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة فی آثار جبران [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 38-55]

 • کریمی، اعظم بررسی مقابله ای نظریه های ساختارگرایی با داده های حاصله از گزارش های کلامی در عربی و انگلیسی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 187-218]

 • کریمی، اعظم بررسی تطبیقی زبان‌های عربی و انگلیسی با استناد به شیوه های زبانشناسی مقابله ای و مؤلّفه های آموزشی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 133-110]

 • کریمی فرد، غلامرضا بررسی مؤلفه های نوستالژی در مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 43-63]

 • کسایی، کامران «پارسیهای تازی نما»: ریشه‌شناسی واژه‌های فارسی عربی نما [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 224-235]

 • کشاورز، وفادار بررسی کهن الگوی سایه در اشعار بلندالحیدری [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 160-147]

 • کماسی، احیا البناء الثقافی والمعرفی لمفردة "الأنف" ومرادفاتها فی اللغة العربیة من منظار علم اللغة الثقافی علی ضوء نظریة وانغ لی [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • کمالی بانیانی، مهدی رضا تطبیق معشوق درونی طرفة بن عبد با آراء کارل گوستاو یونگ و فروید در قصیده‌ی رائیه در وصف معشوقه اش هرّ [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 193-216]

 • کهوری، محسن غلامحسین مظاهر أدب المقاومة فی شعر بشری البستانی [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 22-1]

گ

 • گرجامی، جواد تحلیل ظاهرة " الحوار" و خصائصها فی مسرحیّة «مغامرات رأس المملوک جابر» سعدالله ونّوس [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 109-93]

 • گرجامی، جواد کارکرد تقابل واژگانی و بافت دوقطبی آن در انتقال مفهوم الوهیت خداوند متعال در مناجات‌نامه امیر المومنین علی (ع) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 101-120]

 • گروهی، فرزانه بررسی تطبیقی اندیشۀ خوشباشی در شعر خیام و الشاب الظریف [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 22-1]

 • گلی، حسین دراسة مقدمة المدائح النبویّة فی العصر المملوکی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 79-58]

 • گلی، فاطمه تحلیل جامعه شناختی القابِ شاعران عربی بر اساس نظریه «داغ ننگِ» گافمن [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 127-106]

 • گلستانی حتکنی، طیّبه  نقدکهن‌الگویانۀ قصیدۀ «المواکب» [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 103-83]

 • گلفام، ارسلان بررسی معنی شناختی استعاره صورت در زبان قرآن [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 1-18]

 • گنجی، نرگس تجلیات الانتظار فی قَصیدَتَیْ «أنشودة المطر» و«داروگ»لِــ«بدر شاکر السیاب»و«نیما یوشیج» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 21-37]

 • گنجی، نرگس تدریس القصّة القصیرة لمتعلّمی العربیة من الناطقین بغیرها فی ضوء المدخل الاتّصالی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 160-181]

 • گنجیان، علی البناء الثقافی والمعرفی لمفردة "الأنف" ومرادفاتها فی اللغة العربیة من منظار علم اللغة الثقافی علی ضوء نظریة وانغ لی [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • گنجیان خناری، علی جدلیة البحث عن الله فی روایة الطریق لنجیب محفوظ (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 106-120]

 • گنجیان خناری، علی أسلوبیة الاغتراب فی الشعر المعاصر«صلاح عبدالصبور و منوتشهر آتشی کشاعرین» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 182-203]

 • گودرزی، حسن استعاره شناختی و چگونگی نمود آن در قصیدة «علی بساط الریح» اثر فوزی معلوف [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 93-115]

 • گودرزی لمراسکی، حسن جریان سیال ذهن در رمان الشحاذ اثر نجیب محفوظ [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 179-161]

 • گودرزی لمراسکی، حسن طنز در آثار محمد الماغوط [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 100-79]

 • گودرزی لمراسکی، حسن نقد روان ‌شناسی اشعار عمرو بن کلثوم و عنترة بن شداد [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 89-62]

 • گودرزی لمراسکی، حسن  پیرنگ و عناصر ساختاری آن در رمان «ذاکرة الجسد » اثر أحلام مستغانمی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 121-105]

ل

 • لطفی، افتخار سبک شناسی مناجات التائبین امام سجاد (ع) برمبنای رویکرد ساختارگرایی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 101-82]

 • لطیفی، سمیه واکاوی سیاست در رمانهای سوریه با تکیه بر رمان «الثلج یأتی من النافذه» اثر حنا مینه [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 110-96]

 • لطفی گودرزی، فاطمه تحولات الأفعال فی السیاق الشعری فی الأشعار المختارة لمحمود درویش وأثرها البلاغی فی المتلقی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 98-80]

 • لطفی مفرد نیاسری، فاطمه بررسی تطبیقی دو قصیدة عرفانی «عینیه» ابن سینا و «علی طریق إرم» نسیب عریضه [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 140-157]

م

 • مامینج، فابیه بنت الحاج تحولات الأفعال فی السیاق الشعری فی الأشعار المختارة لمحمود درویش وأثرها البلاغی فی المتلقی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 98-80]

 • متقی، امیر مقدم بررسی قصیدة رائیة سعدی در سوگ بغداد بر پایة نقد کاربردی [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 155-121]

 • متقی زاده، عیسی اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 46-64]

 • متقی زاده، عیسی کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 19-38]

 • متقی زاده، عیسی تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 114-138]

 • متقی زاده، عیسی حیاة الشیخ حسین نجف التبریزی النجفی العلمیة والأدبیة [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 72-41]

 • متولی زاده، حمید دراسة جمالیّات التشکیل الشعری عند جریر فی نقض الأخطل [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 160-137]

 • متولی زاده نائینی، حمید مقاربة الواقع العلاماتی للعنوان فی مجموعة أحزنُ الماءِ نهراً للإیهاب الشلبی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 107-124]

 • مجیدی، حسن  بررسی و تحلیل شخصیت ابن رومی بر اساس نظریة عقدة حقارت آدلر [دوره 6، شماره 20، 1394، صفحه 139-162]

 • مجیدی، حسن دراسة الإغتراب المکانی فی روایة "الکافرة" لعلی بدر علی أساس نظریة "مِلفین سیمون" [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 71-86]

 • مجرد، مجتبی مقامه نویسی و پیکارسک با تکیه بر مقامات حریری و داستان زندگانی عصاکش تُرمِسی [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 117-135]

 • محیایی، نجمه تحلیل زبانشناختی روزنامه "الأهرام" مصر از منظر چارچوب بندی و ساخت‌اطلاعی «مورد مطالعه: مقالات سردبیردر سال 2018» [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 65-85]

 • محسنی، بلاسم التّناصّ القرآنی فی شعر مظفّر النّوّاب (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-19]

 • محسنی، علی اکبر مضامین اسلوب قصر در نهج البلاغه [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 168-191]

 • محسنی، علی اکبر پیامدهای استبداد از منظر شعر نِزار قَبّانی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 165-150]

 • محسنی، علی اکبر ساختارشکنی تقابل‌های دوسویه در داستان‌ کوتاه «سجل أنا لست عربیة» (بر اساس نظریۀ گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 157-127]

 • محسنی، علی اکبر تحلیل نشانه شناختی عنوان رمّان «القاتل الأشقر» اثر طارق بکاری [(مقالات آماده انتشار)]

 • محسنی نیا، ناصر صدی المطلع الطللی وتطوراته فی القصیدة العربیة (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 168-193]

 • محکی پور، علیرضا بررسی زیبایی شناختی تخمیس شیخ معروف نودهی بر «برده»ی بوصیری [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 65-49]

 • محمدی، اویس بررسی ادب‌مندیِ استراتژی‌های بیان در داستان‌های کودکانة شادی فقیه [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 63-80]

 • محمدی، داریوش دینامیکیّة آلیّتی: الإقناع والإخلاء النّفسی فی شعر الفرزدق؛ المبالغات الشعریّة أنموذجاً [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 69-87]

 • محمدی، رویا فاعلیة التأویل فی تحلیل الشعر الجاهلی(التحلیل الوظائفی و‌الارتیاد الدلالی فی معلقة امرئ القیس) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 57-35]

 • محمدی، فاطمه التکرار الهندسی فی شعر عبد الرحیم محمود [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 135-117]

 • محمدی، مجید کشمکش‌های روایی در مجموعه داستان ضجیج الجسد/ هیفاء بیطار [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 81-63]

 • محمدی، مریم معنا آفرینی انواع تناوب در صداهای دستوری از منظر کلایمن در نامة پنجاه و سوّم نهج‌البلاغه [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمد حسین زاده، عبدالرضا ویژگیهای علمی تفسیر « المیزان» [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 192-204]

 • محمدرضایی، علیرضا شخصیت‌پردازی در رمان «عمارة یعقوبیان» [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 36-17]

 • محمدی نژادپاشاکی، احمد نشانه‌شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس؛ مطالعه مورد پژوهانه‌ی اشعار ‌هارون ‌هاشم رشید و معین بسیسو [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 181-159]

 • محمودی، ابوبکر بررسی تطور محتوایی شعرحسان بن ثابت انصاری در دوران جاهلی و اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-24]

 • محمودی، شهلا چند ویژگیزبانی در ترجمة آیات تفسیر کشف الاسرار [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 178-196]

 • محمودانوار، سید امیر رویکرد لغوی شیخ طوسی در تفسیر تبیان [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 36-18]

 • مختاری، قاسم بررسی جریان سیال ذهن در رمان«اللص والکلابِ» نجیب محفوظ [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 139-122]

 • مدبری، فریبا بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار نادر نادرپور و ابوالقاسم شابّی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-27]

 • مرادی، علی فضا غربت‌گزینی در شعر بدر شاکر السیاب [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 45-72]

 • مرادی، محمدهادی دراسة أنواع التبئیر و ثنائیة الشخصیات فی روایة «مصائر، کونشرتو الهولوکوست و النکبة» لربعی المدهون [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 101-120]

 • مرادی، مریم  جودت القزوینی: شاعر گمنام و دیر آشنای ادب پایداری در عراق [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 82-65]

 • مرادی، ناصر خوانشی جدید از رمان «اللاز» با تأکید بر الگوی گفتمان‌کاویِ انتقادی ون‌دایک [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 18-1]

 • مرادیان، علی اکبر تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 267-299]

 • مرادیان قبادی، علی اکبر تحلیل زبانشناختی روزنامه "الأهرام" مصر از منظر چارچوب بندی و ساخت‌اطلاعی «مورد مطالعه: مقالات سردبیردر سال 2018» [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 65-85]

 • مراد زاده، سمیره فراخوانی شخصیت صلاح الدین ایوبی و کارکرد آن در شعر معاصر فلسطین [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 89-67]

 • مرامی، جلال آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 194-216]

 • مرتضایی، حسین طنز در آثار محمد الماغوط [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 100-79]

 • میرحاجی، حمیدرضا آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 194-216]

 • میرحاجی، حمیدرضا رویکرد صورتگرا- نقشگرا درالکتاب سیبویه [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 219-200]

 • میرحسینی، سید محمد أعشای تغلبی و أعشای همدان درمقایسه با أعشای کبیر [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 205-225]

 • میرحسینی، سید محمد الحضور الإیرانی فی شعر أبی تمّام الطائی (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 217-239]

 • میرحسینی، سید محمد تحلیل ساختار قسم در قرآن(بررسی موردی ده جزء پایانی قرآن) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 111-129]

 • میرحسینی، سید محمد بررسی و مقایسه فرآیند معنایابی آیه نور بر اساس نظریه «ظاهر و باطن» (بر اساس تفاسیر سید مرتضی، ملاصدرا و گنابادی) [(مقالات آماده انتشار)]

 • میرزایی، وحید جمالیات مکونات القناع فی قصیدة "مقتطفات من خطاب نوح بعد الطوفان" لـ"عبدالعزیز المقالح [دوره 8، شماره 27، 1396، صفحه 68-47]

 • میرزایی الحسینی، سید محمود تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 267-299]

 • میرزایی الحسینی، سید محمود تحلیل معناشناختی واژگان حوزة معنایی «مرگ» در شعر لبید بن ربیعه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 193-170]

 • میرزایی الحسینی، سید محمود تحلیل و بررسی تصاویر ( ایماژها ) در کودکانه در داستانهای طارق البکری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 101-81]

 • میرزایی الحسینی، سید محمود تحلیل زبانشناختی روزنامه "الأهرام" مصر از منظر چارچوب بندی و ساخت‌اطلاعی «مورد مطالعه: مقالات سردبیردر سال 2018» [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 65-85]

 • میرزایی الحسینی، سید محمود بازتاب طرحواره‌هایِ تصوری مفهوم‌سازِ مرگ و بیماری در رمان "لا طریق إلى الجنة" اثر حسن داوود [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 63-82]

 • میرزایی جابری، فهیمه روان شناسی شخصیت «بشار بن برد» از رهگذر زندگی نامه و گزیده¬¬ای از اشعارش [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-18]

 • میرزاده، طاهره تحلیل گفتمان انتقادی نامة محمد بن عبدالله و منصور عباسی بر اساس الگوی لاکلا و موف [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 101-73]

 • میرزاده، طاهره بررسی کتاب «فی الأدب العباسی، الرؤیة و الفنّ» عزالدین اسماعیل با تکیه بر الگوی فراگفتمانی هایلند [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 129-146]

 • میرزائی، فرامرز ابعاد دلبستگی مکانی در رمان «سوئیس، وطن و تبعیدگاه» (سویسرا الوطن والمنفی) از سناء أبوشرار [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 108-89]

 • میرزائی، فرامرز واکاوی هویت مکان سوم در رمان «خان‌الخلیلی» اثر نجیب محفوظ بر اساس نظریه «ری اولدنبرگ» [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 62-43]

 • میرسیدی، سیدهانیه بررسی رمان «یوم قتل زعیم» نجیب محفوظ بر اساس نظریة ریخت‌شناسی پراپ [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 137-159]

 • میرقادری، سید فضل الله عزّ الدین المناصرة: شاعر الحبّ و المقاومة (عربی) [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 152-167]

 • میرقادری، سید فضل الله بررسی تطبیقی فلسفة زندگی در آثار سهراب سپهری و جبران خلیل جبران [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 228-248]

 • میرکاظمی، ندا السادات نگاهی اجمالی به سیر تاریخی فکاهه (از عصر جاهلی تا اواخر دوره عبّاسی) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 172-191]

 • میرلوحی، سیده ریحانه الطباق ومکانته فی البلاغة العربیة علی ضوء الشواهد القرآنیة [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 221-234]

 • مریمی، الهام مکان و بازنمود شخصیت زن در رمان‌های میرال الطحاوی(مطالعه موردی: بروکلین‌هایتس، ‏الباذنجانة الزرقاء و الخباء)‏ [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 81-98]

 • میرمحمدحسینی، فائقه السادات سیر تحول سوررئالیسم در آثار زکریا تامر براساس مطالعه‌ی موردی سه مجوعه‌ی (صهیل الجواد الأبیض، ربیع فی الرماد و الرعد) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 187-157]

 • مروتی، حمیده تحلیل گفتمان رمان «الجازیة و الدراویش» عبد الحمید بن‌هدوقة از منظر عنصر انسجامی تکرار (براساس نظریه‌ی هالیدی و حسن) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 49-70]

 • مسبوق، سیدمهدی بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 219-232]

 • مسبوق، سید مهدی درآمدی بر اندیشه های سیاسی سعدی شیرازی و ابوالعلاء معری [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 160-182]

 • مسبوق، سید مهدی بررسی انتقادی سیمای زن در امثال و حکم فارسی و عربی با استناد به آیات و روایات [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 119-102]

 • مسیح خواه، الهه بررسی صحت انتساب قصیدة لامیة العرب به شنفری با تکیه بر روش آماری کیوسام [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 192-166]

 • مشایخی، حمیدرضا جلوه¬های نهلیسم دراشعار ایلیا ابوماضی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 233-258]

 • مشایخی، حمیدرضا تجلی پسامدرنیسم در رمان « حب المجوسیـﺔ» عبدالرحمان منیف [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 183-200]

 • مشایخی، حمیدرضا تحولات الأفعال فی السیاق الشعری فی الأشعار المختارة لمحمود درویش وأثرها البلاغی فی المتلقی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 98-80]

 • مشایخی، حمیدرضا بررسی رمان «یوم قتل زعیم» نجیب محفوظ بر اساس نظریة ریخت‌شناسی پراپ [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 137-159]

 • مصطفوی روضاتی، سید محمد جلیل رئالیسم جادویی در برخی از داستان‌های کوتاه نجیب محفوظ [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 171-147]

 • مصطفوی فرد، حامد عرف خاص قرآنی و معناشناسی مفردات(مطالعة تطبیقی: واژه نشوز) [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 95-76]

 • مظفری، سودابه تحلیل سوره «کهف» بر پایه رویکرد معنا‌شناسی شناختی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 41-57]

 • معرفت، شهره مقایسة تحلیلی- تطبیقی عنوانهای «یکی بود یکی نبود» جمالزاده و« الوثبة الأولی» محمود تیمور [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 120-101]

 • معروف، یحیی بررسی تطبیقی غم غربت در شعر بدرشاکرسیاب و منوچهر آتشی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 199-180]

 • معروف، یحیی بررسی تطبیقی سیمای دنیا در شعر بهار و شیخ ناصیف یازجی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 169-134]

 • معروف، یحیی توظیف التراث التاریخی فی شعر یحیی السماوی [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 137-111]

 • معروف، یحیی ظاهرة التدویر وتبیین دورها الدلالی والإیقاعی فی دیوان "نقوش علی جذع نخلة" لیحیی السماوی [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 129-109]

 • معروف، یحیی روانکاوی شخصیّت ابن فارض در پرتو نظریّه ژاک لکان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 24-1]

 • معروف، یحیی تحلیل نقش پایداری زنان در رمان الدوامه براساس نشانه معناشناسی طرحواره‌های عاطفی فونتنی [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 47-66]

 • معصومی، مهران کارکرد لایه واژگانی در بیان ایدئولوژی حاکم بر مدایح علوی عبدالله الوایل الاحسائی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 59-78]

 • مفتخرزاده، سید علی دراسة نقدیة تحلیلیة لِعَناصر القصَّة فی روایة «أنا حُرَّة» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 204-220]

 • مقدم متقی، امیر بررسی خطبة فاطمیه بر پایة زیبایی شناسی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 201-227]

 • مقدم متقی، امیر بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 145-129]

 • ملا ابراهیمی، عزت مائیّة التشکیل الشعریّ وهاجس العبور فی شعر معد الجبوری [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 1-17]

 • ملایری، یدالله موتیف القدس و دلالاته فی شعر الجواهری [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 108-89]

 • ملازاده، ریحانه ظاهرة التناص فی لغة فدوی طوقان الشعریة [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 121-99]

 • ممتحن، مهدی تطبیق معشوق درونی طرفة بن عبد با آراء کارل گوستاو یونگ و فروید در قصیده‌ی رائیه در وصف معشوقه اش هرّ [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 193-216]

 • میمندی، وصال سیری در روند تکاملی کنایه و اقسام آن [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 216-193]

 • میمندی، وصال بررسی مضامین عاشورایی شعر شریف مرتضی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 31-1]

 • میمندی، وصال العنف وتقنیات إستظهاره فی روایة "إنّه یحلم أو یلعب أو یموت" لأحمد السعداوی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 87-105]

 • میمندی، وصال تحلیل گفتمان رمان «الجازیة و الدراویش» عبد الحمید بن‌هدوقة از منظر عنصر انسجامی تکرار (براساس نظریه‌ی هالیدی و حسن) [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 49-70]

 • منتظری، آزاده الدلالات الاستعاریة للفظة «البنت» فی اللغة العربیة (دراسة فی ضوء اللسانیات المعرفیة) [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • مهتدی، حسین بررسی روان‌شناختی مراحل تحول رشد اخلاقی در داستان "صُراخ القبور" (فریاد گورها) بر اساس نظریۀ لارنس کُلبِرگ [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 87-105]

 • مهتدی، حسین نگاشت عناصر سازه‌ای حوزه تجربی «سفر» بر عناصر سازه‌ای حوزه فرامادی «آخرت» در الگوی استعاری «آخرت سفر است» در قرآن کریم [دوره 13، شماره 48، 1401، صفحه 109-134]

 • مهتدی، حسین آلیات التحلیل النصی فی دیوان "الخیل والرماد"لحصة البادی وفقًا للنظریة التداولیة [(مقالات آماده انتشار)]

 • مهدوی، مجید دراسة مقدمة المدائح النبویّة فی العصر المملوکی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 79-58]

 • مهدوی، محمد جواد نزار قبانی، تنها، «شاعر زن » نیست [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 237-250]

 • مهدوی آرا، مصطفی بررسی مولفه‌های اگزیستانسیالیستی در رمان «أنا أحیا» اثر لیلی بعلبکی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 112-93]

 • مهدوی آرا، مصطفی تحلیل رمان "البحث عن ولید مسعود" با تکیه برکهن‌الگو‌های یونگ [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 102-85]

 • مهدوی آرا، مصطفی دراسة الإغتراب المکانی فی روایة "الکافرة" لعلی بدر علی أساس نظریة "مِلفین سیمون" [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 71-86]

 • مهدوی آرا، مصطفی خوانش فلسفی «مفرد بصیغة الجمع» آدونیس براساس فلسفه زمان برگسون [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 89-108]

 • مهدوی مهر، زهرا رئالیسم روانشناختی در داستان کوتاه «نازا» نوشتۀ میخائیل نعیمه [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 45-63]

 • موسوی، ملکه نقد و بررسی فرایند "تکثر روایت" در رمان "المصائر" اثر ربعی المدهون [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 45-61]

ن

 • نادری، معصومه فراخوانی شخصیت های دینی در شعر نزار قبانی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 139-163]

 • نادریفر، عبدالرضا تحلیل نقش پایداری زنان در رمان الدوامه براساس نشانه معناشناسی طرحواره‌های عاطفی فونتنی [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 47-66]

 • نیازی، شهریار بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق [دوره 2، شماره 4، 1390]

 • نیازی، شهریار مطالعة بازنمایی ایدئولوژیک ایران در روزنامه الشرق الأوسط با تکیه بر الگوی ون دایک [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 135-113]

 • ناظری، حسین گریز از واقعیت در شعر سهراب سپهری و نازک الملائکه [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 17-1]

 • ناظمی، زهرا تحلیل ساختار شخصیت‌ در رمان «مصابیح اورشلیم» علی بدر بر مبنای نظریه کنشی گرماس [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 102-83]

 • ناظمی، زهرا کارکرد موقعیت روایی در رمان «ملوک الرمال» اثر علی بدر [(مقالات آماده انتشار)]

 • ناظمیان، رضا غرب‌مداری یا شرق‌گریزی در رمان‌های عربی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 259-274]

 • ناظمیان، رضا دراسة نقدیة تحلیلیة لِعَناصر القصَّة فی روایة «أنا حُرَّة» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 204-220]

 • ناظمیان، رضا واکاوی سیاست در رمانهای سوریه با تکیه بر رمان «الثلج یأتی من النافذه» اثر حنا مینه [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 110-96]

 • ناظمیان، رضا چارچوبی زبانشناختی برای تحلیل ترجمه شعر از عربی به فارسی: بر مبنای نظریه فرمالیسم [دوره 9، شماره 29، 1396، صفحه 147-173]

 • ناظمیان، رضا دراسة أنواع التبئیر و ثنائیة الشخصیات فی روایة «مصائر، کونشرتو الهولوکوست و النکبة» لربعی المدهون [دوره 13، شماره 47، 1401، صفحه 101-120]

 • ناظمیان، هومن رئالیسم روانشناختی در داستان کوتاه «نازا» نوشتۀ میخائیل نعیمه [دوره 12، شماره 41، 1399، صفحه 45-63]

 • نجاریان، محمدرضا تأثیر پذیری اشعار لامعی از معلّقه‌ی امرؤالقیس [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 218-239]

 • نجفی ایوکی، علی هنجارگریزی در شعر صلاح عبدالصبور [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 241-220]

 • نجفی ایوکی، علی شخصیت و شگرد‌ها‌ی شخصیت پردازی درنمایشنامه شهرزادِ توفیق حکیم [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 121-142]

 • نجفی ایوکی، علی نشانه‌شناسی زمان در نمایشنامه المهرج اثر محمد الماغوط [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 61-39]

 • نجفی ایوکی، علی مقایسه و بررسی آراء بلاغی عبدالقاهر جرجانی و فخر رازی در مبحث تقدیم و تأخیر (با تأکید بر نفی شمول و شمول نفی) [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 41-60]

 • نجم، صبا تحلیل معناشناختی واژگان حوزة معنایی «مرگ» در شعر لبید بن ربیعه [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 193-170]

 • نصری، جنت تأثیر موسیقایی فواصل قرآن بر ساختار قوافی اشعار جواهری [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 267-299]

 • نصیری، روح اله بررسی قابلیت و نحوة اقتباس نمایشی از حکایتهای کتاب بخلا [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 234-217]

 • نصیری، روح اله رئالیسم جادویی در برخی از داستان‌های کوتاه نجیب محفوظ [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 171-147]

 • نصرالهی، مریم خوانش فلسفی «مفرد بصیغة الجمع» آدونیس براساس فلسفه زمان برگسون [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 89-108]

 • نصیرپور، رعنا کامیابی و ناکامی مردم از دیدگاه امین الریحانی [دوره 6، شماره 17، 1393، صفحه 61-32]

 • نظری، راضیه بررسی طرحواره فرآیند عاطفی گفتمان در رمان «مرافئ الحب السبعة» اثر علی القاسمی (براساس نظریه نشانه-معناشناختی گرمس) [دوره 14، شماره 51، 1402، صفحه 25-46]

 • نظری، علی میراث فکری و ادبی و کارکردهای آن در در شعر مقاومت عراق بعد از اشغال (2003 – 2010 م) [دوره 5، شماره 13، 1392، صفحه 129-111]

 • نظری، علی تأثیر قرائت های قرآنی بر دیدگاه های نحوی مکتب بصری و کوفی [دوره 7، شماره 24، 1395، صفحه 147-129]

 • نظری، علی تحلیل و بررسی تصاویر ( ایماژها ) در کودکانه در داستانهای طارق البکری [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 101-81]

 • نظری، علی رضا تحلیل کاربردشناختی «قصیدة الأرض» محمود درویش با تکیه بر نظریه کنش گفتار [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 41-64]

 • نظری، علیرضا تحلیل اسطوره‌شناختی از آرمان‌خواهی در اشعار محمود درویش [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 137-120]

 • نظری، علیرضا تحلیل نقش عوامل زبانی در ترجمه ناپذیری متن قرآنی(بررسی تطبیقی آیاتی از سوره یوسف در چهار ترجمه مشهور قرآن) [دوره 6، شماره 19، 1394، صفحه 163-140]

 • نظری، علیرضا بررسی و مقایسه فرآیند معنایابی آیه نور بر اساس نظریه «ظاهر و باطن» (بر اساس تفاسیر سید مرتضی، ملاصدرا و گنابادی) [(مقالات آماده انتشار)]

 • نظری، یوسف بررسی پیکره بنیاد هم معنایی افعال در زبان عربی و نقش باهم آیی در تعیین معنا [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 99-120]

 • نظیری سنجانی، فاطمه تحلیل معنایی شروط فاء سببیه در قرآن کریم با نگاهی به نظریه‌ی مشروط به صدق جملات [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 1-19]

 • نظرعلی زاده، زبیده دراسة السلوکیات غیر اللفظیة فی روایة "عَمالقة الشمال" لنجیب الکیلانی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 23-42]

 • نظری منظم، هادی جمالیات توظیف المرأة والحب فی القصیدة الأدونیسیة بین النظرتین الصوفیة والسوریالیة (تحولات العاشق نموذجاً) [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 23-1]

 • نعمتی، فاروق بررسی تطبیقی غم غربت در شعر بدرشاکرسیاب و منوچهر آتشی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 199-180]

 • نعمتی، فاروق تحلیلِ روان شناختیِ هجویاتِ حُطیئه بر اساسِ نظریة «آدلر» و «هورنای» [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 154-131]

 • نعمتی، فاطمه بازتاب سیمای زن در ضرب‌المثل‌های عربی مردم خوزستان: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف [(مقالات آماده انتشار)]

 • نعمتی، معصومه سیر تحول سوررئالیسم در آثار زکریا تامر براساس مطالعه‌ی موردی سه مجوعه‌ی (صهیل الجواد الأبیض، ربیع فی الرماد و الرعد) [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 187-157]

 • نعمتی، معصومه تصویرگرایی در شعر سعدی یوسف بر اساس دیدگاه عزّالدّین اسماعیل (مطالعۀ موردی چهار قصیدۀ برگزیده از دیوان شاعر) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 65-87]

 • نعمتی، معصومه نشانه‌شناسی عنوان در شعر احمد مطر بر اساس دیدگاه سوسور [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 127-103]

 • نعمتی، معصومه تصویرشناسی «خود» و «دیگری» در سفرنامه های حج معاصر عربی [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 122-103]

 • نعمتی قزوینی، معصومه بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق [دوره 2، شماره 4، 1390]

 • نقی پور، معصومه بررسی تطبیقی مفاهیم واژة شب در اشعار عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث [دوره 5، شماره 15، 1393، صفحه 78-65]

 • نوری زاد، عبدالله دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة یوسف على ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف دعوة یوسف (ع) إلى التوحید [یوسف: 37 – 40]) [دوره 14، شماره 52، 1402]

 • نورسیده، علی اکبر دراسة التشاؤم فی شعر عبدالرحمن شکری [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 97-114]

 • نوری کیذقانی، سید مهدی  تحلیل عناصر موسیقایی در چکامۀ اُزریه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 144-123]

 • نورمحمدی، راضیه استعمار ستیزی در اشعار ملک‌الشعراء بهار و جمیل صدقی الزهاوی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 1-29]

 • نوروزی، زینب بررسی تطبیقی داستان فریکسوس از اساطیر یونان و اسماعیل ذبیح الله از قرآن [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 226-242]

 • نوروزی، زینب جلوه‌های ادبیات شگرف در رمان «کوابیس بیروت» نوشتة غادۀ السمان [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 181-153]

 • نوروزی، علی بررسی مفهوم سیاسی و اسطوره‌ای زمین در شعر فدوی طوقان [دوره 8، شماره 25، 1395، صفحه 70-49]

 • نوروزی، علی حیاة الشیخ حسین نجف التبریزی النجفی العلمیة والأدبیة [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 72-41]

 • نوکاریزی، علی بررسی بینامتنی قرآن در مقامات همدانی با تکیه بر دو مقامة قزوینیه و وعظیه [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 67-49]

و

 • ویسی، الخاص بررسی زبان شناختی ساختار معنایی نمونه هایی از آیات قرآن بر پایه‌ی نظریه‌ی آمیختگی مفهومی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 24-1]

 • ولی زاده، حمید تحلیل رمان "وطن من زجاج" اثر یاسمینه صالح بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 29-47]

ه

 • هاشمی، محدثه جلوه‌های ادبیات شگرف در رمان «کوابیس بیروت» نوشتة غادۀ السمان [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 181-153]

 • هاشمی، مریم رکَائز الفکر الأدبی فی المدینة العظمى عند أمین الرِّیحانی [دوره 7، شماره 23، 1395، صفحه 165-139]

 • هاشمی تزنگی، زهرا نقد روانکاوی شخصیت در رمان رقصة الجدیلة و النهر با تکیه بر نظریه سطوح شخصیت فروید [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 99-85]

 • هاشمی تزنگی، زهرا نقد کهن‌الگوهای شخصیت اول و نمادهای رمان «رقصة الجدیلة والنهر» اثر وفاء عبدالرزاق [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 81-98]

 • هاشملو، محمدرضا ویژگیهای داستان روستایی در آثار املی نصرالله [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 120-102]

 • همایونی، سعدالله واکاوی معناشناختی وکاربردشناختیِ مؤلفه‌های‌ ترکیبیِ‌«فاعل و مفعول» در زبان عربی«رویکردی کاربردی» [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 99-120]

 • همتی، شهریار افسانة «زرقاء الیمامه» در شعر عزالدین مناصره و أمل دنقل(مقایسه خلاقیت دو شاعر در مضمون آفرینی در شعر پایداری) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 249-235]

 • همتی، شهریار سیمیائیّة قصیدة "وشم النهر علی خرائط الجسد؛ الوشم الرابع" لمحمّد عفیفی مطر؛ دراسة فی العتبات النصیّة والأسالیب البصریّة [دوره 9، شماره 31، 1397، صفحه 50-25]

ی

 • یاری، علی اصغر بینامتنی لفظی شعر بدوی جبل با قرآن کریم [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 107-123]

 • یاری اصطهباناتی، علی اصغر واکاوی مؤلفه‌های بهزیستی در داستان‌های کودک زکریا تامر براساس نظریه بهزیستی روان‌شناختی ریف مطالعه موردی مجموعه داستان (نصائح مهمله) [(مقالات آماده انتشار)]

 • یدالهی، عباس الصراع بین الحیاة والموت فی شعر أبی العتاهیة وناصرخسرو(دراسة موضوعیة مقارنة) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 146-122]

 • یزدان نژاد، ربابه نزار قبانی، تنها، «شاعر زن » نیست [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 237-250]

 • یلمه‌ها، احمدرضا بررسی تطبیقی توصیف ممدوح ومعشوق دردیوان امیرمعزّی وبرخی شاعران عرب [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 243-262]

 • یلمه‌ها، احمدرضا بررسی تطبیقی مضامین اشعار امیر معزی و ابن معتز عباسی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 241-258]

 • یوسفی، فاطمه خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 127-109]