نظریه های موسیقی در شعر فارسی و عربی با نگاهی مقایسه ای به آثار  محمدرضا شفیعی کدکنی و کمال ابودیب
1. نظریه های موسیقی در شعر فارسی و عربی با نگاهی مقایسه ای به آثار محمدرضا شفیعی کدکنی و کمال ابودیب

نرگس انصاری؛ طیبه سیفی

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1391، ، صفحه 23-45

چکیده
  موسیقی به عنوان یکی از ارکان اصلی شعر در ادبیات فارسی و عربی، به دلیل پیوندهای خاص زبانی مورد توجه ناقدان دو زبان بوده است. تاریخ موسیقی، بیانگر تأثیرپذیری شعر فارسی از زبان عربی در اصول موسیقیایی خود ...  بیشتر